Tvrt­ki Mu­ška vo­da zbog du­ga odu­zi­ma se kon­ce­si­ja nad iz­vo­rom, od­la­zi u ste­čaj

Ne­moć­ni Kom­pa­ni­ja ko­ja je fla­ši­ra­la ‘bo­san­sku Vi­agru’ ni­je us­pje­la po­vra­ti­ti ne­ka­daš­nju sla­vu vode iz Klad­nja i osvo­ji­ti tr­ži­šte

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Op­ćin­ski sud u Tuz­li po­kre­nuo je pret­hod­ni pos­tu­pak ra­di ut­vr­đi­va­nja uvje­ta za otva­ra­nje ste­čaj­nog pos­tup­ka nad imo­vi­nom kom­pa­ni­je Mu­ška vo­da iz Klad­nja, ko­ja pro­izvo­di poz­na­tu iz­vor­sku vo­du, iz­vje­šta­va In­di­ka­tor.ba. Za pri­vre­me­nog ste­čaj­nog upra­vi­te­lja ime­no­van je Be­sim Ha­mi­do­vić.

On će pre­gle­da­ti pos­lov­ne knji­ge i do­ku­men­ta­ci­ju duž­ni­ka, te ut­vr­di­ti pos­to­ji li raz­log za otva­ra­nje ste­čaj­nog pos­tup­ka.

Pri­vre­me­ni ste­čaj­ni upra­vi­telj du­žan je podnijeti pi­sa­ni iz­vje­štaj su­du u ro­ku od 30 dana od dana do­no­še­nja rje­še­nja u ko­jem će iz­vi­jes­ti­ti o po­du­ze­tim mje­ra­ma i iz­ni­je­ti svo­je struč­no miš­lje­nje o to­me pos­to­je li raz­lo­zi za otva­ra­nje ste­ča­ja, od­nos­no pos­to­je bi­lo kak­vi iz­gle­di za nas­ta­vak poslovanja kom­pa­ni­je. Po­kre­ta­nje pret­hod­nog pos­tup­ka za ut­vr­đi­va­nje uvje­ta za ste­čaj u kom­pa­ni­ji Mu­ška vo­da us­li­je­di­lo je na­kon što je vla­da TKa pri­je mje­sec da­la su­glas­nost za po­kre­ta­nje sud­skog pos­tup­ka za ra­skid ugo­vo­ra o kon­ce­si­ji do­di­je­lje­noj kom­pa­ni­ji i na­pla­tu du­ga. Vla­da je zbog du­ga od 50.500 KM (oko 202 ti­su­će ku­na), sma­tra da su se stek­li uvje­ti za ra­skid ugo­vo­ra o kon­ce­si­ji i na­pla­tu du­ga.

Kom­pa­ni­ja Mu­ška vo­da do­bi­la je kon­ce­si­ju za gla­so­vi­tu vo­du ko­ja je fla­ši­ra­na u biv­šoj Ju­gos­la­vi­ji i pla­si­ra­na na tr­ži­šta 50 ze­ma­lja.

U biv­šoj Ju­gos­la­vi­ji kla­danj­ska Mu­ška vo­da bi­la je op­će poz­na­ta, a fla­ši­ra­na se iz­vo­zi­la i u SAD.

Me­đu­tim, pro­izvod­nja je pre­ki­nu­ta po­čet­kom ra­ta, a kom­pa­ni­ja Mu­ška Vo­da, os­no­va­na pri­je 11 go­di­na do­bi­lo je kon­ce­si­ju nad iz­vo­rom za slje­de­ćih 30 go­di­na, pre­no­si por­tal 24in­fo.

Sta­nov­ni­ci Klad­nja tvr­de da je ri­ječ o bo­san­skoj Vi­agri i da je pu­to­pi­sac Ev­li­ja Če­le­bi­ja još u 17. sto­lje­ću pi­sao o nji­ho­voj vo­di ko­ju je zvao iz­vo­rom mla­dos­ti.

Če­le­bi­ja je na­veo ka­ko su age i be­go­vi u ba­čva­ma pre­vo­zi­li vo­du te da je Aus­tro­ugar­ska uvr­sti­la Mu­šku vo­du na ma­pu lje­ko­vi­tih vo­da.

PD

U Klad­nju tvr­de da je o nji­ho­voj lje­ko­vi­toj vo­di pi­sao pu­to­pi­sac Ev­li­ja Če­le­bi­ja u 17. sto­lje­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.