Teran bez pravilne etikete na police do isteka za­li­ha

Upute vinarima Na­ziv sor­te oko ko­je smo se spo­ri­li sa Slo­ven­ci­ma, a če­mu je u na­šu ko­rist pre­su­di­la EK, mo­gu ko­ris­ti­ti sa­mo vi­na s oz­na­kom ‘Hr­vat­ska Is­tra’ s pra­vil­nim nat­pi­si­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon što je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja ne­dav­no da­la i ko­nač­nu pre­su­du u su­ko­bu Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je oko pra­va na ko­ri­šte­nje ime­na vin­ske sor­te Teran, mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de obja­vi­lo je pra­vi­la ko­jih će se do­ma­ći vi­na­ri mo­ra­ti dr­ža­ti že­le li bu­te­lje s tim na­zi­vom pla­si­ra­ti na do­ma­će i eu­rop­ske police.

Na­ziv sor­te Teran mo­že se, sto­ji u po­jaš­nje­nju, ko­ris­ti­ti sa­mo za vi­na ko­ja no­se za­šti­će­nu oz­na­ku iz­vor­nos­ti Hr­vat­ska Is­tra. Pri­tom je uvjet i da se oz­na­ke ‘Hr­vat­ska Is­tra’ i ‘Teran’ na­la­ze u is­tom vid­nom po­lju, a ime sor­te mo­ra bi­ti otis­nu­to u ma­njem fon­tu.

No, de­le­gi­ra­nom Ured­bom Ko­mi­si­je od 19. svib­nja 2017. os­tav­lje­no je pros­to­ra i za odre­đe­na od­stu­pa­nja. Ta­ko će u pro­da­ju mo­ći i vi­na ko­ja no­se za­šti­će­nu oz­na­ku iz­vor­nos­ti, a ko­ja su pro­izve­de­na pri­je stu­pa­nja na sna­gu Ured­be (pri­je 21. sr­p­nja 2017.), a ko­ja no­se oz­na­ku ‘Hr­vat­ska Is­tra’, ma­da im na­ziv sor­te ni­je ma­nji i u is­tom vid­nom po- lju. No, po­jaš­nja­va­ju u Mi­nis­tar­stvu, tak­ve će bu­te­lje mo­ći na police sa­mo dok se ne po­tro­še za­li­he. Na­po­mi­nju da i ova pra­vi­la vri­je­de is­klju­či­vo za vi­na sa spo­me­nu­tom za­šti­će­nom oz­na­kom iz­vor­nos­ti.

Ina­če, ia­ko je za Bruxel­les i Hr­vat­sku pri­ča o spo­ru oko Te­ra­na za­vr­še­na, ne­za­do­volj­ni Slo­ven­ci na ta­kav ras­plet ne pris­ta­ju. Kra­jem sr­p­nja ta­moš­nja vla­da do­ni­je­la od­lu­ku da tu­ži Europ­sku ko­mi­si­ju jer je ona de­le­gi­ra­nim ak­tom do­pus­ti­la da se na po­dru­čju EUa pro­da­je is­tar­ski teran. Od su­da EU u Luk­sem­bur­gu Slo­ve­ni­ja će tra­ži­ti da akt po­ni­šti.

“EK je ovi­me le­ga­li­zi­ra­la ne­za­ko­ni­to oz­na­ča­va­nje pro­izvo­da, ne sa­mo ubu­du­će ne­go i za pro­tek­lo raz­dob­lje, a na taj na­čin ona le­ga­li­zi­ra kr­še­nje prav­ne ste­če­vi­ne EUa”, re­kao je To­lu­ši­ćev ko­le­ga De­jan Ži­dan.

Do­dao je i da je Slo­ve­ni­ja za tuž­bu pro­tiv bri­sel­ske od­lu­ke osi­gu­ra­la eks­pert­na miš­lje­nja poz­na­tih europ­skih struč­nja­ka.

FOTOLIA

Ured­be EK o ko­ri­šte­nju ime­na Teran stu­pi­la je na sna­gu 21. sr­p­nja ove go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.