Na­čel­nik Tis­nog zbog pre­mi­je­ra od dr­ža­ve tra­ži od­šte­tu

Od­go­da po­re­za na ne­kret­ni­ne Pla­ti­li smo pri­pre­me za uvo­đe­nje, no­vac po­rez­nih obvez­ni­ka ba­čen je u vje­tar, ka­že Kla­rin

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Opo­čet­ka sam bio je­dan od naj­ve­ćih kri­ti­ča­ra uvo­đe­nja po­re­za na ne­kret­ni­ne, ali Op­ći­na Tis­no je pre­ma upu­ta­ma Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja RH na vri­je­me po­če­la s pri­pre­ma­ma te ulo­ži­la znat­na fi­nan­cij­ska sred­stva u no­ve pro­gra­me, edu­ka­ci­ju služ­be­ni­ka te pri­kup­lja­nje po­da­ta­ka. Tro­šak ko­ji je do­sad nas­tao zbog po­li­tič­kog ama­te­riz­ma i ovak­vog pos­tu­pa­nja pre­ma je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­upra­ve od stra­ne pred­sjed­ni­ka Vla­de i mi­nis­tra fi­nan­ci­ja, zna­ča­jan je za pro­ra­čun Op­ći­ne Tis­no. Sma­tra­mo da je to no­vac po­rez­nih obvez­ni­ka ko­ji je dos­lov­no ‘ba­čen u vje­tar’ te za to net­ko mo­ra sno­si­ti od­go­vor­nost”Ovim je ri­je­či­ma bez ima­lo za­dr­ške na­čel­nik Tis­nog naj­a­vio ka­ko će ta Op­ći­na po­kre­nu­ti će pos­tu­pak pro­tiv Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja i tra­ži­ti re­fun­di­ra­nje utro­še­nog nov­ca za us­tro­ja­va­nje sus­ta­va i evi­den­ci­ja po­treb­nih za uvo­đe­nje po­re­za na ne­kret­ni­ne. Oš­tra je to re­ak­ci­ja je na po­ru­ku pre­mi­je­ra od utor­ka na­ve­čer da će tra­ži­ti da se od­go­di uvo­đe­nje spo­me­nu­tog po­re­za, ko­ji se, us­put bu­di re­če­no, naj­av­lju­je pa do­ga­đa još od vre­me­na mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Slav­ka Li­ni­ća.

“U ovom tre­nut­ku prev­la­da­va stav da, na­kon do­dat­ne ana­li­ze i ras­pra­ve, vi­di­mo da li je naj­mu­dri­je rje­še­nje da se pred­lo­ži od­go­da pri­mje­ne to­ga po­re­za za jed­no do­gled­no vri­je­me”, ka­zao je pre­mi­jer gos­tu­ju­ći u sre­diš­njem Dnev­ni­ku HRTa, do­da­ju­ći ka­ko po­rez mo­žda i ni­je “naj­bo­lje is­ko­mu­ni­ci­ran”. Pod­sje­ti­mo, da­ni­ma pri­je to­ga nje­gov je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja de­talj­no objaš­nja­vao na što se po­rez od­no­si i ka­ko će se pro­vo­di­ti.

H. JELAVIĆ/PIXSELL

Na­čel­nik Op­ći­ne Tis­no Ivan Kla­rin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.