Rast izvoza us­po­rio na 13,9%, uvoz 79,8 mi­li­jar­di ku­na

Upo­zo­re­nje ana­li­ti­ča­ra Hr­vat­ski re­al­ni sek­tor mo­ra oja­ča­ti kon­ku­rent­nost jer će ja­ča­nje do­ma­će potražnje ge­ne­ri­ra­ti uvoz

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dok je u pr­vih pet mje­se­ci hr­vat­ski iz­voz os­tva­rio 15,7 pos­to ras­ta s vri­jed­noš­ću od 41,3 mi­li­jar­de ku­na, novi po­da­ci za po­lu­go­di­šte uka­zu­ju na us­po­ra­va­nje tog rit­ma. Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku ju­čer je obja­vio ka­ko smo prodajom na ino­zem­nim tr­ži­šti­ma u šest mje­se­ci do­seg­nu­li iz­nos od 49,65 mi­li­jar­di ku­na, pa je plus u od­no­su na is­to lanj­sko raz­dob­lje iz­no­sio 13,9 pos­to.

No, šes­to­mje­seč­ni po­da­ci uka­zu­ju i na us­po­ra­va­nje ras­ta uvo­za dok je ta stav­ka za pet mje­se­ci iz­no­si­la 12,1 pos­to, a ukup­no je u Hr­vat­sku u tom raz­dob­lju uvezeno ro­ba u vri­jed­nos­ti 66,9 mi­li­jar­di ku­na, sta­tis­ti­ka za po­lu­go­di­šte ocr­ta­va rast uvo­za od 10,13 pos­to, na 79,83 mi­li­jar­de ku­na. Ana­li­ti­ča­ri vje­ru­ju da će glo­bal­na kre­ta- nja po­du­pri­je­ti dalj­nje po­zi­tiv­ne tren­do­ve kada je hr­vat­ski iz­voz u pi­ta­nju, a po­naj­vi­še u tom smis­lu ra­ču­na­ju na zbi­va­nja u Eu­rop­skoj uni­ji. Na­ime, ka­ko na­vo­de struč­nja­ci Ra­if­fe­ise­na, gos­po­dar­stva Uni­je i os­ta­lih važ­ni­jih vanj­sko­tr­go­vin­skih part­ne­ra i u na­do­la­ze­ćem di­je­lu go­di­ne bi­lje­žit će snaž­ni­ju po­traž­nju. Me­đu­tim, ka­žu, iz­voz us­lu­ga, pri­je sve­ga tu­riz­ma, i ja­ča­nje do­ma­će potražnje ge­ne­ri­rat će uvoz. “To upo­zo­ra­va na po­tre­bu ja­ča­nja kon­ku­rent­nos­ti hr­vat­skog re­al­nog sek­to­ra”, upo­zo­ra­va­ju u RBA. Ina­če, u pr­vih šest mje­se­ci Hr­vat­ska je po­ve­ća­la iz­voz ro­ba u čla­ni­ce EUa za 9 pos­to, na 32,16 mi­li­jar­di ku­na, dok je iz­voz u zem­lje iz­van EUa po­ras­tao 24 pos­to, na 17,5 mi­li­jar­di ku­na.Iz EUa je uvezeno 62,12 mi­li­jar­di ku­na vri­jed­nih ro­ba ili 7,5 pos­to vi­še, dok je iz ne­čla­ni­ca EUa uvezeno 17,71 mi­li­jar­da ku­na ili 20,4 pos­to vi­še. Ko­men­ti­ra­ju­ći po­zi­tiv­ne sto­pe do­ma­ćeg izvoza, u RBA kao i ka­ko se sve vi­še hr­vat­skih po­du­ze­ća, oso­bi­to ma­lih i sred­njih, okre­će stra­nim tr­ži­šti­ma. “Po­ve­ća­njem pri­ho­da od izvoza u bi­lan­ca­ma uma­nju­je se ovis­nost o raz­mjer­no ma­lom hr­vat­skom tr­ži­štu, uma­nju­je se ra­nji­vost gos­po­dar­stva te se omo­gu­ća­va stva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta”, za­klju­ču­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.