Next­bi­ke kre­će u Slo­ve­ni­ju i Sr­bi­ju, do 2020. ‘pu­ca­ju’ na 100.000 ko­ris­ni­ka

In­te­res u re­gi­ji U pet go­di­na pro­bi­li su se u 20 gra­do­va u Hr­vat­skoj i BiH, pos­ta­ju za­nim­lji­vi inves­ti­to­ri­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SAŠA PAPARELLA

Ini­ci­ja­to­ri projekta ra­de na in­te­gra­ci­ji jav­nog pri­je­vo­za pu­tem je­dins­tve­ne apli­ka­ci­je, ali na­po­mi­nju da HŽ za to još ni­je spre­man

Pet go­di­na na­kon što je kre­nuo kao pi­lot-pro­jekt, sus­tav jav­nih bi­ci­ka­la Next­bi­ke pri­vu­kao je 30.000 ko­ris­ni­ka u 20 gra­do­va u Hr­vat­skoj i BiH. Ko­ris­ni­ci­ma je sa­da dos­tup­no 550 bi­ci­ka­la, a slje­de­ći je cilj do­se­ći 30 gra­do­va. Do lje­ta će se pro­jek­tu pri­klju­či­ti Jas­tre­bar­sko i Dr­niš, gdje će pro­jekt bi­ti po­ve­zan s Na­ci­onal­nim par­kom Kr­ka.

“Već do­go­di­ne bi­cik­li će bi­ti dos­tup­ni u 30 gra­do­va. Na­ma je do 2020 cilj sa­ku­pi­ti 100.000 ko­ris­ni­ka u zem­lja­ma biv­še Ju­gos­la­vi­je. Pro­dor u re­gi­ju je već za­po­čeo, pa su ta- ko us­lu­ge dos­tup­na u tri gra­da u BiH Sa­ra­je­vu, Tuz­li i Ba­nja Lu­ci. Ima­mo po­zi­ve iz Slovenije i Sr­bi­je, jav­lja­ju nam se i ulagači za­in­te­re­si­ra­ni pri­klju­či­ti se pro­jek­tu, svjes­ni da odr­ži­va mo­bil­nost u gra­do­vi­ma pos­ta­je ja­ko važna”, re­kao je na ti­skov­noj kon­fe­ren­ci­ji odr­ža­noj u uto­rak u Za­gre­bu Kre­ši­mir Dvor­ski, ko­ji sku­pa s An­tom Gus­ti­nom vo­di pro­jekt. Nji­ho­va tvrt­ka Sus­tav jav­nih bi­ci­ka­la 2016. je ima­la 2,3 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da.

Ne­ma copy-pas­te rje­še­nja

Next­bi­ke us­lu­ga se nu­di u ne­ko­li­ko va­ri­jan­ti. Ko­ris­ni­ci jed­no­go­diš­nje pret­pla­te za 200 ku­na do­bi­ju pra­vo na 1200 ku­na upo­ra­be bi­cik­la. Tu­ris­ti­ma se nu­di i mo­guć­nost sed­mod­nev­ne pret­pla­te, od­nos­no 600 mi­nu­ta za 100 ku­na. Na­po­kon, pos­to­ji i Pay as you go us­lu­ga, gdje se 30 mi­nu­ta pla­ća pet ku­na, dok elek­trič­ni bi­cikl ko­šta de­set ku­na. “Tu ne­ma copy pas­te rje­še­nja i ko­pi­ra­nja tu­đih mo­de­la, pa smo ta­ko je­di­no mi uve­li SMS pla­ća­nje. Slje­de­ća toč­ka je in­te­gra­ci­ja jav­nog pri­je­vo­za pu­tem je­dins­tve­ne apli­ka­ci­je, ka­ko bi ko­ris­ni­ci mo­gli pre­ko jed­ne plat­for­me pla­ni­ra­ti svoj put, no HŽ za to još ni­je spre­man”, ka­že Dvor­ski. U Za­gre­bu, gdje Next­bi­ke ima 10.500 ko­ris­ni­ka, grad je us­tu­pio jav­ne po­vr­ši­ne sta­ni­ca­ma za bi­cik­le, a is­to su uči­ni­le i ne­ke pri­vat­ne tvrt­ke. U pro­jekt su se uklju­či­li i druš­tve­no od­go­vor­ni pos­lo­dav­ci, pa je ta­ko Ja­naf spon­zo­ri­rao ti­su­ću čla­na­ri­na za stu­den­te, dok u Po­re­ču sve tro­ško­ve projekta po­kri­va Va­la­mar.

Me­đu vo­de­ći­ma

“U po­čet­ku su nam go­vo­ri­li ka­ko ovo ni­je Dan­ska ni Nje­mač­ka, jer ne­ma­mo do­bru in­fras­truk­tu­ru a i men­ta­li­tet na­ših lju­di je dru­ga­či­ji. Da­nas je RH me­đu vo­de­ćim europ­skim zem­lja­ma po bro­ju gra­do­va uklju­če­nih u pro­jekt”, re­kao je Dvor­ski.

MATIJA HABLJAK/

Kre­ši­mir Dvor­ski ne kri­je oz­bilj­ne am­bi­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.