Ima li ru­skih tu­ris­ta u CG vi­še ili ma­nje?

Sta­tis­ti­ka Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma tvr­di da su doš­li u ve­ćem bro­ju, Gos­po­dar­ska ko­mo­ra se ne sla­že

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ru­ski tu­ris­ti sve vi­še za­obi­la­ze Cr­nu Go­ru, pišu be­ograd­ske Ve­čer­nje no­vos­ti. “U ve­li­kim ho­te­li­ma na juž­nom Ja­dra­nu u lip­nju je po­pu­nje­nost bi­la ma­nja za 30 pos­to, zbog to­ga što su ru­ski tu­ro­pe­ra­to­ri pos­lu­ša­li pre­po­ru­ke ta­moš­njih vlas­ti i ot­ka­za­li aran­žma­ne za Cr­nu Go­ru.

Na­ža­lost, taj trend će vje­ro­vat­no bi­ti i nas­tav­ljen”, ka­že pred­sjed­nik Od­bo­ra za tu­ri­zam Gos­po­dar­ske ko­mo­re Cr­ne Go­re Dra­gan Ivan­če­vić Pur­ko. “Po­treb­na je stra­te­gi­ja po ko­joj ni­jed­na zem­lja ne­će pre­ma­ši­ti pe­ti­nu ukup­nog bro­ja aran­žma­na”, tvr­di Ivan­če­vić.

Raz­log za ma­nji broj tu­ris­ta s ve­li­kog ru­skog tr­ži­šta po­gor­ša­ni su po­li­tič­ki od­no­si iz­me­đu Ru­si­je i Cr­ne Go­re. Ru­si su lju­ti zbog uvo­đe­nja sank­ci­ja služ­be­ne Pod­go­ri­ce, te ula­ska Cr­ne Go­re u NATO i dru­gih po­li­tič­kih po­te­za, te sti­žu u znat­no ma­njem bro­ju ne­go la­ni, objaš­nja­va sr­p­ski list. Me­đu­tim, pri­je ne­ko­li­ko da­ni­če­nja. na objav­lje­ni su po­da­ci cr­no­gor­skog Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma i Na­ci­onal­ne tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je (NTO) pre­ma ko­ji­ma su naj­broj­ni­ji tu­ris­ti iz Ru­si­je i Sr­bi­je. Tvr­di se da je broj ru­skih tu­ris­ta u ho­te­li­ma če­ti- pu­ta ve­ći. Pre­ma na­vo­di­ma NTOa, tu­ris­ti iz Ru­si­je su u pr­vih šest mje­se­ci os­tva­ri­li vi­še od 179.000 no­će­nja.

“U sr­p­nju je za­bi­lje­žen rast pro­me­ta put­ni­ka s ru­skog tr­ži­šta do 22 pos­to i rast pro­me­ta zra­ko­plo­va do 20 pos­to”, rek­la je Vi­kend no­vi­na­ma di­rek­to­ri­ca NTOa Želj­ka Ra­dak Ku­ka­vi­čić.

No, Ve­čer­nje no­vos­ti tvr­de da se u Cr­noj Go­ri ža­le i ugos­ti­te­lji. Na­vod­no je po­troš­nja sla­ba, ia­ko ima tu­ris­ta iz ze­ma­lja biv­šeg So­vjet­skog sa­ve­za, po­seb­no iz Ukra­ji­ne, ali ma­lo tro­še.

Ima i ne­što Ru­sa, onih si­ro­maš­ni­jih, u gos­ti­ma ili kod zem­lja­ka ko­ji su ra­ni­je ku­pi­li ne­kret­ni­ne ili pla­ća­ju jef­ti­ni­je apart­ma­ne.

Sve­ti Ste­fan, cr­no­gor­sko od­ma­ra­li­šte za bo­ga­te gos­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.