Na­god­ba još da­le­ko, ali ro­je se sce­na­ri­ji na­mi­re­nja vje­rov­ni­ka

Agro­kor Pre­ma jed­nom od sce­na­ri­ja, ru­skim ban­ka­ma mo­gla bi imo­vi­na u re­gi­ji

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Po­ljo­pri­vre­da bi u svim sce­na­ri­ji­ma os­ta­la u do­ma­ćim ru­ka­ma, a do­bav­lja­či bi is­to i za Kon­zum

Agro­kor je u pro­ce­su pri­ja­va traž­bi­na za­pri­mio nih 12.610, i to od čak 5904 vje­rov­ni­ka. A prem­da se još če­ka obja­va ta­bli­ca, tko su naj­ve­ći vje­rov­ni­ci ko­ji će ima­ti i glav­nu ri­ječ kad na stol do­đe plan na­god­be, zna se. Ko­li­ko god se na­god­ba još či­ni da­le­kom, već se ro­je sce­na­ri­ji vlas­nič­kog res­truk­tu­ri­ra­nja kon­cer­na i nje­go­vih sas­tav­ni­ca i ‘ma­pe’ na­mi­re­nja po­je­di­nih vje­rov­ni­ka.

U pos­lov­nim kru­go­vi­ma pro­cje­nju­je se da bi se ru- ske ban­ke (Sber­bank i VTB) s oko 1,5 mi­li­jar­di eura kre­di­ta Agro­ko­ru u ko­nač­ni­ci una­toč to­me što se već mje­se­ci­ma uglav­nom spo­mi­nju u kon­tek­s­tu tuž­bi, mo­gle na­mi­ri­ti imo­vi­nom u Slo­ve­ni­ji i Sr­bi­ji, u pr­vom re­du Mer­ca­to­ru. U toj ge­opo­li­tič­koj ‘po­dje­li’, na vlas­nič­ko res­truk­tu­ri­ra­nje do­ma­ćeg di­je­la du­go­vi­ma pre­op­te­re­će­nog Agro­ko­ra naj­ve­ći utje­caj imao bi, tvr­di se, ame­rič­ki fond Knig­h­t­he­ad Ca­pi­tal. Što to zna­či u smis­lu bu­du­će vlas­nič­ke struk­tu­re u Agro­ko­ro­vim per­ja­ni­ca­ma, za­sad ne­ma jas­nih sig­na­la.

No, za­jed­nič­ko svim sce­na­ri­ji­ma o ko­ji­ma se tre­nut­no spe­ku­li­ra je da bi se u po­ljo­pri­vred­noj pro­izvod­nji Agro­ko­ra, ko­ja pred­stav­lja oko tre­ći­ne ukup­ne hr­vat­ske, sva­ka­ko za­dr­ža­lo ve­ćin­sko do­ma­će vlas­niš­tvo. To se sma­tra i stra- te­škim pri­ori­te­tom Vla­de, a u pro­ved­bi se, oče­ki­va­no, ra­ču­na i na mi­ro­vin­ske fon­do­ve. Već ra­ni­je u jav­nost su pro­cu­ri­le i gru­be kon­tu­re ini­ci­ja­ti­ve svo­je­vr­s­nog kon­zor­ci­ja do­ma­ćih kom­pa­ni­ja iz re­da ve­li­kih do­bav­lja­ča Agro­ko­ra, na če­lu s Adris gru­pom.

Dio tog kru­ga je još ne­ko­li­ko ve­li­kih kom­pa­ni­ja za ko­je se pro­cje­nju­je da ima­ju ape­ti­ta i po­ten­ci­ja­la za pre­uzi­ma­nje ne­kih od pre­hram­be­nih per­ja­ni­ca. Sce­na­rij s do­ma­ćim kon­zor­ci­jem pre­dvi­đa, us­to, i kom­bi­na­ci­ju za os­ta­nak Kon­zu­ma u pre­te­ži­to do­ma­ćem vlas­niš­tvu.

No, slič­ne do­ma­će ini­ci­ja­ti­ve i u ma­nje kom­plek­s­nim slu­ča­je­vi­ma do­sad su već u ra­noj fa­zi po­ka­za­le da te­ško funk­ci­oni­ra­ju. Uza sve, inves­ti­cij­ski struč­nja­ci pod­sje­ća­ju da je ci­je­li slu­čaj Agro­kor uve­li­ke nas­tao kao po­s­lje­di­ca ne­tran­s­pa­rent­nos­ti pa bi bi­lo lo­še da se na is­ti na­čin po­ku­ša­va i rje­ša­va­ti. Dru­gim ri­je­či­ma, kad će na red do­ći pro­da­je, tre­ba­le bi uklju­či­va­ti me­đu­na­rod­ne ten­de­re. Ko­jim god pu­tem kre­ne plan na­god­be, za nju su ve­oma važ­ni tren­do­vi ope­ra­tiv­nih kom­pa­ni­ja. Oni su u ko­lo­vo­zu nas­ta­vi­li s po­bolj­ša­nji­ma. U slu­ča­ju pet kom­pa­ni­ja iz di­vi­zi­je Ma­lo­pro­da­je i ve­le­pro­da­je to zna­či 10,3 mi­li­jar­de ku­na pri­ho­da i sma­nje­nje ope­ra­tiv­nog mi­nu­sa sa 203 na 193 mi­li­ju­na, s tim da se Kon­zu­mov go­to­vo po­sve is­to­pio.

Is­to­dob­no, ope­ra­tiv­na do­bit de­vet kom­pa­ni­ja iz di­vi­zi­je Pre­hra­ne se sa 7mje­seč­nih 757 mi­li­ju­na ku­na s kra­jem ko­lo­vo­za po­pe­la na 946 mi­li­ju­na, a kod če­ti­ri iz seg­men­ta Po­ljo­pri­vre­de sa 184 na 207 mi­li­ju­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.