Nov­ca ima, no zbog pro­pi­sa te­ško do nje­ga

Crowd­fun­ding Iako je grup­no fi­nan­ci­ra­nje u go­di­nu da­na ras­lo, u RH se pro­vo­di tek de­se­ti­na kam­pa­nja u re­gi­ji

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

Če­ka se crowd­fun­ding u kre­di­ti­ra­nju, po­seb­no za tu­ri­zam i gra­đe­vi­nu, jer je ta­kav ka­pi­tal i jef­ti­ni­ji

Crowd­fun­ding bi­lje­ži eks­po­nen­ci­jal­ni rast u Ja­dran­skoj re­gi­ji. U po­s­ljed­njih pet go­di­na star­tu­pi, tvrt­ke, udru­ge i po­je­din­ci or­ga­ni­zi­ra­li su vi­še od 2200 kam­pa­nja grup­nog fi­nan­ci­ra­nja, a iz­nos pri­kup­lje­nih sred­sta­va sko­čio je za 4,5 pu­ta na de­vet mi­li­ju­na do­la­ra, obja­vi­la je tvrt­ka Bro­do­to na Crowd­fun­ding Co­nven­ti­onu u sri­je­du u Za­gre­bu. Us­po­red­be ra­di, sad u pro­sje­ku sva­ki dan star­ta­ju ba­rem jed­na-dvi­je kam­pa­nje grup­nog fi­nan­ci­ra­nja. Mar­ko Gre­go­vić, os­ni­vač i di­rek­tor Bro­do­ta upo­zo­ra­va da je još uvi­jek tek de­se­ti­na tih kam­pa­nja iz Hr­vat­ske. La­ni je u 49 kam­pa­nja u nas pri­kup­lje­no 323 ti­su­će do­la­ra, tj. oko 2,3 mi­li­ju­na ku­na. Ap­so­lut­ni re­gi­onal­ni li­der je Slo­ve­ni­ja iz ko­je do­la­zi ve­ći­na kam­pa­nja, to­li­ko su us­pješ­ne da je u nju otiš­lo 80% sred­sta­va. Gre­go­vić ka­že da se u Hr­vat­skoj una­zad go­di­nu da­na vi­de ve­ći po­ma­ci. Na­gla­ša­va da je je­dan na­pra­vi­la Za­gre­bač­ka bur­za, a dru­gi po­du­zet­ni­ci kao Ne­nad Ba­kić i star­tup Vi­tas­tiq.

“Do­sad su se crowd­fun­ding kam­pa­nje kod nas kre­ta­le u pra­vi­lu do ci­lja od 1015 ti­su­ća do­la­ra, a Ba­kić je po­ka­zao da taj iz­nos mo­že­te pre­ma­ši­ti i za 20-30 pu­ta. Ti­me je pro­bio psi­ho­lo­šku ba­ri­je­ru. K to­me, Za­gre­bač­ka bur­za je s Fun­der­be­amom po­kre­nu­la crowdi­nves­ting u Hr­vat­skoj i otvo­ri­la pros­tor za dalj­nje po­ma­ke u ra­zvo­ju ovog na­či­na fi­nan­ci­ra­nja”, ka­že Gre­go­vić. To je, is­ti­če, do­bra pod­lo­ga da se kroz dru­ge obli­ke crowd­fun­din­ga ka­pi­tal do­ma­ćim po­du­zet­ni­ci­ma i gra­đa­ni­ma uči­ni dos­tup­ni­jim i jef­ti­ni­jim. Na­vo­di pri­mjer crowd­len­din­ga, tj. grup­nog po­su­đi­va­nja nov­ca, ali i nu­ždu da se s os­ta­lih obli­ka crowd­fun­din­ga ski­nu re­gu­la­tor­ne pre­pre­ke ka­ko bi i tu­ri­zam i gra­đe­vi­na mo­gli uži­va­ti bla­go­da­ti tak­va fi­nan­ci­ra­nja.

“U Hr­vat­skoj i re­gi­ji ima nov­ca. Iz­nos ko­ji se okre­nuo kroz crowd­fun­ding po­ras­tao je če­ti­ri i pol pu­ta. No, re­gu­la­ti­va ne omo­gu­ću­je lju­di­ma da po­volj­no iz­vu­ku novac iz ča­ra­pa ili ba­na­ka, gdje su im ka­ma­te na šted­nju je­dan pos­to, te da pri­mje­ri­ce kroz crowd­len­ding do­bi­ju i ve­ći po­vrat i po­su­di­te­lji­ma omo­gu­će da do ka­pi­ta­la do­đu jef­ti­ni­je”, ka­že Gre­go­vić. Do­da­je da si i re­gu­la­tor­nim pre­pre­ka­ma us­kra­ću­je­mo pros­tor za rast. Po­jaš­nja­va da grup­no po­su­đi­va­nje ima i 7 pu­ta ve­ći vo­lu­men od grup­nog fi­nan­ci­ra­nja pre­ko Kic­k­s­tar­te­ra i In­di­ego­ga, tj. crowd­fun­din­ga te­me­lje­nog na do­na­ci­ja­ma.

“Ako zna­mo da od 2020. Europ­ska ko­mi­si­ja uki­da bes­po­vrat­na sred­stva iz EU fon­do­va i da ih ka­ni za­mi­je­ni­ti po­volj­nim kre­di­ti­ma i crowd­fun­din­gom, on­da je čud­no da se za to ne pri­pre­ma­mo”, za­klju­ču­je Mar­ko Gre­go­vić.

Mar­ko Gre­go­vić, os­ni­vač i di­rek­tor Bro­do­toa i or­ga­ni­za­tor ko­nven­ci­je o grup­nom fi­nan­ci­ra­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.