De­ut­s­c­he Post s 11 pos­to vi­šom do­bi­ti

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ka

lo­gis­tič­ka gru­pa De­ut­s­c­he Post iz­vi­jes­ti­la je u uto­rak o so­lid­nim pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma u dru­gom tro­mje­se­čju zah va l j u j u - ći odje­lu dos­ta­ve pa­ke­ta ko­ji je cr­pio po­dr­šku iz kon­ti­nu­ira­nog tren­da kup­nje pu­tem in­ter­ne­ta. Od trav­nja do lip­nja De­ut­s­c­he Post pos­lo­vao je s ne­to do­bi­ti od 602 mi­li­ju­na eura, što je 11,3 pos­to vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne. Ope­ra­tiv­na do­bit uve­ća­na je go­to­vo 12 pos­to, na 841 mi­li­jun eura, što je naj­bo­lji re­zul­tat u po­vi­jes­ti u dru­gom tro­mje­se­čju. Pri­ho­di su u pro­ma­tra­nom raz­dob­lju po­ras­li 4,4 pos­to, na 14,8 mi­li­jar­di eura. U kom­pa­ni­ji iz­dva­ja­ju po­zi­ti­van do­pri­nos odje­la dos­ta­ve pa­ke­ta, a rast je za­bi­lje­žen i u odje­lu za me­đu­na­rod­nu eks­pres­nu dostavu po­šilj­ki.

REUTERS

Ras­te dos­ta­va pa­ke­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.