Dug kom­pa­ni­ja i da­lje bu­ja

Obi­lje ka­pi­ta­la Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co za­du­žio se za 17,25 mi­li­jar­di do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - TO­MIS­LAV PI­LI to­mis­lav.pi­li@pos­lov­ni.hr

Sa­mo su ame­rič­ke kom­pa­ni­je ove go­di­ne iz­da­le obvez­ni­ca za 1,1 bi­li­jun do­la­ra, se­dam pos­to vi­še

Du­han­ska kom­pa­ni­ja Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co (BAT) u uto­rak je iz­da­la dru­go naj­ve­će ko­pro­ra­tiv­no iz­da­nje obvez­ni­ca ove go­di­ne dok ni­ske sto­pe i “glad” inves­ti­to­ra za vi­šim pri­no­si­ma omo­gu­ću­va­ju kom­pa­ni­ja­ma pris­tup jef­ti­nom nov­cu. BAT je pla­si­rao 10-go­diš­nje iz­da­nje od 17,25 mi­li­jar­di do­la­ra što će mu po­mo­ći u fi­nan­ci­ra­nju ak­vi­zi­ci­je ame­rič­kog kon­ku­ren­ta Reynol­ds Ame­ri­ca­na ko­jeg ku­pu­je za 49,4 mi­li­jar­di do­la­ra.

Pod­sje­ti­mo, to je pre­uzi­ma­nje do­go­vo­re­no u si­ječ­nju, a nji­me će nas­ta­ti naj­ve­ća du­han­ska kom­pa­ni­ja na svi­je­tu po pro­daj­nim pri­ho­di­ma či­jim se di­oni­ca­ma tr­gu­je na bur­zi. Osim to­ga, tom se kup- njom BAT vra­ća na ame­rič­ko tr­ži­šte ko­je je na­pus­tio pri­je vi­še od de­set­lje­ća. Ovo će za­du­že­nje po­mo­ći BATu ot­pla­ti­ti pri­vre­me­ni mos­ni kre­dit ko­jeg je kom­pa­ni­ja uze­la kod ba­na­ka na­kon obja­ve pre­uzi­ma­nja Reynol­ds Ame­ri­ca­na. No­ve BAT-ove obvez­ni­ce do­no­se inves­ti­to­ri­ma pri­nos od 130 baz­nih bodova iz­nad us­po­re­di­ve ame­rič­ke dr­žav­ne obvez­ni­ce, od­nos­no 3,56 pos­to. Ina­če, pos­to­je­ćom BAT-ovom obvez­ni­com ko­ja dos­pi­je­va 2025. tr­gu­je se uz pri­nos od 100 baz­nih bodova iz­nad dr­žav­ne obvez­ni­ce SAD-a. Pre­ma na­vo­di­ma Fi­nan­ci­al Ti­me­sa, kom­pa­ni­ja je po­ve­ća­la iz­da­nje za 2,2 mi­li­jar­de do­la­ra jer se ini­ci­jal­no na­mje­ra­va­la za­du­ži­ti za 15 mi­li­jar­di do­la­ra. Pre­ma tvrd­nja­ma upu­će­nih iz­vo­ra, BAT-u su inves­ti­to­ri po­nu­di­li 35 mi­li­jar­di do­la­ra. To sa­mo po­ka­zu­je ko­li­ko ni­ske ka­mat­ne sto­pe i in­te­res inves­ti­to­ra idu na ru­ku kom­pa­ni­ja­ma ko­je tra­že svjež ka­pi­tal. Pre­ma po­da­ci­ma De­alo­gi­ca, ti­je­kom ove go­di­ne kom­pa­ni­je i ban­ke sa­mo u SA­Du za­du­ži­le su za 1,1 bi­li­jun do­la­ra što je se­dam pos­to vi­še ne­go godinu ra­ni­je. Od BAT-ova iz­da­nja obvez­ni­ca ove je go­di­ne ve­će sa­mo za­du­že­nje ame­rič­ke te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske kom­pa­ni­je AT&T od 22,5 mi­li­jar­di do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.