Ko­pa­onik pos­ta­je ma­li grad, ali bez ko­mu­nal­ne in­fras­truk­tu­re

Na naj­ve­ćem sr­p­skom ski­ja­li­šte ni­ču ho­te­li, res­to­ra­ni i sta­no­vi

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na Ko­pa­oni­ku gra­di se na svim di­je­lo­vi­ma pla­ni­ne, a naj­vi­še u naj­u­žem ski­ja­škom cen­tru

Ia­ko je po­če­tak stu­de­no­ga, ka­da se vri­je­me kva­ri i po­či­nju po­s­ljed­nje pri­pre­me za no­vu ski­ja­šku se­zo­nu, na Ko­pa­oni­ku se gra­di kao da je sre­di­na lje­ta, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti. Gra­di se na svim di­je­lo­vi­ma pla­ni­ne, naj­vi­še u naj­u­žem ski­ja­škom cen­tru, uz ces­tu Ra­škaRud­ni­ca, u vi­ken­da­škom na­se­lju Tre­ska, čak i na Pan­či­će­vom vr­hu, gdje ni­če pa­no­ram­ski res­to­ran.

Ne­ki od obje­ka­ta na naj­ve­ćem sr­p­skom ski­ja­li­štu se pro­ši­ru­ju i ob­nav­lja­ju, po­put Ko­na­ka, Put­ni­ka, Kra­lje­vih čar­da­ka i dru­gih, i bit će za­vr­še­ni pri­je ne­go što do­đu pr­vi ski­ja­ši, a ne­ki će pri­če­ka­ti pro­lje­će.

Na kra­ju, Ko­pa­onik će do­bi­ti ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ti­su­ća kva­dra­ta smje­štaj­nog i ugos­ti­telj­sko­pos­lov­nog pros­to­ra i pos­tat će pra­vi ma­li grad na pla­ni­ni. Ho­tel ko­jeg gra­di še­ik Mu­ha­med bin Za­jed ras­po­la­gat će s vi­še od 10.000 kva­dra­ta, imat će pet ka­to­va i još dva pod zem­ljom. Ri­ječ je o ho­te­lu ko­ji se po­di­že na te­me­lji­ma sru­še­ne Ju­go­ban­ke. Ne zna se je li še­ik još uvi­jek u ovom pos­lu ili je atrak­tiv­nu lo­ka­ci­ju us­tu­pio ne­kom dru­gom, na­vo­di be­ograd­ski list.

Ba­ze­ni, ki­na, wel­l­ness...

Ne zna se ni tko fi­nan­ci­ra grad­nju dru­gih stam­be­nih obje­ka­ta, od ko­jih ne­ki ima­ju i po osam ka­to­va, jer se, ka­ko ka­žu u JP Na­ci­onal­ni park Ko­pa­onik do­zvo­le iz­da­ju is­klju­či­vo u Be­ogra­du i u nad­lež­nom mi­nis­tar­stvu. Obve­za inves­ti­to­ra je da se kad poč­nu ra­do­vi ja­vi Na­ci­onal­nom par­ku, ali ve­ći­na ni to ne ura­di.

“Žu­ri­mo da pri­je pra­ve zi­me i po­čet­ka se­zo­ne ski­ja­nja za­vr­ši­mo sve ra­do­ve na na­šem ho­te­lu ko­ji će pot­pu­no pro­mi­je­ni­ti vanj­ski i unu­traš­nji iz­gled, ali i imidž, jer će umjes­to tri ima­ti če­ti­ri zvjez­di­ce. Gos­te će do­če­ka­ti i za­tvo­re­ni ba­zen s wel­l­ness cen­trom, no­ve kon­gres­ne dvo­ra­ne, ki­no za dje­cu i niz dru­gih sa­dr­ža­ja”, ka­že Mi­lo­sav Du­njić, di­rek­tor ho­te­la Put­nik.

Ve­li­ka iz­grad­nja na vr­hu Ko­pa­oni­ka ima do­bre i lo­še stra­ne, objaš­nja­va­ju Ve­čer­nje no­vos­ti. Do­bro je što će naj­poz­na­ti­ji sr­p­ski ski­ja­ški cen­tar do­bi­ti vi­še smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta naj­vi­še ka­te­go­ri­je i što će po kva­li­te­ti sme­šta­ja bi­ti ra­van europ­skim ski­cen­tri­ma. S dru­ge stra­ne, lo­še je što se gr­di i ta­mo gdje ne bi tre­ba­lo i što se od pla­ni­ne pra­vi grad ko­ji će vr­lo br­zo ima­ti ve­li­kih pro­ble­ma s vo­dom, ka­na­li­za­ci­jom, par­ki­ra­njem, odvoz sme­ća i slič­no.

Pro­da­no vi­še ka­ra­ta

Ski­ja­ški cen­tar Ko­pa­onik pos­lu­ju u sklo­pu dr­žav­ne kom­pa­ni­je Ski­ja­li­šta Sr­bi­je ko­ja je u pr­va tri mje­se­ca 2017. go­di­ne os­tva­ri­la pri­ho­de u iz­no­su od 878 mil. di­na­ra, što je za 19 pos­to vi­še od pla­ni­ra­nog, a 24 pos­to vi­še u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu.

Broj pro­da­nih ski­ka­ra­ta po­ve­ćan je za 20 pos­to u od­no­su na plan, a čak 24 pos­to vi­še u od­no­su na is­to raz­dob­lje pret­hod­ne se­zo­ne. Pr­vo tro­mje­se­čje 2017. go­di­ne Ski­ja­li­šta Sr­bi­je za­vr­ši­la su s do­bi­ti ko­ja je 44 pos­to vi­ša u od­no­su na pla­ni­ra­nu. Te se­zo­ne broj ski­ja­ša po­ve­ćan je za čak 20 pos­to u od­no­su na pret­hod­nu.

FOTOLIA

Ove se­zo­ne broj ski­ja­ša po­ve­ćan je za čak 20% u od­no­su na go­di­nu pri­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.