Ru­si­ja s Ara­pi­ma gra­di put­nič­ki avi­on

Su­rad­nja Zra­ko­plov ba­zi­ran na usko­trup­nom MC 21-400 kon­ku­ri­rao bi Bo­ein­gu i Air­bu­su

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ru­si­ja je ini­ci­ra­la pre­li­mi­nar­ne raz­go­vo­re s Uje­di­nje­nim Arap­skim Emi­ra­ti­ma (UAE) o za­jed­nič­koj pro­izvod­nji ci­vil­nih zra­ko­plo­va u re­gi­ji Per­zij­skog za­lje­va, obja­vio je čel­nik ru­ske dr­žav­ne kom­pa­ni­je. Zra­ko­plov bi se ba­zi­rao na mo­de­lu no­vog ru­skog usko­trup­nog put­nič­kog zra­ko­plo­va MC 21400 a kon­ku­ri­rao bi slič­nim mo­de­li­ma Bo­ein­ga i Air­bu­sa.

“Bit će for­mi­ra­na rad­na sku­pi­na ra­di dalj­nje ras­pra­ve o toj ini­ci­ja­ti­vi. Pri­jes­to­lo­na- sljed­nik Abu Dha­bi­ja iz­ra­zio je že­lju da se poč­ne pro­izvo­di­ti mo­del MC 21400”, ka­zao je u in­ter­v­juu za Re­uters na saj­mu zra­ko­plov­ne in­dus­tri­je u Du­ba­iju iz­vr­š­ni di­rek­tor Rosteca Ser­gej Če­me­zov. “Na­ma su Bliski istok i sjeverna Afrika važ­ni jer generiraju oko 48 pos­to na­ših pri­ho­da, uklju­ču­ju­ći ci­vil­ne i voj­ne zra­ko­plo­ve”, na­gla­sio je Če­me­zov. Ne­ko­li­ko ze­ma­lja na Bli­skom is­to­ku po­ka­za­lo je in­te­res, ali kon­kret­ni ugo­vo­ri ni­su pot­pi­sa­ni, do­dao je čel­nik ru­ske kom­pa­ni­je.

BLISKI ISTOK I SJEVERNA AFRIKA GENERIRAJU 48 POS­TO UKUP­NIH PRI­HO­DA ROSTECA

Ne­ko­li­ko dr­ža­va in­te­re­si­ra se za ru­ski zra­ko­plov

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.