Ni­šta od Ritz Car­l­to­na u Ku­pa­ri­ma, sti­že no­vo ime

De­li­kat­ni pre­go­vo­ri Dr­ža­va oče­ku­je dos­toj­nu za­mje­nu za Mar­ri­ot­tov luk­suz­ni brend

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA CRNJAK ma­ri­ja.crnjak@pos­lov­ni.hr

Još ni­je ni poz­na­to ka­ko će iz­gle­da­ti novi tu­ris­tič­ki kom­pleks na mjes­tu biv­šeg voj­nog od­ma­ra­li­šta

Ru­ski inves­ti­tor Ser­gej Glja­del­kin i nje­go­va tvrt­ka Ave­nue gru­pa u Ku­pa­ri­ma ipak ne­će iz­gra­di­ti pres­tiž­ni Ho­tel Ritz Car­l­ton, ka­ko se naj­av­lji­va­lo la­ni pri­li­kom pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra o du­go­go­diš­njoj kon­ce­si­ji s dr­ža­vom, doz­na­je Pos­lov­nid­nev­nik.

Što­vi­še, za­sad još ni­je ni poz­na­to ka­ko će iz­gle­da­ti novi tu­ris­tič­ki kom­pleks na mjes­tu biv­šeg voj­nog od­ma­ra­li­šta, a kon­cept bi se tre­bao de­fi­ni­ra­ti u do­go­vo­ru s no­vim ho­tel­skim ope­ra­te­rom ko­ji sa­mo što ni­je oda­bran, što pak tre­ba­ju ame­no­va­ti dr­ža­va i op­ći­na.

Ka­ko je poz­na­to, na­kon što je Ave­nue gru­pa na me­đu­na­rod­nom na­tje­ča­ju oda­bra­na kao naj­bo­lji po­nu­di­telj, proš­log pro­lje­ća pot­pi­san je ugo­vor o pro­jek­tu Ku­pa­ri, a po­čet­kom proš­log ko­lo­vo­za op­ći­na Žu­pa du­bro­vač­ka do­ni­je­la je od­lu­ku o iz­ra­di Ur­ba­nis­tič­kog pla­na ure­đe­nja (UPU) Ku­pa­ri I. Ope­ra­tiv­no, pro­jekt je tre­nut­no u fa­zi iz­ra­de UPUa u su­rad­nji s Op­ći­nom Žu­pa du­bro­vač­ka, a u ovoj de­li­kat­noj fa­zi uz op­ći­nu i dr­ža­vu te inves­ti­to­ra važ­nu ulo­gu ima i bu­du­ći ope­ra­ter, od­nos­no ho­tel­ska me­nadž­ment kom­pa­ni­ja po či­jim će se stro­gim kri­te­ri­ji­ma gra­di­ti novi kon­cept Ku­pa­ra.

Ivan Pa­la­di­na, pred­sjed­nik Upra­ve IGH ko­ja je u vlas­niš­tvu Ave­nue gru­pe, po­t­vr­dio je za Pos­lov­nid­nev­nik da se raz­go­va­ra s dru­gim ho­tel­skim kom­pa­ni­ja­ma, no o kon­kret­nim ime­ni­ma ne mo­že go­vo­ri­ti do za­klju­če­nja ugo­vo­ra.

“U ti­je­ku je pos­tu­pak oda­bi­ra ho­tel­skog ope­ra­te­ra ko­ji je u za­vr­š­noj fa­zi, na­kon če­ga sli­je­de de­talj­ni pre­go­vo­ri oko ugo­vo­ra o uprav­lja­nju, što će sva­ka­ko po­tra­ja­ti još ne­ko vri­je­me, a taj je pro­ces ve­zan i uz pro­jek­ti­ra­nje bu­du­ćeg tu­ris­tič­kog kom­plek­sa. Mo­gu sa­mo po­t­vr­di­ti da su sve kom­pa­ni­je s ko­ji­ma smo u završnim fa­za­ma raz­go­vo­ra iz kruga ultraluksuznih ho­tel­skih ope­ra­te­ra”, iz­ja­vio je Pa­la­di­na.

Iz­gle­da da dr­ža­vi kao da­va­te­lju kon­ce­si­je ni­je bit­no što je ot­pao do­go­vor s Mar­ri­ot­to­vim luk­suz­nim bren­dom Ritz Car­l­ton, ali oče­ku­ju dos­toj­nu za­mje­nu.

Na­ime, part­ner­stvo s pr­vok­las­nim ho­tel­skim bren­dom bio je je­dan od ključ­nih uvje­ta na na­tje­ča­ju za Ku­pa­re.

