Vječ­no gla­dan ka­pi­ta­la, Tes­la se od­lu­čio za ‘junk’ obvez­ni­ce

Pr­vo tak­vo za­du­že­nje Pro­izvo­đač elek­trič­nih automobila tra­ži 1,5 mi­li­jar­di do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PI­LI

Ana­li­ti­ča­ri vje­ru­ju da će u ovom slu­ča­ju inves­ti­to­ri u obvez­ni­ce za­žmi­ri­ti na či­nje­ni­cu da kom­pa­ni­ja ni­ka­da ni­je os­tva­ri­la do­bit

Ame­rič­ki pro­izvo­đač luk­suz­nih elek­trič­nih vo­zi­la Tes­la naj­a­vio je da pr­vim iz­da­njem tzv. junk kor­po­ra­tiv­nih obvez­ni­ca na­mje­ra­va pri­ku­pi­ti 1,5 mi­li­jar­di do­la­ra svje­žeg ka­pi­ta­la, ko­je će ulo­ži­ti u pro­izvod­nju svog no­vog vo­zi­la Mo­del 3 se­dan. Ta kom­pa­ni­ja od­lu­či­la se na iz­da­nje tzv. junk obvez­ni­ce, ko­ja da­je ve­li­ki pri­nos, ali no­si i vi­so­ku ri­zič­nost, jer iz­vr­š­ni di­rek­tor Tes­le Elon Musk vje­ru­je da će ula­ga­či po­hr­li­ti ula­ga­ti u te obvez­ni­ce u oče­ki­va­nju da će Mo­del 3 bi­ti hit na tr­ži­štu.

Skok re­zer­va­ci­ja

Proš­lo­ga tjed­na Tes­la je obja­vio da ima 455.000 pred­na­rudž­bi za Mo­del 3, či­ja je os­nov­na ci­je­na 35.000 do­la­ra te da za taj se­dan bi­lje­ži u pro­sje­ku dnev­no 1800 re­zer­va­ci­ja. Od po­čet­ka go­di­ne di­oni­ca Tes­le po­sku­pje­la je 67 pos­to, či­me je po­dig­nu­ta tr­žiš­na vri­jed­nost kom­pa­ni­je na ot­pri­li­ke 60 mi­li­jar­di do­la­ra, iz­nad vri­jed­nos­ti Ge­ne­ral Mo­tor­sa i Ford Mo­tor­sa, una­toč to­me što Tes­la još ni­je pos­lo­vao s do­bi­ti.

Pre­ma miš­lje­nju fi­nan­cij­skih struč­nja­ka, inves­ti­to­ri bi u ovom slu­ča­ju mo­gli “za­žmi­ri­ti na oba oka” na či­nje­ni­cu da kom­pa­ni­ja pos­lu­je s gu­bit­kom. “Ula­ga­či u obvez­ni­ce, ko­ji ina­če ne vo­le kom­pa­ni­je ko­je ne stva­ra­ju no­vac, uve­li­ke će na to za­bo­ra­vi­ti kada je u pi­ta­nju Tes­la”, is­ti­če za Reuters Rob­bie Gof­fin, di­rek­tor u FTI Con­sal­tin­gu. Pre­ma tvrd­nja­ma ame­rič­kih me­di­ja, Tes­la je po­čeo s pred­stav­lje­njem iz­da­nja inves­ti­to­ri­ma već ovo­ga tjed­na. Do sa­da je Tes­la pri­kup­ljao svje­ži ka­pi­tal pu­tem po­nu­de di­oni­ca i ko­nver­ti­bil­nih obvez­ni­ca, ko­je se s vre­me­nom mo­gu ko­nver­ti­ra­ti u di­oni­ce. U ožuj­ku ove go­di­ne kom­pa­ni­ja je pri­ku­pi­la 1,4 mi­li­jar­de do­la­ra prodajom ko­nver­ti­bil­nih obvez­ni­ca. Na­kon naj­a­ve da će iz­da­ti obvez­ni­cu s vi­so­kim pri­no­som, ali i ri­zi­kom, agen­ci­ja Stan­dard and Po­or’s po­t­vr­di­la je ne­ga­tiv­ne iz­gle­de za rej­ting tog pro­izvo­đa­ča vo­zi­la, ko­jeg dr­ži na “B”, što je ne­inves­ti­cij­ski rej­ting. Is­to­dob­no, agen­ci­ja Mo­ody’s dr­ži rej­ting Tes­li­nih obvez­ni­ca na ‘B3’ uz sta­bil­ne iz­gle­de, a ukup­ni rej­ting kom­pa­ni­je na ‘B2’, te ocje­nju­je da ako Tes­la i uto­ne u oz­bilj­ne fi­nan­cij­ske pro­ble­me, nje­gov brend, pro­izvo­di i fi­zič­ka imo­vi­na pred­stav­ljat će “znat­nu vri­jed­nost” za os­ta­le pro­izvo­đa­če vo­zi­la.

To­pi se go­to­vi­na

Me­đu­tim, či­nje­ni­ca je da je Tes­la stal­no gla­dan ka­pi­ta­la. Po­da­ci za kraj lip­nja po­ka­za­li su da kom­pa­ni­ja dr­ži tri mi­li­jar­de do­la­ra go­to­vi­ne, dok je kra­jem ožuj­ka ima­la če­ti­ri mi­li­jar­de do­la­ra. Ka­ko bi po­ve­ća­la pro­izvod­nju u ka­li­for­nij­skom Fre­mon­tu te do­vr­ši­la go­le­mu tvor­ni­cu ba­te­ri­ja u Ne­va­di, kom­pa­ni­ja je naj­a­vi­la ka­ko će u dru­gom po­lu­go­di­štu ka­pi­tal­ni iz­da­ci iz­no­si­ti dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra. Pre­ma miš­lje­nju Efra­ima Levya, ana­li­ti­ča­ra CFRA, no­vac pri­kup­ljen ovim iz­da­njem obvez­ni­ca po­tra­jat će ba­rem do sre­di­ne idu­će go­di­ne.

“I da­lje pos­to­ji ri­zik da mo­gu os­ta­ti bez ka­pi­ta­la. Ta­da se mo­gu opet vra­ti­ti na di­onič­ko tr­ži­šte i na­da­ti se da ni­je pre­kas­no pri­ku­pi­ti još ka­pi­ta­la”, ka­že Levy. Ko­li­ki će pri­nos na kra­ju mo­ra­ti da­ti Tes­la ovi­si o in­te­re­su inves­ti­to­ra ko­ji će mo­ra­ti odvag­nu­ti iz­me­đu gu­bi­ta­škog sta­tu­sa, vi­so­ke ra­zi­ne ka­pi­tal­nih iz­da­ta­ka i mr­ša­ve po­vi­jes­ti za­du­ži­va­nja s jed­na stra­ne te po­ten­ci­ja­la ras­ta i atrak­tiv­nos­ti eko­lo­ški pri­hvat­lji­vog pro­izvo­da s dru­ge stra­ne. Kao smjer­ni­ca mo­že pos­lu­ži­ti po­da­tak Bank of Ame­ri­ca Mer­rill Lyn­c­ha da je zad­nje us­pješ­no iz­da­nje kor­po­ra­tiv­nih obvez­ni­ca s tim inves­ti­cij­skim rej­tin­gom no­si­lo

5,5 pos­to pri­no­sa.

No­vac će se ulo­ži­ti u pro­izvod­nju Mo­de­la 3

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.