WALL STREET DO­BIT ĆE 10 POS­TO VI­ŠE BONUSE

Zna­čaj­ni­ji rast

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bo­nu­si fi­nan­ci­ja­ši­ma na Wall Stre­etu ove bi se go­di­ne mo­gli po­pe­ti 10 pos­to, sto­ji u iz­vješ­ću tvrt­ke Joh­n­son Asso­ci­ates ko­je pre­no­si Re­uters. U tom bi se slu­ča­ju ra­di­lo o pr­vom zna­čaj­ni­jem sko­ku bo­nu­sa od 2013. go­di­ne. No, inves­ti­cij­ski ban­ka­ri mo­gli bi do­bi­ti i do 20 pos­to vi­še bonuse, na­vo­di se u ana­li­zi. S dru­ge stra­ne, la­ba­vi­ja fi­nan­cij­ska re­gu­la­ci­ja ko­ju naj­av­lju­je pred­sjed­nik Do­nald Trump još se ni­je odra­zi­la na pri­ho­de od tr­go­va­nja vri­jed­nos­ni­ca­ma, pa bi tr­gov­ci, po­seb­no obvez­ni­ca­ma, mo­gli do­bi­ti i 10 pos­to ni­že bonuse.

Bo­lja go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.