HO­TE­LI NA FRUŠKOJ GO­RI GO­DI­NA­MA PROPADAJU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ho­te­li Osov­lje, Le­ži­mir i ne­ka­daš­nje od­ma­ra­li­šte Po­šta Sr­bi­je ko­ji se na­la­ze na Fruškoj go­ri, a ko­ji su pri­pa­da­li ili još pri­pa­da­ju dr­žav­nim tvrt­ka­ma, propadaju du­gi niz go­di­na. Ka­ko pi­še Dnev­nik, ho­tel Osov­lje je još 1965. go­di­ne iz­gra­di­la Naf­t­na in­dus­tri­ja Sr­bi­je (NIS), da bi ga pri­je de­se­tak go­di­na za­tvo­ri­la. U NIS-u za Dnev­nik ka­žu da su taj ho­tel pro­da­li 2014. go­di­ne. U mno­go go­rem sta­nju od Osov­lja je ne­ka­daš­nji ho­tel Le­ži­mir. Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca je ri­je­šio imo­vin­sko­prav­ne od­no­se, na­pra­vio plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je, te će ho­tel Le­ži­mir usko­ro po­nu­di­ti na pro­da­ju pu­tem jav­ne draž­be. Na pro­da­ju će bi­ti po­nu­đen objekt i pet hek­ta­ra zem­lji­šta ko­je ide uz ho­tel.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.