Bez gla­sa­nja o pris­toj­bi za rab­lje­ne aute

Ski­nu­to s dnev­nog re­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

S dnev­nog re­da ju­če­raš­nje sjed­ni­ce vla­de bez po­jaš­nje­nja je ski­nu­ta naj­av­lje­na toč­ka dnev­nog re­da o upu­ći­va­nju u hit­nu sa­bor­sku pro­ce­du­ru pri­jed­lo­ga iz­mje­na za­ko­na o po­seb­nom po­re­zu na mo­tor­na vo­zi­la. Ri­ječ je o du­go­na­jav­lji­va­nim iz­mje­na­ma pos­to­je­ćeg za­ko­na ko­jim se u Hr­vat­skoj pla­ća stje­ca­nje rab­lje­nih auto­mo­bi­la, či­je su iz­mje­ne kra­jem 2016. bi­le dio pa­ke­ta po­rez­ne re­for­me. Vla­da je bi­la naj­a­vi­la da će se 1. sr­p­nja po­rez uki­nu­ti i za­mi­je­ni­ti ga uprav­nom pris­toj­bom, a osjet­lji­va toč­ka su pro­mje­ne kri­te­ri­ja za na­pla­tu. Za po­rez se vri­jed­nost vo­zi­la ut­vr­đi­va­la te­me­ljem po­da­ta­ka Eu­ro­taxa, dok se pris­toj­bu pre­dvi­đa­lo odre­di­ti pre­ma sta­ros­ti vo­zi­la i sna­zi mo­to­ra iz­ra­že­noj u ki­lo­va­ti­ma. No­va for­mu­la iz­ra­ču­na još ni­je poz­na­ta, zna se tek da bi iz­mje­na­ma tre­ba­lo bi­ti omo­gu­će­no ad­mi­nis­tra­tiv­no po­jed­nos­tav­lje­nje pos­tup­ka, jer će se obra­čun i pla­ća­nje ove pris­toj­be ubu­du­će obav­lja­ti sa­mo na jed­nom mjes­tu, od­nos­no u nad­lež­noj po­li­cij­skoj pos­ta­ji.

Ka­ko ut­vr­di­ti vri­jed­nost auta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.