ELEK­TRO­PRI­VRE­DA RS DUŽNA 12 MIL. KU­NA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pet tvrt­ki Elek­tro­pri­vre­de RS du­gu­je Po­re­zoj upra­vi RS (PURS) tri mi­li­ju­na ma­ra­ka (oko 12 mil. ku­na) po os­no­vu kkon­ce­sij­ske nak­na­de i po­re­za i do­pri­no­sa, zz­bog če­ga im je PURS pos­lao opo­me­ne za pla­ća­nje, jav­lja por­tal Ca­pi­tal.ba. Ne­iz­mi­re­ne po­rez­ne obve­ze imi­ma­ju pro­izvo­de tv­t­vrt­ke i to Rud­nik i ter­mo­elek­tra­na Gac­ko, Hi­dro­elek­tra­ne na Vr­ba­su i Hi­dro­elek­tra­ne na Tre­biš­nji­ci, te dis­tri­bu­cij­ska po­du­ze­ća Elek­tro – Bi­je­lji­na i Elek­tro­dis­tri­bu­ci­ja Pa­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.