Na če­lu lan­ca sa 6000 rad­ni­ka, ko­ji u da­nu mo­že pri­mi­ti 56.000 tu­ris­ta

Bi­ra­mo iz­vr­s­nost Pos­lov­ni dnev­nik i Ve­čer­nji list i ove go­di­ne do­dje­lju­ju naj­pres­tiž­ni­je pos­lov­ne na­gra­de u zem­lji

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - RADMILA KO­VA­ČE­VIĆ/VL

Pr­vog Va­la­ma­ro­vog čo­vje­ka di­oni­ča­ri ja­ko vo­le; po­vrat za di­oni­ča­re u pro­tek­lom raz­dob­lju go­diš­nje iz­no­si vi­še od 30 pos­to

Na tu­ris­tič­koj je sce­ni od 2000., a već od 2003. na me­na­džer­skim po­zi­ci­ja­ma. Ot­ka­ko je na če­lu Va­la­mar Ri­vi­je­re te­če tre­ća go­di­na. Vo­de­ću do­ma­ću tu­ris­tič­ku kom­pa­ni­ju Želj­ko Ku­ku­rin pre­uzeo je u go­di­ni u ko­joj je pros­la­vio če­tr­de­se­ti ro­đen­dan, a oni ko­ji ga zna­ju od nje­go­vih pos­lov­nih po­če­ta­ka svje­do­če da ga me­na­džer­ske po­zi­ci­je ni­su pre­vi­še pro­mi­je­ni­le.

Oz­bi­ljan, od­mje­ren i čak po­ma­lo sa­mo­za­ta­jan, odu­vi­jek je bio fo­ku­si­ran na po­sao, re­zul­ta­te i broj­ke, ali i ne­for­ma­lan pre­ma su­rad­ni­ci­ma. Ni­kad se ni­je raz­ba­ci­vao ri­je­či­ma, ri­jet­ko i do­zi­ra­no is­tu­pa u me­di­ji­ma i da­nas kad je vr­lo tra­že­no struč­no ime, a kad, re­ci­mo, uz­me ri­ječ­na sjed­ni­ca­ma Tu­ris­tič­kog vi­je­ća Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce svi­ma je jas­no da sli­je­di ne­ka vri­jed­na pri­mjed­ba, su­ges­ti­ja. opa­ska. Vo­de­ću do­ma­ću tu­ris­tič­ku kom­pa­ni­ju Va­la­mar Ri­vi­je­ru, sa šest ti­su­ća rad­ni­ka ko­ja u jed­nom da­nu mo­že ugos­ti­ti 56.000 tu­ris­ta i go­diš­nje os­tva­ru­je čak šest mi­li­ju­na no­će­nja, vo­di vi­še ne­go us­pješ­no. Gru­pa­ci­ja ko­ja ima 45 objek­ta od Is­tre do Du­brov­ni­ka, toč­ni­je 30 ho­te­la i lje­to­va­li­šta te 15 kam­po­va, proš­lu je go­di­nu za­vr­ši­la s 1,58 mi­li­jar­di ku­na ukup­nih pri­ho­da i plu­sem od 18 pos­to pre­ma 2015. Ove se go­di­ne rast nas­tav­lja slič­nim tem­pom, a pr­vih de­vet mje­se­ci ove go­di­ne za­klju­če­no je s ukup­nim kon­so­li­di­ra­nim pos­lov­nim pri­ho­di­ma od 1,74 mi­li­jar­di ku­na. Za­nim­lji­vo je da Ku­ku­rin, ko­ji da­nas do­no­si od­lu­ke o inves­ti­ci­ja­ma od po­la mi­li­jar­de ku­na go­diš­nje, sve­ga če­ti­ri go­di­ne u svo­joj ka­ri­je­ri ni­je ra­dio u Va­la­ma­ru.

Vri­jed­nost tvrt­ke

Na­ime, u toj je kom­pa­ni­ji, ko­ja je po­s­ljed­njih go­di­na inves­ti­ra­la čak če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na i či­ja tre­nut­na vri­jed­nost pre­ma­šu­je se­dam mi­li­jar­di ku­na, pri­je 17 go­di­na po­čeo i svoj pri­prav­nič­ki staž. Za­po­čeo je kao po­moć­nik di­rek­to­ra na oto­ku Sv. Ni­ko­la i tu se za­dr­žao do 2003., Na­kon to­ga je do 2009. ob­na­šao raz­li­či­te me­na­džer­ske pos­lo­ve u pro­da­ji i mar­ke­tin­gu Va­la­ma­ra, u ko­joj je bio za­du­žen i za ra­zvoj ni­za stra­te­ških pro­je­ka­ta u gru­pi. U Va­la­ma­ru ga ni­je bi­lo sa­mo od 2010. do 2014., ka­da je vo­dio uma­ški Is­tra­tu­rist.

