Tur­ska, BiH i Sr­bi­ja gra­de auto­ces­tu

Ve­za Pro­met­ni­ca iz­me­đu Be­ogra­da i Sa­ra­je­va sa­mo u di­je­lu kroz Sr­bi­ju sta­jat će 830 mil. do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić, pot­pred­sjed­ni­ca sr­p­ske vla­de i mi­nis­tri­ca gra­đe­vi­nar­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, pot­pi­sa­la je u sklo­pu po­sje­te pred­sjed­ni­ka Er­do­ga­na Sr­bi­ji do­ku­ment ko­ji bi mo­gao ubr­za­ti grad­nju pla­ni­ranE auto­ces­te iz­me­đu Be­ogra­da i Sa­ra­je­va. Mi­haj­lo­vić je s Ah­me­tom Ar­s­la­nom, mi­nis­trom pro­me­ta, po­mor­stva i ko­mu­ni­ka­ci­ja Tur­ske, pot­pi­sa­la Pi­smo o na­mje­ra­ma za ja­ča­nje i pro­ši­re­nje su­rad­nje u po­dru­čju pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, ko­jim se Tur­ska, za ko­ju se oče­ku­je da će bi­ti fi­nan­ci­jer, služ­be­no uklju­ču­je u re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta auto­ces­te Be­ogradSa­ra­je­vo.

“Pot­pi­si­va­nje pi­sma o na­mje­ra­ma zna­či da Tur­ska po- dr­ža­va ovaj projekt, da će­mo za­jed­no de­fi­ni­ra­ti slje­de­će ko­ra­ke i da će­mo mo­ći br­že kre­nu­ti u nje­go­vu re­ali­za­ci­ju”, rek­la je Mi­haj­lo­vić. “Iz­grad­njom Ko­ri­do­ra 11, di­oni­ce od Po­že­ge do Pre­lji­ne, du­ži­ne 31 ki­lo­me­ta­ra, ko­ju će­mo gra­di­ti a ki­ne­skim part­ne­ri­ma, Sr­bi­ja će već za­vr­ši­ti dio tra­se bu­du­će auto­ces­te. Na­kon to­ga, pre­os­ta­je nam još 60 ki­lo­me­ta­ra auto­ces­te od Po­že­ge do gra­ni­ce, pre­ko Uži­ca”, ka­že Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, za tu di­oni­cu či­ja se vri­jed­nost pro­cje­nju­je na 830 mi­li­ju­na eura, za­vr­še­na je pre­li­mi­nar­na stu­di­ja oprav­da­nos­ti, a slje­de­ći ko­rak je iz­ra­da stu­di­je iz­vod­lji­vos­ti, a za­tim i glav­nog pro­jek­ta, na­kon če­ga sli­je­de raz­go­vo­ri o fi­nan­ci­ra­nju ra­do­va.

Me­đu­tim, još se ne zna tra­sa auto­ces­te ko­ja će znat­no skra­ti­ti pu­to­va­nje iz­me­đu dva glav­na gra­da su­sjed­nih dr­ža­va. Par­la­ment FBiH do­nio je od­lu­ku da tra­sa ide pre­ko Tuz­le, što je ne­pri­hvat­lji­vo za RS, ko­ja sma­tra da auto­ces­ta tre­ba ići pre­ko Pa­la i Vi­še­gra­da.

PD

FBiH i RS ne mo­gu se do­go­vo­ri­ti oko tra­se auto­ces­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.