Kon­ce­si­ja za stra­te­ški pro­jekt pre­po­lov­lje­na na 50 go­di­na

Bo­lji uvje­ti I ula­ga­nja od 75 mi­li­ju­na kn bez PDV-a do­bi­va­ju sta­tus stra­te­ških

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ

Bo­lji uvje­ti I ula­ga­nja od 75 mi­li­ju­na kn bez PDV-a do­bi­va­ju sta­tus stra­te­ških

Pre­ma Za­ko­nu o stra­te­škim inves­ti­cij­skim pro­jek­ti­ma, o ko­ri­šte­nju dr­žav­nih ne­kret­ni­na od­lu­či­vat će Vla­da

Kon­cept po­ti­ca­nja ula­ga­nja da­va­njem sta­tu­sa stra­te­škog pro­jek­ta ko­ji se po­ku­ša­va pro­vo­di­ti po­s­ljed­njih pet go­di­na, Vla­da nas­to­ji re­kon­fi­gu­ri­ra­ti no­vim za­ko­nom o stra­te­škim inves­ti­cij­skim pro­jek­ti­ma. Cilj je, pre­ma po­jaš­nje­nju mi­nis­tri­ce gos­po­dar­stva Mar­ti­ne Da­lić, omo­gu­ći­ti da se stra­te­ške inves­ti­ci­je što pri­je pri­pre­me i do­ve­du do fa­ze iz­vo­đe­nja.Za­ni­ma­nje ula­ga­ča da pri­ja­ve svo­je pro­jekt za do­bi­va­nje sta­tu­sa stra­te­ško­ga nas­to­jat će se pri­do­bi­ti pre­po­lav­lja­njem mi­ni­mal­nog iz­no­sa ula­ga­nja, sa 150 na 75 mi­li­ju­na ku­na bez PDV-a, a na oto­ci­ma i pot­po­mog­nu­tim po­dru­čji­ma, te u po­ljo­pri­vre­di i ri­bar­stvu taj će prag ubu­du­će bi­ti spu­šten na 10 mi­li­ju­na ku­na. Do­sa­daš­njim za­ko­nom od inves­ti­to­ra se tra­ži­lo do­kaz o osi­gu­ra­nim iz­vo­ri­ma fi­nan­ci­ra­nja u vi­si­ni od naj­ma­nje 10 pos­to ukup­ne vri­jed­nos­ti pro­jek­ta, a to se, ka­ko po­jaš­nja­va Da­lić, po­ka­za­lo pre­pre­kom ula­ga­nji­ma, po­se­bi­ce pri­vat­nim pro­jek­ti­ma u ko­je je inves­ti­tor već ulo­žio zna­čaj­na sred­stva. Inves­ti­to­ri će pri­je skla­pa­nja spo­ra­zu­ma pri­la­ga­ti do­kaz za oz­bilj­nost i do­bro iz­vr­še­nje pro­jek­ta, bi­lo po­t­vr­dom ban­ke da na po­seb­nom ra­ču­nu ima osi­gu­ra­no naj­ma­nje 5 pos­to ukup­ne vri­jed­nos­ti pro­jek­ta ili da je već u pro­jekt inves­ti­rao 5 pos­to ukup­ne vri­jed­nos­ti, a pri­hva­ćat će se i obve­zu­ju­će pi­smo na­mje­re ban­ke o sprem­nos­ti fi­nan­ci­ra­nja pro­jek­ta.

U ugo­vo­re ko­je će za­klju­či­va­ti inves­ti­tor i dr­ža­va de­fi­ni­rat će se i obve­ze za re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta pre­ma ugo­vo­re­nim ro­ko­vi­ma, a u slu­ča­ju da ih ula­gač pro­bi­je ili odus­ta­ne od pro­jek­ta ko­ji se pro­gla­si stra­te­škim pla­ćat će pe­na­le u vi­si­ni od 0,1% ukup­ne vri­jed­nos­ti ula­ga­nja. O ko­ri­šte­nju dr­žav­nih ne­kret­ni­na za re­ali­za­ci­ju stra­te­ških pro­je­ka­ta od­lu­či­vat će Vla­da na te­me­lju lo­ka­cij­skih do­zvo­la, a da­vat će ih na ko­ri­šte­nje bez jav­nog na­tje­ča­ja po tr­žiš­noj vri­jed­nos­ti ut­vr­đe­noj pro­cje­nom ov­la­šte­nog pro­cje­ni­te­lja za jav­ne pro­jek­te, a u slu­ča­ju da je ri­ječ o pro­jek­tu pri­vat­nog ula­ga­ča, ko­ris­tit će se is­ti prin­cip uz uvjet da obu­hvat za­hva­ta u pros­to­ru uklju­ču­je mak­si­mal­no 50 pos­to dr­žav­nog vlas­niš­tva. Me­đu no­vi­na­ma jest i pre­po­lav­lja­nje go­di­na na ko­je će se mo­ći do­bi­ti kon­ce­si­ja za re­ali­za­ci­ju stra­te­ških pro­je­ka­ta pa će umjes­to do­sa­daš­nje gra­ni­ce od naj­vi­še 99 go­di­na ugo­vo­ri mo­ći za­klju­či­ti na naj­vi­še 50 go­di­na. U ni­zu ubr­za­nih ro­ko­va za pro­vo­đe­nje stra­te­ških pro­je­ka­ta jed­no se od­no­si i na DORH, ko­je­mu se uvo­di rok od 30 da­na za da­va­nje miš­lje­nja o prav­noj va­lja­nos­ti ugo­vo­ra o pre­no­še­nju pra­va vlas­niš­tva, os­ni­va­nju pra­va gra­đe­nja i os­ni­va­nju pra­va služ­nos­ti.

FOTOLIA

Do­sa­daš­nji za­kon po­ka­zao se pre­ve­li­kom pre­pre­kom za priv­la­če­nje ula­ga­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.