VRI­JED­NOS­TI CROBEXA

BLA­GI RAST PRO­ME­TA I

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Pi­še: TO­MIS­LAV PI­LI

Ne­što ve­ća lik­vid­nost uz bla­gi rast in­dek­sa obi­lje­ži­li su tr­go­vin­ski uto­rak na Za­gre­bač­koj bur­zi. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja CROBEX se za­us­ta­vio na 1890 bodova što je 0,15 pos­to vi­še ne­go dan ra­ni­je. Go­to­vo is­to­vjet­ni rast od 0,13 pos­to za­bi­lje­žio je i uži CROBEX10 ko­ji se za­us­ta­vio na 1112 bodova. U od­no­su na po­ne­dje­ljak ras­tao je i pro­met vri­jed­nos­ni­ca­ma. U uto­rak je pro­tr­go­va­no za 6,9 mi­li­ju­na ku­na, a u sku­pi­ni di­oni­ca s mi­li­jun­skim pro­me­tom naš­la su se dva iz­da­nja. Na vr­hu ljes­tvi­ce lik­vid­nos­ti je Hr­vat­ski te­le­kom (HT) ko­ji je pri­ku­pio 2,6 mi­li­ju­na ku­na, a oja­čao je go­to­vo je­dan pos­to na 181,50 ku­na. Spo­me­ni­mo da je ovo već tre­ći dan ras­ta ci­je­ne HT-ove di­oni­ce. Dru­go mjes­to naj­lik­vid­ni­jih za­uze­la je Are­na Hos­pi­ta­lity Gro­up s 1,3 mi­li­ju­na ku­na pro­me­ta. I toj je di­oni­ca po­ras­la ci­je­na, za 0,8 pos­to na 483,99 ku­na. Sku­pi­nu do­bit­ni­ka pre­dvo­di Hr­vat­ska po­štan­ska ban­ka (HPB) ko­ja je na so­lid­nom pro­me­tu od 93.000 ku­na sko­či­la 12,4 pos­to na 590 ku­na. U po­s­ljed­njih mje­sec dana di­oni­ca je­di­ne ve­će ban­ke u do­ma­ćem vlas­niš­tvu oja­ča­la je 15,7 pos­to. Pre­dvod­nik gu­bit­ni­ka dana je di­oni­ca bro­dar­ske kom­pa­ni­je Ja­dro­plov ko­ja je po­to­nu­la go­to­vo 11 pos­to na 30,28 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.