Što pos­li­je Da­lić?

Ćo­rić još u igri, ali pre­mi­jer do idu­ćeg tjed­na va­bi i no­va li­ca

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BRNIĆ ma­ri­ja.br­nic@pos­lov­ni.hr

Na­god­ba Agro­ko­ra u ovom tre­nut­ku pri­ori­tet je za sve, po­nav­lja­li su re­dom ko­ali­cij­ski part­ne­ri

Za ko­ali­cij­ske part­ne­re HDZ-a u afe­ri Hot­ma­il zbog ko­je je Mar­ti­na Da­lić na­pus­ti­la Vla­du pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić ima “čis­te ru­ke” i ni­je od­go­vo­ran. Na tom tra­gu, uz po­zi­va­nje na dos­tup­ne in­for­ma­ci­je, sti­gle su i ocje­ne iz re­do­va HDZa. Na­god­ba Agro­ko­ra u ovom tre­nut­ku pri­ori­tet je za sve, pa Plen­ko­vi­će­va Vla­da nas­tav­lja da­lje, a tko će umjes­to Da­lić u ime Vla­de nas­ta­vi­ti pra­ti­ti taj pos­tu­pak i pre­uze­ti vru­ću po­zi­ci­ju mi­nis­tra gos­po­dar­stva, Plen­ko­vić će po sve­mu su­de­ći ipak ma­lo pres­pa­va­ti i po­ku­ša­ti raz­mo­tri još ne­ke ka­drov­ske op­ci­je.

Ju­čer je na­kon sas­tan­ka s ko­ali­cij­skim part­ne­ri­ma Da­rin­ko Ko­sor, ko­ji je proš­li tje­dan i naj­a­vio da će se oče­ki­va­ti od­la­zak M. Da­lić, re­kao da će se ime­no­va­nje odr­ža­ti idu­ći tje­dan. Vla­da da­nas ima sjed­ni­cu, na­kon ko­je pre­mi­jer od­la­zi u dvod­nev­ni po­sjet Ru­munj­skoj, pa će u na­red­nim da­ni­ma ima­ti vre­me­na za br­zi “he­ad hun­ting” važ­nog čla­na u svo­joj Vla­di. Ju­čer se u na­ga­đa­nji­ma po­ten­ci­jal­nih na­s­ljed­ni­ka iz­vr­tje­lo još niz no­vih ime­na, pa ta­ko i Go­ra­na Ma­ri­ća, mi­nis­tra dr­žav­ne imo­vi­ne, te Do­ma­go­ja Iva­na Mi­lo­še­vi­ća. No, Tomislav Ćo­rić i da­lje slo­vi kao naj­iz­gled­ni­ji Plen­ko­vi­ćev iz­bor ne pri­do­bi­je li u me­đu­vre­me­nu ne­kog no­vog u svoj tim.

Od­la­zak Da­lić za Vla­du ne pred­stav­lja sa­mo praz­no mjes­to u re­so­ru ko­jeg je vo­di­la, ne­go i ono važ­ni­je mjes­to ko­or­di­na­to­ra vla­di­ne eko­nom­ske po­li­ti­ke. U to­mu su, pre­ma pr­vim pro­cje­na­ma, i glav­ne sla­bos­ti oda­bi­ra Ćo­ri­ća, jer se otva­ra pi­ta­nje ima li Ćo­rić, uz­gred naj­mla­đi mi­nis­tar, ka­pa­ci­te­ta i po­li­tič­ke te­ži­ne za pre­uzi­ma­nje tak­ve ulo­ge. Do­du­še, uo­či iz­bo­ra na ko­ji­ma je pri­je 2,5 go­di­na po­bi­je­dio HDZ on je slo­vio kao naj­iz­gled­ni­ji iz­bor za mi­nis­tra fi­nan­ci­ja, vje­ro­jat­no sto­ga što je pred­sje­da­vao stra­nač­kim od­bo­rom za fi­nan­ci­je, no tek na idu­ćim iz­bo­ri­ma s Plen­ko­vi­ćem je ušao u Vla­du, ali kao mi­nis­tar ra­da, da bi se po iz­mje­ni ko­ali­cij­skih part­ne­ra pre­se­lio u Mi­nis­tar­stvo ener­ge­ti­ke. Skep­sa iz re­al­nog sek­to­ra na nje­go­vo ime­no­va­nje uglav­nom je te­me­lje­na na to­me što gos­po­dar­stvo poz­na­je sa­mo iz te­ori­je, kao do­cent na ka­te­dri za fi­nan­ci­je za­gre­bač­kog Eko­nom­skog fa­kul­te­ta, ali ne i iz pr­ve ru­ke. S dru­ge stra­ne, či­nje­ni­ca je i da u pro­tek­le dvi­je go­di­ne man­da­ta u dva mi­nis­tar­stva iza Ćo­ri­ća ne os­ta­ju ve­li­ki po­te­zi ko­ji će se pam­ti­ti još du­go.

SKEPSU NA IME­NO­VA­NJE ĆO­RI­ĆA REALNI SEK­TOR UGLAV­NOM TE­ME­LJI NA TO­ME ŠTO GOS­PO­DAR­STVO POZ­NA­JE SA­MO IZ TE­ORI­JE, A KAO MI­NIS­TAR NI­JE VUKAO VE­ĆE PO­TE­ZE

PATRIK MACEK/PIXSELL

Tomislav Ćo­rić je ju­čer su­dje­lo­vao na Vla­di­nu užem ka­bi­ne­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.