S MJENICAMA NI­SMO RA­DI­LI KAO AGRO­KOR

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pr­vi čo­vjek Ulja­nik Gru­pe Gi­an­ni Ro­ssan­da tvr­di da ta kom­pa­ni­ja mje­ni­ce ni­kad ni­je ko­ris­ti­la po Agro­ko­ro­voj for­mu­li, već da su u pos­lu s do­bav­lja­či­ma ko­ris­ti­li fak­to­ring za na­pla­tu di­je­la oba­ve­za pri­je­vre­me­no ili za na­pla­tu po­tra­ži­va­nja kad su kas­ni­li zbog pro­ble­ma u fi­nan­ci­ra­nju. Po pi­ta­nju na­vod­nog ko­ri­šte­nja dr­žav­nih jam­s­ta­va 3. ma­ju za po­zaj­mi­ce unu­tar Gru­pe re­kao je: “Dio pri­ho­da 3. ma­ja iz­van pro­gra­ma res­truk­tu­ri­ra­nja ko­ri­šten je za po­zaj­mi­ce jer je 3. maj in­te­gri­ran unu­tar sus­ta­va i pro­ble­mi u sus­ta­vu bi zna­či­li i pro­ble­me u sa­mom 3. ma­ju. No­vac ko­ji je iz dr­ža­ve do­šao u 3. maj po­tro­šen je bi­lan­č­no po li­pa­ma ta­mo gdje je i tre­bao bi­ti po­tro­šen”, uvje­ra­va. Do­dao je ka­ko su u Ulja­ni­ku i sa­mi bi­li na ru­bu res­truk­tu­ri­ra­nja u vri­je­me ula­ska Hr­vat­ske u EU, no ta­da su, ka­že, “kon­tak­ti­ra­ni od stra­ne dr­ža­ve ne bi li se uklju­či­li u pri­ču s 3. ma­jem”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.