Mo­de­li su­rad­nje sa star­tu­pi­ma pre­tva­ra­ju nas u pos­lov­no­teh­no­lo­ški hub

Ivan Sken­der, glav­ni di­rek­tor za tran­sfor­ma­ci­ju pos­lo­va­nja Vip­ne­ta, go­vo­ri o stva­ra­nju no­ve or­ga­ni­za­cij­ske struk ktu­re ko­ja po­dra­zu­mi­je­va uklju­či­va­nje ma­lih, agil­nih in­ter­dis­ci­pli­nar­nih ti­mo­va ko­ji osmiš­lja­va­ju no­va rje­še­nja i us­lu­ge, te ka­ko nji­hov rad u

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Ivan Sken­der, glav­ni di­rek­tor za tran­sfor­ma­ci­ju pos­lo­va­nja Vip­ne­ta

Ti­mo­vi­ma smo da­li slobodu u radu i nji­hov us­pjeh je i us­pjeh Vip­ne­ta. No­vi na­čin ra­da je do­bra at­mo­sfe­ra ko­ju lju­di da­nas tra­že na pos­lu

Sve ve­li­ke or­ga­ni­za­ci­je da­nas se u po­gle­du pro­mje­na osje­ća­ju kao di­no­sa­uri. Te­le­ko­mi ni­su iz­nim­ka. No, Vipnet, una­toč či­nje­ni­ci da za­poš­lja­va vi­še od ti­su­ću rad­ni­ka, ovog je lje­ta s tri in­ter­na ti­ma stvo­rio tri no­ve us­lu­ge u sve­ga 45 da­na. Za to bi mu pri­je tre­ba­lo tri do šest mje­se­ci. Za slo­že­ni­je za­dat­ke i do go­di­ne da­na. Iz kom­pa­ni­je je is­cu­ri­la in­for­ma­ci­ja da za me­nadž­ment i pred­sjed­ni­ka upra­ve Jiříja Dvor­jan­čan­skog in­ter­no ra­zvi­ja­ju kok­pit ko­ji bi tre­bao mje­ri­ti ko­li­ko su pro­ble­ma ko­ris­ni­ka us­pje­li ri­je­ši­ti u pr­voj ite­ra­ci­ji kroz di­gi­tal­ni ekran u om­nic­han­nel na­či­nu ra­da. Doz­na­li smo i da je kom­pa­ni­ja preš­la na hi­brid­nu or­ga­ni­za­cij­sku struk­tu­ru, ko­ja uklju­ču­je, uz pos­to­je­ću hi­je­rar­hi­ju, i stva­ra­nje ma­lih in­ter­dis­ci­pli­nar­nih ti­mo­va. S ob­zi­rom na to da je Vipnet ovog lje­ta za­bi­lje­žio naj­ve­ću ope­ra­tiv­nu do­bit u pet go­di­na te naj­ve­ći skok pro­fi­ta­bil­nos­ti u ci­je­lom de­set­lje­ću, po­pri­ča­li smo s Iva­nom Sken­de­re­om, glav­nim di­rek­to­rom za tran­sfor­ma­ci­ju pos­lo­va­nja Vip­ne­ta što ra­de i u ko­jem smje­ru te pro­mje­ne idu.

Obja­vi­li ste što su pos­ti­gla pr­va tri in­ter­na tran­sfor­ma­cij­ska ti­ma. Na če­mu sad ra­di­te?

Na­kon pr­va tri, na­pra­vi­li smo 10 no­vih agil­nih ti­mo­va. Oni nas­tav­lja­ju s rje­ša­va­njem pri­ori­tet­nih za­da­ta­ka. Je­dan će ko­ris­ni­ci­ma omo­gu­ći­ti da sve Vip­ne­to­ve us­lu­ge mo­že na­ru­či­ti pre­ko mo­bi­te­la, dru­gi će olak­ša­ti rad ko­ris­nič­koj po­dr­š­ci, tre­ći po­di­ći auto­ma­ti­za­ci­ju pro­ce­sa u pro­daj­nim ka­na­li­ma, če­t­vr­ti ra­di na na­pred­noj ana­li­ti­ci ko­ris­ni­ka, pe­ti na to­me ko­je vje­šti­ne i zna­nja tre­ba­mo ra­zvi­ja­ti da bi­smo bi­li us­pješ­ni u bu­duć­nos­ti itd.

