Lanj­ska do­bit po­du­zet­ni­ka nad­ma­ši­la 2015. za 235 pos­to

Naj­ja­či igra­či HEP s 1,3 mi­li­jar­de ku­na ne­to do­bi­ti pre­oteo vod­stvo Adri­su

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA BRNIĆ ma­ri­ja.br­nic@pos­lov­ni.hr

Vo­de­ćih 10 do­bit­ni­ka je zas­luž­no za 15 pos­to ukup­no os­tva­re­ne do­bi­ti u proš­loj go­di­ni

Proš­la pos­lov­na go­di­na do­sad je naj­pro­fi­ta­bil­ni­ja za hr­vat­ske po­du­zet­ni­ke od po­čet­ka gos­po­dar­ske kri­ze. Iz ana­li­ze Fi­ne ko­ja je us­po­re­đi­va­la po­dat­ke iz Re­gis­tra go­diš­njih fi­nan­cij­skih iz­vje­šta­ja, po­du­zet­ni­ci obvez­ni­ci po­re­za na do­bit opo­rav­lja­li su se pro- tek­lih go­di­na, na­kon 2010. u ko­joj su na­kon pod­v­la­če­nja cr­te ima­li kon­so­li­di­ra­ni gu­bi­tak, i to u iz­no­su od ukup­no 1,7 mi­li­jar­di ku­na, a la­ni su os­tva­ri­li re­kord­nu kon­so­li­di­ra­nu do­bit od 24 mi­li­jar­de ku­na.

Ve­li­či­nu sko­ka ukup­ne do­bi­ti u proš­loj go­di­ni ilus­tri­ra po­da­tak od go­to­vo 235 pos­to ras­ta nas­pram ta­ko­đer po­bolj­ša­nog re­zul­ta­ta u 2015. Me­đu­tim, va­lja na­po­me­nu­ti i da u ove po­dat­ke ni­su ukal­ku­li­ra­ni i re­zul­ta­ti tvrt­ki iz sus­ta­va Agro­ko­ra, bu­du­ći da je za proš­lu godinu od njih 35 fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća pod­ni­je­lo sa­mo njih osam, pa je iz­gled­no da će se u do­gled­no vri­je­me i ove broj­ke ko­ri­gi­ra­ti.

Sa­ma rang ljes­tvi­ca vo­de­ćih hr­vat­skih kom­pa­nij­skih do­bi­ta­ša po­ne­što je iz­mi­je­nje­na u 2016., i to po­naj­vi­še zbog to­ga što je u us­po­nu na li­der­sko mjes­to u 2015., osim do­brih pos­lov­nih re­zul­ta­ta, ro­vinj­skom Adri­su po­mo­gla i re­ali­zi­ra­na prodaja Tvor­ni­ce du­ha­na Ro­vinj BATu.

Adris vi­še ni­je u sa­mom vr­hu ovog druš­tva, a na do­bi­ta­ški tron u proš­loj go­di­ni us­peo se HEP, s os­tva­re­nih 1,3 mi­li­jar­de ku­na ne­to do­bi­ti. Godinu ra­ni­je HEP je bio dru­go­ran­gi­ra­ni do­bi­taš. Na lis­ti glav­nih do­bi­ta­ša u ge­ne­ra­ci­ji 2016. HEP je ina­če i je­di­ni či­ja ne­to do­bit pre­la­zi mi­li­jar­du ku­na, jer dru­go­ran­gi­ra­ni Hr­vat­ski Te­le­kom bi­lje­ži do­bit u iz­no­su od 908,8 mi­li­ju­na ku­na, a sli­je­di ga HEP - Ope­ra­tor dis­tri­bu­cij­skog sus­ta­va sa 667,1 mi­li­jun ku­na.

Me­đu vo­de­ći­ma na lanj­skom do­bit­nič­kom po­ret­ku su i Au­to­ces­ta Ri­je­kaZa­greb, s do­bi­ti od 589,7 mi­li­ju­na ku­na, te Pli­va (555 mi­li­ju­na ku­na), HEP-Pro­izvod­nja (428 mi­li­ju­na ku­na), HS Pro­dukt (378 mi­li­ju­na ku­na), Va­la­mar Ri­vi­era (337 mi­li­ju­na ku­na), Ja­dran­ski naf­to­vod (291 mi­li­ju­na ku­na) i Hr­vat­ski ope­ra­tor pri­je­nos­nog sus­ta­va (272 mi­li­ju­na ku­na).

Vo­de­ćih de­set do­bit­ni­ka ina­če je zas­luž­no i za 15 pos­to ukup­no os­tva­re­ne do­bi­ti u proš­loj go­di­ni, što po­ka­zu­je da i da­lje ve­lik utje­caj na pos­lo­va­nje gos­po­dar­stva ima re­la­tiv­no ma­li broj po­du­zet­ni­ka. Fi­ni­ni po­da­ci po­ka­zu­ju i da je vo­de­ćih 100 kom­pa­ni­ja os­tva­ri­lo 37 pos­to ukup­ne do­bi­ti po­du­zet­ni­ka u 2016. go­di­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.