‘Po­lja­ci se na­iv­no na­da­ju jef­ti­nom ame­rič­kom pli­nu’

Su­dar sa stvar­noš­ću Pro­kre­malj­ski me­di­ji tvr­de ka­ko je že­lja Var­ša­ve za ra­ski­dom ener­get­skih ve­za s Ru­si­jom te­ško iz­ve­di­va

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ru­ski prov­la­din por­tal Po­gled ( Vz­glyad) u uto­rak ocje­nju­je da su na­da­nja Polj­ske i Eu­ro­pe ka­ko će im u SA­Du odo­bri­ti “po­li­tič­ki po­pust” na ci­je­nu ukap­lje­nog naf­t­nog pli­na na­iv­na, jer ame­rič­ke pri­vat­ne kom­pa­ni­je ko­je ni­su pod vla­di­nom kon­tro­lom ne­će ula­zi­ti u ne­po­treb­ni svjes­ni gu­bi­tak. “Po sve­mu su­de­ći, polj­ska ma­šta­nja o iz­bav­lje­nju od ru­skog pli­na na ra­čun ame­rič­kog ras­pli­nu­la su se u su­da­ru sa stvar­noš­ću”, na­vo­di Po­gled na­po­mi­nju­ći da je Var­ša­va ne­za­do­volj­na ti­me što se ame­rič­ki ukap­lje­ni naf­t­ni plin (LNG) po­ka­zao skup­ljim od ono­ga ko­ji joj dos­tav­lja Ga­z­prom.

Po­čet­kom go­di­ne ci­je­na is­po­ru­ke LNG-a iz SAD-a u Por­tu­gal, Ita­li­ju i Špa­njol­sku bi­la je 245 do­la­ra za 1000 pros­tor­nih me­ta­ra, dok je is­to­vre­me­no ci­je­na ru­skog pli­na bi­la 183 do­la­ra. Proš­le go­di­ne Polj­ska je, ka­ko se na­vo­di, od Ga­z­pro­ma za­ku­pi­la 11 mi­li­jar­di pros­tor­nih me­ta­ra pli­na, a ako bi ga za­mi­je­ni­la ame­rič- kim, go­diš­nje bi pla­ća­la iz­me­đu 600 i 800 mi­li­ju­na do­la­ra vi­še. Po­gled na­vo­di i ka­ko bi gra­đa­ni i gos­po­dar­stvo Eu­rop­ske uni­je u hi­po­tet­skom slu­ča­ju za­mje­ne ru­skog pli­na “iz ci­je­vi” ame­rič­kim “s bro­do­va” go­diš­nje pla­ća­li iz­me­đu 13 i 17 mi­li­jar­di do­la­ra vi­še. Osim to­ga, upo­zo­ra­va Po­gled, Ame­ri­kan­ci­ma je na ras­po­la­ga­nju vi­so­ko­do­ho­dov­no azij­sko tr­ži­šte, pa ne­ma­ju po­tre­be ula­zi­ti u svjes­ni gu­bi­tak u Eu­ro­pi.

“U stvar­nos­ti, SAD ne mo­že osi­gu­ra­ti Eu­ro­pi dos­ta­tan op­seg is­po­ru­ke. Čak kad bi se Ame­ri­kan­ci­ma to omo­gu­ći­lo, teh­nič­ki bi to bi­lo ne­izve­di­vo ima­ju­ći u vi­du ogra­ni­če­nja za pro­la­zak tan­ke­ra uskim mor­skim ka­na­li­ma pre­ma polj­skom LNG ter­mi­na­lu. Ve­li­ki tan­ke­ri ta­mo ne mo­gu pri­ći, ne­go sa­mo ma­nji, ko­ji pre­vo­ze po 120 do 150.000 pros­tor­nim me­ta­ra pli­na. Sa­mo za polj­ske po­tre­be od 11 mi­li­jar­di pros­tor­nih me­ta­ra go­diš­nje, tre­ba­lo bi pri­hva­ti­ti i ot­pre­mi­ti vi­še od 73.000 tak­vih tan­ke­ra”, za­klju­ču­je Po­gled.

REUTERS

Polj­ski LNG ter­mi­nal Swi­no­uj­s­cie

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.