Ad-hoc stva­ra­nje ti­mo­va ni­je no­vost, ali oči­to je da ste sa svo­jim ti­mo­vi­ma na­pra­vi­li ne­što zbog če­ga su po­lu­či­li re­zul­tat u krat­kom vre­me­nu. Što?

Ti­mo­ve smo ili pot­pu­no ili dje­lo­mič­no iz­vuk­li iz or­ga­ni­za­ci­je. Sva­ki tim do­bio je men­to­re-po­kro­vi­te­lje u top me­nadž­men­tu Vip­ne­ta. Ti­mo­ve smo upo­zo­ri­li da mo­ra­ju iz­rav­no ra­di­ti s ko­ris­ni­ci­ma. Ko­ris­ni­ci su su­ci! Je li to in­ter­ni ili vanj­ski ko­ris­nik, sve­jed­no. Pro­ble­me de­fi­ni­ra­ju ko­ris­ni­ci, ne ti­mo­vi. Njih se pi­ta što ih mu­či. No, ti­mo­vi su do­bi­li ve­li­ku slobodu. Oni bi­ra­ju sve. Bi­ra­ju ko­je će kraj­nje ko­ris­ni­ke uklju­či­ti u pri­ču. Bi­ra­ju ko­je će vanj­ske part­ne­re an­ga­ži­ra­ti: od ve­li­kih kao što je Eric­sson NT pre­ko sred­njih kao što je CROZ do star­tu­pa ili čak ne­kog stu­den­ta. Mo­že to bi­ti i in­ter­ni pro­gra­mer ili struč­njak u dru­gom po­dru­čju. Ti­mo­vi­ma smo na­met­nu­li tem­po i po­nu­di­li na­gra­du. Uz stan­dard­ni po­sao ko­ji ra­de ima­mo i na­gra­de za us­pjeh u ti­mu. Sva­ka dva tjed­na mo­ra­ju iz­ba­ci­ti ne­ki pro­izvod, us­lu­gu ili rje­še­nje. Ne mo­ra bi­ti naj­bo­lje, mo­že i pro­pas­ti, ali važ­no je da smo ne­što no­vo na­uči­li. Pred­nost agil­nog pris­tu­pa upra­vo je či­nje­ni­ca da već na­kon dva tjed­na ili ima­te nov pro­izvod ili pro­ma­šaj, a ne kao ra­ni­je da saz­na­mo na če­mu smo tek na­kon, re­ci­mo osam mje­se­ci.

Ka­ko je me­nadž­ment pri­hva­tio tu pro­mje­nu?

Ključ­ne pro­mje­ne ne do­la­ze odoz­do. To je pri­ori­tet od Vip­ne­ta pre­ko Te­le­kom Aus­tria gru­pe do Améri­ca Móvi­la. Ali neo­vis­no o to­me, us­pjeh pr­va tri ti­ma, ti­je­kom lje­ta, doj­mio je sve pa sad čak i ko­le­ge iz ljud­skih po­ten­ci­ja­la i fi­nan­ci­ja tra­že nas da se uklju­če u agil­nu me­to­do­lo­gi­ju ra­da.

Struč­nja­ci su da­nas u po­zi­ci­ji bi­ra­ti ho­će li ra­di­ti za se­be ili za ve­li­ke kom­pa­ni­je. Kak­ve im vi sti­mu­la­ci­je nu­di­te?

To nam je ja­ko važ­no po­dru­čje i ne­što u če­mu smo sa­mi iz­nim­no za­in­te­re­si­ra­ni ino­vi­ra­ti ka­ko bi­smo uis­ti­nu pri­vuk­li i za­dr­ža­li naj­bo­lje ta­len­te. Lju­di su raz­li­či­ti, a to po­ka­zu­ju i pr­va tri ti­ma. Ne­ki su nas tra­ži­li no­vac, ne­ki edu­ka­ci­ju, ne­ki ve­če­re ili gad­ge­te. Pr­vo je važ­no pre­poz­na­ti da lju­di ima­ju raz­li­či­te vri­jed­nos­ti i da ne tra­že svi nuž­no no­vac, ali da je is­to ta­ko važ­no na­gra­di­ti ih ta­ko da su oni za­do­volj­ni.

