Hr­vat­ska os­tva­ri­la re­kor­dan iz­voz si­ra, otva­ra se i tr­ži­šte Ka­na­de

Ve­li­ka šan­sa Do­ma­ći pro­izvo­đa­či mo­gu pro­fi­ti­ra­ti po­ve­ća­njem uvoz­nih kvo­ta ko­je su odo­bri­le ka­nad­ske vlas­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MI­ROS­LAV KUSKUNOVIĆ

Pod CETA-om je do­go­vo­re­no po­ve­ća­nje kvo­ta za no­ve si­re­ve iz EU za oko 30% te će se go­diš­nje mo­ći uves­ti 16 mi­li­ju­na to­na

Ka­na­da je s 1. ko­lo­vo­zom ove go­di­ne otvo­ri­la apli­ka­cij­ski pro­ces za ka­nad­ske uvoz­ni­ke za do­dje­lu no­vih, po­ve­ća­nih kvo­ta za uvoz si­ra iz dr­ža­va čla­ni­ca EU-a pod CETA-om. Rok za pod­no­še­nje do­zvo­le za uvoz si­re­va iz EU za 2017. otvo­ren je do 8. ruj­na, jer će CETA stu­pi­ti u pri­vre­me­nu pri­mje­nu s 21. ruj­nom 2017. go­di­ne.

Kvo­te će se ubu­du­će do­dje­lji­va­ti za raz­dob­lje od 1. si­ječ­nja do 31. pro­sin­ca, sa­mo je iz­nim­no ove go­di­ne od 21. ruj­na do 31. pro­sin­ca.

Ovo je pr­vi put od 1970tih go­di­na da je Ka­na­da pris­ta­la na po­ve­ća­nje uvoz­nih kvo­ta za si­re­ve.

Kom­pa­ni­je iz EU i Ka­na­de mo­ći se ula­zi­ti u part­ner­stva ka­ko bi što bo­lje is­ko­ris­ti­le pred­nos­ti ko­je su im omo­gu­će­ne pod CETAom

Po­la-po­la

Pod CETA-om je do­go­vo­re­no po­ve­ća­nje kvo­ta za no­ve si­re­ve iz EU za oko 30 pos­to te će se go­diš­nje iz EU mo­ći uves­ti 16 mi­li­ju­na to­na si­re­va. Kvo­te će bi­ti do­di­je­lje­ne na na­čin da će 50 pos­to no­vih kvo­ta pri­pas­ti pro­izvo­đa­či­ma, a 50 pos­to ve­le­tr­gov­ci­ma i ma­lo­tr­gov­ci­ma. Od 50 pos­to kvo­te za pro­izvo­đa­če 30 pos­to će pri­pas­ti ma­lim i sred­njim tvrt­ka­ma (SME), a 20 pos­to ve­li­kim tvrt­ka­ma, a is­ti je slu­čaj i s kvo­ta­ma do­di­je­lje­nim dis­tri­bu­te­ri­ma. Za 2017. godinu bit će mo­gu­će uves­ti do­dat­nih 745.299 to­na kva­li­tet­nog si­ra i 79.085 to­na in­dus­trij­skog si­ra EU pro­izvo­đa­ča. Sve pri­ja­ve za do­dje­lu no­vih kvo­ta pod­no­se se na internet stra­ni­ci GAC-u (Glo­bal Af­fa­irs Ca­na­da).

Di­rek­tor Cro­ati­as­to­ča­ra Bran­ko Bo­be­tić ka­že ka­ko je Hr­vat­ska proš­le go­di­ne ima­la re­kor­dan iz­voz si­ra od čak 8531 to­na, dok je još 2012. go­di­ne iz­voz bio tek 2553 to­na.

Rast je proš­le go­di­ne bi­lo ja­ko ve­li­ki, ali je dio si­ra pla­si­ran na tr­ži­šte Slo­ve­ni­je iz mli­je­ka ko­je je od ta­mo pro­izve­de­no.

“Kvo­ta za iz­voz u Ka­na­du mo­gla bi bi­ti ja­ko za­nim­lji­va hr­vat­skim pro­izvo­đa­či­ma si­re­va i bi­lo bi do­bro da se ja­ve i is­ko­ris­te ovu šan­su”, ka­že Bo­be­tić. Za iz­voz u Ka­na­du ima­mo kva­li­tet­ne si­re­ve, ali je pi­ta­nje je­smo li kon­ku­rent­ni i ima­mo li do­volj­no nov­ca za mar- ke­ting i pro­mo­ci­ju si­re­va na ovom tr­ži­štu, do­da­je.

EU je proš­le go­di­ne u Ka­na­du iz­vez­la 15.212 to­na si­ra u vri­jed­nos­ti od 125 mi­li­ju­na eura, po pro­sječ­noj ci­je­ni od 8,22 eura za ki­lo­gram što je straš­no do­bra ci­je­na i vje­ro­jat­no je po­traž­nja za kva­li­tet­nim si­re­vi­ma ve­li­ka.

No­ve pri­li­ke

S dru­ge stra­ne uku­pan iz­voz si­ra iz EU na glo­bal­no tr­ži­šte iz­no­sio je 798.000 to­na uz pro­sječ­nu ci­je­nu od 4,5 eura za ki­lo­gram, do­da­je Bo­be­tić. Uvje­ren je da na­še vo­de­će in­dus­tri­je po­put Vin­di­je, Du­ka­ta, Meg­gle, Agro­la­gu­ne, ali i ma­nji si­ra­na mo­gu is­ko­ris­ti­ti ove kvo­te i po­ku­ša­ti se okre­nu­ti ovom tr­ži­štu.

Sva­ka­ko je po­treb­no pro­ba­ti ići na no­va tr­ži­šta jer EU to osi­gu­ra­va kroz iz­voz­ne ofen­zi­ve po­vje­re­ni­ka za po­ljo­pri­vre­du Ho­ga­na ko­ji obi­la­zi i otva­ra no­va tr­ži­šta.

Bo­be­tić tvr­di da bi na­šim iz­voz­ni­ci­ma mo­gle in­te­re­sant­no bi­ti i tr­ži­šte Ja­pa­na, gdje je EU proš­le go­di­ne iz­vez­la 70.049 to­na si­ra, ali po da­le­ko ni­žoj pro­sječ­noj ci­je­ni od tek 3,57 eura.

Na­ši iz­voz ve­ći od 8000 to­na proš­le je go­di­ne imao pro­sječ­nu ci­je­nu od 3,28 eura za ki­lo­gram, pa bi bi­lo do­bro da pro­izvo­đa­či is­ko­ris­te ovu šan­su, za­klju­ču­je Bo­be­tić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.