NACIONALNE IOT MREŽE

POČELA IZGRADNJA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­gre­bač­ka tvrt­ka IoT Net Adria pos­ta­vi­la je u Za­gre­bu i u rad pus­ti­la pr­vu baz­nu sta­ni­cu fran­cu­ske tvrt­ke Sig­fox za upo­tre­bu IoT teh­no­lo­gi­je, či­me je u RH počela izgradnja IoT mreže. U dvi­je go­di­ne pla­ni­ra se pos­ta­vi­ti oko 200 sta­ni­ca ko­je će po­kri­ti oko 95% sta­nov­niš­tva. “To je teh­no­lo­gi­ja ko­ja se te­me­lji na vi­so­koj tro­škov­noj učin­ko­vi­tos­ti i ni­skoj po­troš­nji ener­gi­je i ni­je za te­le­fo­ni­ra­nje i sur­fa­nje in­ter­ne­tom ne­go za jed­nos­tav­nu i iz­rav­nu ve­zu za po­ve­zi­va­nje stva­ri”, na­po­mi­nju iz IoT Net Adri­je, ne na­vo­de­ći vri­jed­nost spo­ra­zu­ma sa Sig­foxom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.