Dru­go, pre­poz­na­li smo rad ti­mo­va i ak­tiv­no ga pro­mo­vi­ra­mo unu­tar i iz­van or­ga­ni­za­ci­je. Nji­hov us­pjeh je i Vip­ne­tov us­pjeh, ali ne skri­va­mo tko su lju­di ko­ji su us­pjeh po­lu­či­li. Čla­no­vi ti­mo­va ima­ju re­fe­ren­ce i mi smo na njih po­nos­ni. Ko­nač­no, sam no­vi na­čin ra­da, gdje ima­te ti­mo­ve ko­ji ima­ju slobodu i gdje im nit­ko ne mi­kro­me­na­dži­ra što ra­de, a gdje se nji­hov rad pre­poz­na­je, hva­li i na­gra­đu­je, to je ona do­bra at­mo­sfe­ra ko­ju lju­di da­nas tra­že na pos­lu.

Ima­te li po­ka­za­telj ko­ji to po­t­vr­đu­je? Ko­li­ko je lju­di otiš­lo iz ti­mo­va ko­ji su u tri mje­se­ca is­pro­ba­li no­vi na­čin ra­da?

Nit­ko. I na­ma, kao i os­ta­lim or­ga­ni­za­ci­ja­ma u Hr­vat­skoj, struč­nja­ci od­la­ze ka­ko u ino­zem­s­tvo ta­ko i na do­bre po­zi­ci­je u part­ner­skom eko­sus­ta­vu. No, ovo je pr­vi put da oti­šao ni­je nit­ko.

A što je s di­rek­to­rom fi­nan­ci­ja, je li on oti­šao, s ob­zi­rom na stu­panj slo­bo­de ko­ji ste da­li ti­mo­vi­ma? Pos­to­je li ogra­ni­če­nja na po­troš­nju ti­mo­va?

Ima slo­bo­de, ne anar­hi­je. Ti­mo­vi ima­ju slobodu u kon­tro­li­ra­nim uvje­ti­ma. Pro­ci­je­ne svoj bu­džet i bra­ne ga. Tre­ba li im još, mo­gu to tra­ži­ti, ar­gu­men­ti­ra­ti i do­bi­ti. Ali ne­ma ka­ko je bi­lo pri­je. Pri­je je net­ko uvi­jek vi­sio nad ti­mom i odo­bra­vao sva­ki ra­čun. To­ga ne­ma! Ti­mo­vi ima­ju bu­džet i s njim ra­de po­sao.

Ti­mo­vi­ma ste otvo­ri­li ve­li­ki pros­tor su­rad­nje s vanj­skim part­ne­ri­ma od star­tu­pa do ven­do­ra (pro­da­va­te­lja). Ko­li­ko slo­bo­de ima­ju u to­me?

Mno­go, ali u kon­tro­li­ra­nim uvje­ti­ma. Ra­zvi­li smo tri mo­de­la su­rad­nje, ko­ja Vipnet pre­tva­ra­ju u pos­lov­no-teh­no­lo­ški hub, i sva tri su u re­ali­za­ci­ji. Pr­vi mo­del uklju­ču­je po­ve­zi­va­nje s hr­vat­skom star­tup za­jed­ni­com, pri­mje­ri­ce s HUB385. Na in­ter­nom na­tje­ca­nju u kom­pa­ni­ji po­ja­vio se je­dan tim, ko­jem smo omo­gu­ći­li godinu da­na da ra­zvi­ja ide­ju u okru­že­nju iz­van kom­pa­ni­je.

Stva­ra­ju ne­što pot­pu­no no­vo, ima­ju men­tor­stvo iz­va­na i na iz­vo­ru su zna­nja i vje­šti­na. Dru­gi mo­del po­dra­zu­mi­je­va da Vipnet star­tu­pe zo­ve in­ter­no se­bi u svo­je­vr­s­ni in­ku­ba­tor. U Vip­ne­tu ima­mo je­dan star­tup ko­ji je do­šao u kom­pa­ni­ju i ko­jem smo šest mje­se­ci omo­gu­ći­li da ra­di za nas. Oni do­bi­va­ju pla­ću, pros­tor, teh­no­lo­gi­ju, mo­guć­nost tes­ti­ra­nja svo­je teh­no­lo­gi­je u ve­li­koj or­ga­ni­za­ci­ji i mo­guć­nost da svoj pro­izvod mno­go bo­lje unov­če, a mi od njih tra­ži­mo da na­uče na­še lju­de zna­nja ko­ja ni­su dos­tup­na na tr­ži­štu. Tre­ći mo­del po­dra­zu­mi­je­va pre­poz­na­va­nje po­ten­ci­ja­la teh­no­lo­gi­je ne­kog star­tu­pa ko­ju že­li­mo po­nu­di­ti svo­jim ko­ris­ni­ci­ma i on­da i te star­tu­pe do­vo­di­mo u naš star­tup in­ku­ba­tor. No, star­tu­pi se mo­gu ras­pas­ti, na­ći se u ne­kom pro­ble­mu. Ne mo­že­mo do­pus­ti­ti da se taj pro­blem pre­li­je na na­še ko­ris­ni­ke, ali umjes­to da od­bi­je­mo star­tup po­nu­di­mo mu da u na­šem eko­sus­ta­vu pro­na­đe ve­ćeg IT igra­ča s ko­jim će part­ne­ri­ra­ti. Star­tup nu­di ino­va­ci­ju, ve­ći IT part­ner sta­bil­nost us­lu­ge, a mi sve os­ta­lo. I to već ra­di­mo.

