DJ Gra­ma­tik iz­dao svo­ju krip­to­va­lu­tu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Slo­ven­ski DJ i pro­du­cent elek­tron­ske glaz­be Gra­ma­tik iz­da­va­njem 25 mi­li­ju­na krip­to­ko­va­ni­ca sa­ku­pio je 2,2 mi­li­ju­na do­la­ra u u di­gi­tal­noj va­lu­ti GRMTK.

Pro­ces pro­da­je ko­va­ni­ca, poz­na­ti­ji kao crowd­sa­le ili ini­ti­al co­in of­fe­ring (ICO), tra­jao je 24 sa­ta, jav­lja Dnev­nik. Gra­ma­ti­ko­vi su obo­ža­va­te­lji ku­pi­li svih 25 mi­li­ju­na ko­va­ni­ca po ci­je­ni od 0,09 do­la­ra ili 0,0003 je­di­ni­ca di­gi­tal­ne valute et­he­re­um. Pri­kup­lje­na sred­stva Gra­ma­tik, ko­ji ži­vi u New Yor­ku, i nje­gov tim će upo­tri­je­bi­ti za stva­ra­nje no­ve glaz­be i vi­dea, eks­pe­ri­men­ti­ra­nje i mar­ke­ting, objaš­nja­va se na web stra­ni­ci gdje se odr­ža­la pro­da­ja. Kup­ci že­to­na mo­ći će ku­pi­ti nje­go­vu glaz­bu, ulaz­ni­ce za kon­cer­te i os­ta­le pro­izvo­de po­ve­za­ne sa slo­ven­ski pro­du­cen­tom.

Gra­ma­tik, či­je pra­vo ime je De­nis Ja­ša­re­vić, is­ti­če da je ci­je­na krip­to­va­lu­te pot­pu­no ne­važ­na.

“Mo­lim vas, ne­moj­te ku­po­va­ti krip­to­va­lu­tu ako s nji­ma na­mje­ra­va­te tr­go­va­ti da bi za­ra­di­li. To ni­je svr­ha ovog pro­jek­ta i ni na ko­ji na­čin ne jam­čim tr­žiš­nu vri­jed­nost krip­to­va­lu­te u bu­duć­nos­ti“, na­pi­sao je Gra­ma­tik, do­da­ju­ći ka­ko će mu sred­stva da­ti slo­bo­du stva­ra­nja no­ve glaz­be i dru­gih sa­dr­ža­ja. Gra­ma­tik je ti­me pos­tao tzv. krip­to­umjet­nik, kao je­dan od pr­vih glaz­be­ni­ka na svi­je­tu uklju­če­nih u pos­lo­va­nje s krip­to­va­lu­ta­ma.

Pro­da­ja ko­va­ni­ca odvi­ja se is­to­vre­me­no s iz­da­va­njem Gra­ma­ti­ko­vog no­vog EPa, ko­ji je pred­stav­ljen u Züric­hu na uvod­nom kon­cer­tu nje­go­ve tur­ne­je. Kao što je Ja­ša­re­vić re­kao glaz­be­nom por­ta­lu bil­l­bo­ard.com, ko­ri­šte­njem teh­no­lo­gi­je bloc­k­c­ha­in bit će iz­rav­no po­ve­zan sa svo­jim fa­no­vi­ma ko­ji će mo­ći ku­pi­ti nje­go­vu glaz­bu krip­to­va­lu­tom.

PD

Pra­vo ime Gra­ma­ti­ka, slo­ven­skog DJ-a i pro­du­cen­ta, je De­nis Ja­ša­re­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.