“Mi­nis­tar­stvom dr­žav­ne imo­vi­ne i Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma u stal­noj su ko­mu­ni­ka­ci­ji s inves­ti­to­rom, pr­vens­tve­no po pi­ta­nju pot­pi­sa­nog ugo­vo­ra i uvje­ta iz ugo­vo­ra, te u skla­du s tim ima­mo saz­na­nja da će do­ći do pro­mje­ne ho­tel­skog bran­da uklju­če­nog u pro­jekt. Ono na če­mu će­mo sva­ka­ko in­zis­ti­ra­ti je da u pro­jekt mo­ra bi­ti uklju­čen pr­vok­las­ni ho­tel­ski brand naj­vi­še ka­te­go­ri­je neo­vis­no o na­zi­vu bran­da”, ka­žu u Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma.

U ras­pra­vu oko Ku­pa­ra ne­dav­no su se ak­tiv­no, ali oči­to pre­kas­no, uklju­či­li du­bro­vač­ki ar­hi­tek­ti uz pot­po­ru Udru­že­nja hr­vat­skih ar­hi­te­ka­ta. Tra­že hit­no do­no­še­nje ak­ta o za­šti­ti ho­te­la Pe­le­grin, ko­jem do­no­še­njem no­vog UPU-a pri­je­ti ru­še­nje.

SVE KOM­PA­NI­JE U ZAVRŠNIM FA­ZA­MA RAZ­GO­VO­RA SU IZ KRUGA ULTRALUKSUZNIH HO­TEL­SKIH BREN­DO­VA

Na­ime, na lo­ka­ci­ji Ku­pa­ri I tre­nut­no se na­la­ze ho­te­li Ku­pa­ri, Pe­le­grin, Go­ri­či­na I. i II., cen­tral­ni eko­nom­ski po­gon i objek­ti sport­skih sa­dr­ža­ja, što je sve pre­dvi­đe­no za ru­še­nje, a os­ta­je sa­mo Ho­tel Grand. Ia­ko vi­še ne­ma za­šti­tu kao kul­tur­ni spo­me­nik, Ho­tel Grand će se pak uz te­me­lji­tu ob­no­vu za­dr­ža­ti u pros­to­ru ra­di pri­vo­đe­nja na­mje­ni. Pod tak­vim uvje­ti­ma inves­ti­tor je ušao u pro­jekt. UPUom je predviđena grad­nja naj­vi­še 1500 kre­ve­ta, no ko­na­čan pro­jekt će vje­ro­jat­no de­fi­ni­ra­ti ne­što ma­nje ga­ba­ri­te.

U pi­smu mi­nis­tri­ci kul­tu­re Ni­ni Obu­ljen ko­je su pos­la­li pri­je ne­ko­li­ko dana ar­hi­tek­ti po­jaš­nja­va­ju da je ho­tel Pe­le­grin iz 1964. go­di­ne iz­ra­zi­to vri­jed­no ar­hi­tek­ton­sko os­tva­re­nje mo­der­nis­tič­kog kor­pu­sa gra­da Du­brov­ni­ka. Iz Mi­nis­tar­stva su im pak po­ru­či­li da su na to tre­ba­li re­agi­ra­ti ra­ni­je, pri­li­kom do­no­še­nja pros­tor­no plan­ske do­ku­men­ta­ci­je, te pod­sje­ća­ju da Ho­tel Pe­le­grin ni­je ni­ka­da ni za­šti­ćen u svoj­stvu kul­tur­nog do­bra.

“Ako­je pos­to­jao i bio is­ka­zan in­te­res struč­ne jav­nos­ti za oču­va­njem bi­lo ko­je gra­đe­vi­ne pa i Ho­te­la Pe­le­grin, bi­lo je mo­gu­će pro­ves­ti i kao za­šti­tu pros­tor­nim pla­nom, a ne sa­mo rje­še­njem o za­šti­ti Mi­nis­tar­stva kul­tu­re”, po­jas­ni­li su u od­go­vo­ru na naš upit je li nak­nad­na za­šti­ta spo­me­ni­ka uop­će mo­gu­ća.

Na­po­mi­nju da se po­je­di­ne toč­ke ugo­vo­ra ne mo­gu jed­nos­tra­no mi­je­nja­ti uko­li­ko je ne­ki inves­ti­tor u pos­tup­ku pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra imao vr­lo jas­no de­fi­ni­ra­ne kri­te­ri­je, te znao ra­di li se o kul­tur­nom do­bru ili ne. Nak­nad­na za­šti­ta objek­ta zna­či­la bi kr­še­nje ugo­vo­ra i dr­ža­va bi ri­ski­ra­la ve­li­ke pe­na­le. Dru­gim ri­je­či­ma, ar­hi­tek­ti su za­šti­tu Pe­le­gri­na tre­ba­li za­tra­ži­ti mno­go ra­ni­je.

DA­VOR VIŠNJIĆ/PIXSELL

Ivan Pa­la­di­na, pred­sjed­nik Upra­ve IGH u vlas­niš­tvu Ave­nue gru­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.