Uz ta­kav tem­po pro­mje­na i ino­va­ci­ja, te svo­ju ve­li­či­nu, ka­ko uprav­lja­te raz­mje­nom zna­nja unu­tar kom­pa­ni­je?

Zna­nje se sad raz­mje­nju­je na ra­zi­ni ci­je­le Te­le­kom Aus­tria gru­pe. Ka­ko se in­ter­no u Vip­ne­tu stva­ra­ju mul­ti­dis­ci­pli­nar­ni ti­mo­vi ta­ko se na ra­zi­ni TA stva­ra­ju ho­ri­zon­tal­ni ti­mo­vi pri­mje­ri­ce, fi­nan­ci­ja­ša, mar­ke­tin­ga­ša, pro­da­va­ča, IT struč­nja­ka... Unu­tar TA gru­pe uklju­čen sam u tim ko­ji se ba­vi tran­sfor­ma­ci­jom. Svi ko­ris­ti­mo Fa­ce­bo­okov Wor­k­pla­ce, kao služ­be­ni alat za ko­la­bo­ra­ci­ju, te sva­kod­nev­no raz­mje­nju­je­mo zna­nja, pro­pit­ku­je­mo sof­tve­re ko­je ko­ris­ti­mo, pre­po­ru­ču­je­mo si ino­va­tiv­ne star­tu­pe itd. Odr­ža­va­mo Skype sas­tan­ke te se jed­nom mje­seč­no sas­ta­je­mo uži­vo.

U Hr­vat­skoj se de­set­lje­ći­ma gra­di­la kul­tu­ra gdje je ne­us­pjeh naj­go­re što ti se mo­že do­go­di­ti. Što ako ne­ki tim do­ži­vi ne­us­pjeh?

Pa mi to i oče­ku­je­mo. Ne mo­gu svi us­pje­ti! Ni­je ni pro­blem ako ne us­pi­ju već je pro­blem ako se ne po­tru­de us­pje­ti. Sva­ka dva tjed­na ti­mo­vi mo­ra­ju pred­sta­vi­ti no­vo rje­še­nje. Ono mo­že bi­ti ne­za­bo­rav­no, do­bro, osred­nje, lo­še, ka­tas­tro­fa... Naj­go­re što se mo­že do­go­di­ti je da su iz­gu­bi­li dva tjed­na ra­da. Naj­bo­lje što oče­ku­je­mo da se do­go­di jest da su na­uči­li raz­log zbog ko­jeg su po­gri­je­ši­li.

Spo­me­nu­li ste 15 bolj­ki ko­je ste po­pi­sa­li i kre­nu­li u tran­sfor­ma­ci­ju. Ima­te li ne­ki ge­ne­ral­ni smjer ili cilj? I na ko­ji se rok taj cilj mo­že za­da­ti?

Vipnet ima svo­ju vi­zi­ju gdje že­li bi­ti 2020. To je do­volj­no bli­zu da zbog tem­pa pro­mje­na mo­že­mo do­volj­no si­gur­no pre­dvi­dje­ti si­tu­aci­ju, a do­volj­no da­le­ko da se za to mo­že­mo pri­pre­mi­ti. Pri­mje­ri­ce, že­li­mo do 2020. bi­ti u to­ku s na­šim ko­ris­ni­ci­ma. Oni ži­ve s Fa­ce­bo­okom i Snap­c­ha­tom, gle­da­ju i idu na e-sport tur­ni­re, igra­ju igri­ce... Za­to nas in­te­re­si­ra­ju na­pred­na ana­li­ti­ka, big da­ta, sof­tver­ski ra­zvoj, UX i IoT.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.