Advent u Opa­ti­ji na­pu­nit će hotele

Slav­lje na Kvar­ne­ru Od 1. pro­sin­ca do 14. si­ječ­nja ve­li­ka bo­žić­na ma­ni­fes­ta­ci­ja na tri po­zir­ni­ce

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Pro­mo­ci­ja Adven­ta je u lis­to­pa­du po­če­la u Slo­ve­ni­ji, a u ti­je­ku su i kam­pa­nje u Aus­tri­ji, Ita­li­ji i Sr­bi­ji

Bo­žić­ni fes­ti­val Opa­ti­ja Advent će ove go­di­ne po 4. put otvo­ri­ti svo­ja vra­ta za broj­ne gos­te ove kvar­ner­ske tu­ris­tič­ke lje­po­ti­ce. Naj­ljep­ši Advent uz mo­re, ka­ko mu te­pa­ju u Opa­ti­ji, za­po­čet će 1. pro­sin­ca i tra­ja­ti do 14. si­ječ­nja idu­će go­di­ne. Ka­ko je naj­av­lje­no na pre­zen­ta­ci­ji do­ga­đa­nja u po­ne­dje­ljak u Opa­ti­ji, advent će se odr­ža­va­ti na vi­še lo­ka­ci­ja u gra­du, a imat će tri po­zor­ni­ce – Ljet­na po­zor­ni­ca, Umjet­nič­ki pa­vi­ljon te Grad­ska tr­ž­ni­ca Mr­kat. Na te tri lo­ka­ci­je će bi­ti or­ga­ni­zi­ran i do­ček No­ve go­di­ne ta­ko da po­sje­ti­te­lji s raz­nim uku­si­ma do­đu na svo­je.

Ka­ko je is­tak­nu­la di­rek­to­ri­ca Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce gra­da Opa­ti­ja, Su­zi Pe­tri­čić, Adven­tu u Opa­ti­ji vra­tit će ro­man­tič­nu zim­sku idi­lu na opa­tij­ske uli­ce, tr­go­ve i par­ko­ve, ra­skoš­no ukra­še­ne blag­dan­skom ra­s­vje­tom i po či­ta­ve da­ne is­pu­nje­ne atrak­tiv­nim glaz­be­nim, kul­tur­nim, gas­tro­nom­skim i za­bav­nim pro­gra­mom. Ti­je­kom zi­me će se poz­na­ta ljet­na po­zor­ni­ca u Opa­ti­ji pre­tvo­ri­ti u kli­za­li­šte – Le­de­nu ča­ro­li­ju, a Pa­vi­ljon u par­ku sv. Ja­ko­va će pos­ta­ti cen­tral­na lo­ka­ci­ja u gra­du uz Bo­žić­ni sa­jam i nas­tu­pe broj­nih iz­vo­đa­ča. Ži­vo će bi­ti i na grad­skoj tr­ž­ni­ci Mr­kat na ko­joj će se u sklo­pu Adven­ta pred­sta­vi­ti broj­ni kvar­ner­ski obrt­ni­ci te udru­ge s ovog po­dru­čja. Tr­ž­ni­ca će ti­je­kom Adven­ta tri put mi­je­nja­ti ru­ho i ima­ti te­mat­sku po­nu­du te će pr­vog tjed­na bi­ti Slat­ki Mr­kat, na­red­nog tjed­na Ze­le­ni Mr­kat, a da­lje Blag­dan­ski Mr­kat. Po­seb­na advent­ska at­mo­sfe­ra će vla­da­ti i u opa­tij­skim ho­te­li­ma, a su­or­ga­ni­za­to­ri Bo­žić­nog fes­ti­va­la su naj­ve­će ho­tel­ske ku­će s tog po­dru­čja. Kao bo­nus za po­sje­ti­te­lje, od 26. stu­de­no­ga pa sve do 31. si­ječ­nja će vi­ken­dom bi­ti bes­plat­no par­ki­ra­nje na svim jav­nim par­ki­ra­li­šti­ma u Opa­ti­ji. Vr­hu­nac bo­žić­nog fes­ti­va­la oče­ku­je se zad­nja dva vi­ken­da u go­di­ni, pr­vi bo­žić­ni i dru­gi bo­vo­go­diš­nji, ka­da će bi­ti naj­vi­še do­ga­đa­nja u Opa­ti­ji. Glaz­be­no za­gri­ja­va­nje za naj­lu­đu noć će kre­nu­ti već 29. pro­sin­ca kad će u ho­te­lu Royal bi­ti kon­cert Jacqu­es Ho­ude­ka, Ed­ga­ra Ru­pe­ne te Te­re­ze Ke­so­vi­je.

Ia­ko će i go­to­vo svi os­ta­li gra­do­vi na Kvar­ne­ru or­ga­ni­zi­ra­ti ovak­ve ma­ni­fes­ta­ci­je, pri­je sve­ga Ri­je­ka, u Opa­ti­ji ne sma­tra­ju da im je to kon­ku­ren­ci­ja već pri­li­ka da po­ve­ća­ju po­pu­nje­nost so­ba u svo­jim ho­te­li­ma jer, is­ti­ču, mno­gi po­sje­ti­te­lji će osim opa­tij­skog, že­lje­ti obi­ći i os­ta­le adven­te na ovom po­dru­čju. Do­da­ju da se ne us­po­re­đu­ju s Adven­tom u Za­gre­bu jer ima­ju dru­ga­či­ji kon­cept ko­ji se ba­zi­ra na mo­ru te da im je cilj i u na­red­nom raz­dob­lju za­dr­ža­ti ti­tu­lu naj­ljep­šeg adven­ta na mo­ru.

Pro­mo­ci­ja Adven­ta je, osim u Hr­vat­skoj, već sre­di­nom lis­to­pa­da za­po­če­la u Slo­ve­ni­ji, a u ti­je­ku su i kam­pa­nje u Aus­tri­ji, Ita­li­ji i Sr­bi­ji.

NEL PAVLETIĆ/

Pred­stav­lja­nje pro­jek­ta Adven­ta u Opa­ti­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.