KOTOR U IZDANJIMA NATIONAL GEOGRAPHICA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Tu­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja (TO) Kotor je na saj­mu Wor­ld Tra­de Mar­ket u Lon­do­nu sklo­pi­la ugo­vor o su­rad­nji s National Ge­ograp­hi­com, vo­de­ćim svjet­skim ma­ga­zi­nom u tom po­dru­čju. TO Kotor je na saj­mu su­rad­nju do­go­vo­ri­la i sa zra­ko­plov­nom kom­pa­ni­jom EasyJet, pre­no­si Ra­dio Kotor. Sa­rad­nja s National Ge­ograp­hi­com, ko­ja je za­klju­če­na za ci­je­lu slje­de­ću godinu, po­čet će pred­stav­lja­njem u nji­ho­vom Fa­mily ma­ga­zi­nu, a nas­ta­vit će se kroz pro­mo­ci­ju u dru­gim spe­ci­ja­li­zi­ra­nim izdanjima, na­vo­di se u pri­op­će­nju TO Kotor. Ri­ječ je o sa­dr­ža­ji­ma ko­ji su dos­tup­ni mi­li­ju­ni­ma či­ta­te­lja di­ljem svi­je­ta. Za pro­mo­ci­ju Ko­to­ra važ­no je da su­ra­đu­je s EasyJe­tom zbog pro­mo­tiv­nih po­nu­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.