Dio europ­skih bur­zi bla­go os­la­bio

Ra­zo­ča­ra­nje iz Ki­ne

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na

europ­skim bur­za­ma u uto­rak pos­li­je­pod­ne dio naj­važ­ni­jih in­dek­sa bi­lje­ži­li su mi­nu­se, bu­du­ći da su inves­ti­to­re ra­zo­ča­ra­li naj­no­vi­ji ma­kro­eko­nom­ski po­ka­za­te­lji iz Ki­ne o sma­nje­nju tr­go­vin­ske raz­mje­ne sa svi­je­tom. Pa­ne­urop­ski Stoxx 600 in­deks oko16.30 sa­ti bio je u mi­nu­su 0,03 pos­to, pri če­mu je u ve­ći­ni sek­to­ra ci­je­na di­oni­ca os­la­bi­la. Is­to­vjet­ni gu­bi­tak bi­lje­žio je i nje­mač­ki DAX ko­ji se kre­tao oko 12.251 bod. Is­to­dob­no, lon­don­ski FTSE 100 in­deks bio je u plu­su 0,1 pos­to, na 7537 bodova, kao i pa­ri­ški CAC na 5212 bodova. Na europ­skim bur­za­ma u uto­rak su naj­vi­še pa­le ci­je­ne di­oni­ca pro­izvo­đa­ča si­ro­vi­na, u pro­sje­ku za 0,3 pos­to, jer su sla­bi­ji od oče­ki­va­nja po­da­ci o tr­go­vin­skoj raz­mje­ni Ki­ne sa svi­je­tom, ina­če naj­ve­ćeg svjet­skog po­tro­ša­ča me­ta­la, po­tak­nu­li za­bri­nu­tos­ti oko sma­nji­va­nja glo­bal­ne potražnje, pri­tis­nuv­ši na­ni­že ci­je­ne ba­kra.

Nje­mač­ki DAX bio je me­đu gu­bit­ni­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.