Elit­ni pro­gram Lon­don­ske bur­ze proš­le tri do­ma­će tvrt­ke

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI

Ci­lja­ju us­pješ­ne Hr­vat­skim po­du­zet­ni­ci­ma pred­stav­lje­no ka­ko do­ći do ka­pi­ta­la

U ELITE-u se čel­ni­ci­ma tvrt­ka­ma po­ku­ša­va objas­ni­ti ka­ko do­ći do ka­pi­ta­la iz raz­li­či­tih iz­vo­ra

Pro­gram Lon­don­ske bur­ze pod na­zi­vom ELITE pred­stav­ljen je u sri­je­du u Za­gre­bu na kon­fe­ren­ci­ji ELITE i UniCre­dit CEE Lo­un­ge, a svo­ja is­kus­tva iz­ni­je­li su pred­stav­ni­ci tri hr­vat­ske kom­pa­ni­je ko­je su proš­le dvo­go­diš­nji cik­lus. Ka­ko je po­jas­nio Gi­acin­to Ori­olo, me­na­džer ELITE pro­gra­ma, s ovom kom­bi­na­ci­jom edu­ka­ci­je i me­đu­sob­nog po­ve­zi­va­nja tvrt­ki Lon­don­ska je bur­za za­po­če­la 2012. go­di­ne. “Po­nu­di­li smo tri stva­ri: pris­tup ka­pi­ta­lu, edu­ci­ra­nje i kon­tak­te s kli­jen­ti­ma i part­ne­ri­ma”, na­gla­sio je Ori­olo. Za­jed­nič­ko svim 557 kom­pa­ni­ja ko­je su do sa­da proš­le kroz pro­gram jest da su us­pješ­ne i am­bi­ci­oz­ne, is­ti­če Ori­olo. ELITE pri­je sve­ga ci­lja sred­nje ve­li­ke kom­pa­ni­je, a po­ku­ša­va im objas­ni­ti ka­ko da do­đu do ka­pi­ta­la. To mo­že bi­ti kroz iz­da­va­nje dionica, obvez­ni­ca, ula­zak ri­zič­nog ka­pi­ta­la ili spa­ja­nje i pre­uzi­ma­nje. Od tvrt­ki se ne zah­ti­je­va uvr­šte­nje dionica na bur­zu, a ako se na to i od­lu­če, to ne mo­ra­ju uči­ni­ti u Lon­do­nu. Dvo­go­diš­nji pro­gram sto­ji 20.000 eura.

ELITE su­ra­đu­je sa Za­gre­bač­kom ban­kom, a za­mje­nik pred­sjed­ni­ka Upra­ve Cla­udio Ce­sa­rio is­tak­nuo je ka­ko ve­li­ke tvrt­ke ni­su tak­ve ro­đe­ne, već su us­pješ­no uprav­lja­le pro­ce­som ras­ta. O is­kus­tvi­ma u ELITE-u go­vo­ri­li su na pa­ne­lu ko­ji je vo­dio član Upra­ve Za­be Mar­ko Re­me­nar pred­stav­ni­ci tvrt­ki Span, To­kić i Ži­to. Pre­pri­ča­va­ju­ći pr­vi sas­ta­nak s Gi­acin­tom Ori­olom, pred­sjed­nik Upra­ve in­for­ma­tič­ke tvrt­ke Span Ni­ko­la Duj­mo­vić ka­zao je ka­ko je mis­lio da se ra­di o “ru­munj­skom va­ra­li­ci”. “Ni- sam mo­gao vje­ro­va­ti da net­ko do­la­zi iz Lon­do­na da bi nas po­tak­nuo da ras­te­mo”, ka­zao je Duj­mo­vić.

Ivan Ga­dže, pred­sjed­nik Upra­ve tr­gov­ca auto­di­je­lo­vi­ma To­kić ka­že ka­ko se na­uče­no ti­je­kom pro­gra­ma vr­lo br­zo mo­že pri­mi­je­ni­ti. “Ra­di­te s lju­di­ma iz prak­se”, na­gla­sio je Ga­dže. Fi­nan­cij­ski di­rek­tor Ži­ta Jo­zo Lju­bi­čić ka­že ka­ko su ti­je­kom pro­gra­ma spoz­na­li no­ve pri­li­ke za fi­nan­ci­ra­nje i do­bi­li mo­guć­nost edu­ci­ra­nja svo­jih za­pos­le­ni­ka.

JURICA GALOIĆ/PIXSELL

Gi­acin­to Ori­olo (Lon­don­ska bur­za), Mar­ko Re­me­nar (Za­ba), Ni­ko­la Duj­mo­vić (Span), Ivan Ga­dže (To­kić) i Jo­zo Lju­bi­čić (Ži­to)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.