Za pred­sjed­ni­ka Upra­ve 2015. ime­no­van je ubr­zo na­kon što se vra­tio u Va­la­mar, a me­đu za­nim­lji­vos­ti sva­ka­ko spa­da i po­da­tak da je ovaj us­pješ­ni is­tar­ski me­na­džer lje­tos na bur­zi, po ci­je­ni od 25,25 ku­na, ku­pio 33.660 Va­la­ma­ro­vih di­oni­ca. I tim je po­te­zom is­ka­zao po­vje­re­nje u kom­pa­ni­ju, či­je je pos­lo­va­nje re­or­ga­ni­zi­rao i ko­ju vo­di uz dvoz­na­men­kas­te sto­pe ras­ta. Od ka­da je pred­sjed­nik upra­ve, vri­jed­nost kom­pa­ni­je je vi­še ne­go udvos­tru­če­na, a Va­la­mar je ušao me­đu de­set naj­ve­ćih kom­pa­ni­ja po tr­žiš­noj ka­pi­ta­li­za­ci­ji u Hr­vat­skoj.

Pr­vog Va­la­ma­ro­vog čo­vje­ka di­oni­ča­ri ja­ko vo­le; po­vrat za di­oni­ča­re u pro­tek­lom raz­dob­lju go­diš­nje iz­no­si vi­še od 30 pos­to. Svo­jim še­fom za­do­volj­ni su i za­pos­le­ni­ci. Sa­mo ove go­di­ne omo­gu­ćio je otva­ra­nje ti­su­ću no­vih rad­nih mjes­ta na pos­lo­vi­ma me­na­dže­ra u ho­tel­skim ope­ra­ci­ja­ma, IT struč­nja­ka, mar­ke­tin­ga­ša i dje­lat­ni­ka u pro­da­ji, gra­đe­vi­na­ra, ku­ha­ra, ko­no­ba­ra, re­cep­ci­ona­ra..., a u Va­la­ma­ru se so­lid­no i za­ra­đu­je. Pro­sječ­na pla­ća u toj kom­pa­ni­ji je za vi­ša 29% od pro­sje­ka u tu­ris­tič­koj in­dus­tri­ji. Za­pos­le­ni, pri tom, mo­gu ra­ču­na­ti i s po­vi­ši­ca­ma. Va­la­mar Ri­vi­je­ra sa Želj­kom Ku­ku­ri­nom na če­lu ula­že i u obra­zo­va­nje svo­jih dje­lat­ni­ka, sa­mo la­ni osi­gu­ra­no je 217 sti­pen­di­ja.

Ve­li­ka iz­lo­že­nost Va­la­ma­ra stra­nim tr­ži­šti­ma (čak 95 pos­to gos­ti­ju su stran­ci), Ku­ku­ri­na prak­tič­ki či­ni i us­pješ­nim iz­voz­ni­kom. Va­la­ma­ro­vi gos­ti po­tro­še u Hr­vat­skoj go­diš­nje za­ma­lo tri mi­li­jar­de ku­na, a Va­la­mar je sa­mo u ovoj go­di­ni re­ali­zi­rao ne­što vi­še od 1,3 mi­li­jar­di ku­ne na­ba­ve ro­ba i us­lu­ga u Hr­vat­skoj te, pla­si- ra­ju­ći to stran­ci­ma, odra­dio in­di­rek­t­ni iz­voz ro­ba i us­lu­ga. Us­pješ­ni pred­sjed­nik Upra­ve Va­la­mar Ri­vi­je­re tre­nut­no je i pred­sjed­nik Nad­zor­nog od­bo­ra rap­skog Im­pe­ri­ala, ko­ji je Va­la­mar Ri­vi­era pre­uzeo kra­jem proš­le go­di­ne.

Ško­la u ino­zem­s­tvu

Ovaj za­gre­bač­ki stu­dent, s di­plo­mom Eko­nom­skog fa­kul­te­ta i ti­tu­lom ma­gis­tra zna­nos­ti u mar­ke­tin­gu, do­ško­la­vao se i u ino­zem­s­tvu (2010., na stu­di­ju in­ter­na­ci­onal­no­ga me­nadž­men­ta na stu­di­ju EMBA na Sve­uči­li­štu Boc­co­ni u Mi­la­nu), da­nas vo­di i HUPo­vu Udru­gu ugos­ti­telj­stva i tu­riz­ma. Član je i Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Is­tar­ske žu­pa­ni­je, ak­ti­van je u ra­du ni­za na­ci­onal­nih stru­kov­nih udru­ga, a, su­de­ći pre­ma fo­to­gra­fi­ja­ma s Fa­ce­bo­oka, Va­la­ma­rov pred­sjed­nik Upa­ve u slo­bod­no vri­je­me ra­do i win­d­sur­fa i ro­ni, re­do­vi­to džo­gi­ra...

JURICA GALOIĆ/

Želj­ko Ku­ku­rin je za pred­sjed­ni­ka Upra­ve ime­no­van 2015. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.