Locodels omo­gu­ćio br­ze dos­ta­ve Pošti Slovenije

Važna suradnja Hr­vat­ski Uber za dos­ta­vu ugo­vo­rio ve­li­ki po­sao u Slo­ve­ni­ji kao pr­vi ko­rak u re­gi­onal­nom ši­re­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Ova suradnja do­kaz je da je pos­lov­ni mo­del ko­ji smo ra­zvi­li do­bar za ve­li­ke kom­pa­ni­je is­ti­če di­rek­tor Lo­co­del­sa Ste­vi­ca Ku­har­ski

Hr­vat­ski Uber za pa­ket­nu dos­ta­vu, star­tup Locodels, ko­ji će ove go­di­ne pros­la­vi­ti tre­ću go­di­nu ra­da, u uto­rak je u Ma­ri­bo­ru ugo­vo­rio su­rad­nju s Po­štom Slovenije. Locodels će naj­ve­ćoj ta­moš­njoj po­štan­skoj tvrt­ki omo­gu­ći­ti da na po­dru­čju Slovenije po­nu­di br­ze dos­ta­ve ro­be kup­lje­ne pre­ko we­ba. U to­ku is­tog da­na, u ter­mi­nu ko­ji naj­vi­še od­go­va­ra web kup­ci­ma.

Eko­no­mi­ja di­je­lje­nja

Su­rad­nju, ko­ja će kre­nu­ti s re­ali­za­ci­jom u ruj­nu u Ljub­lja­ni, a za­tim i os­ta­lim gra­do­vi­ma, pot­pi­sa­li su pred­sjed­nik upra­ve Po­šte Slovenije Bo­ris No­vak i su­os­ni­vač i di­rek­tor Lo­co­del­sa Ste­vi­ca Ku­har­ski.

U Lo­co­del­su na­vo­de da im je suradnja s Po­štom Slovenije ve­li­ki ko­rak u ši­re­nju i ja­ča­nju po­zi­ci­je Lo­co­del­sa u re­gi­ji. “Suradnja s Po­štom do­kaz je da je pos­lov­ni mo­del ko­ji smo ra­zvi­li do­bar za ve­li­ke kom­pa­ni­je, a sve to ta­ko što nu­di vi­šu kva­li­te­tu us­lu­ge kraj­njim kup­ci­ma i ta­ko ja­ča za­do­volj­stvo i lo­jal­nost kraj­njih ku­pa­ca web tr­go­vi­na”, ka­že Ku­har­ski.

No­vak iz Po­šte Slovenije is­ti­če da u idu­ćem raz­dob­lju oče­ku­je da će flek­si­bil­ne i br­ze dos­ta­ve igra­ti sve važ­ni­ju ulo­gu u pa­ket­noj dos­ta­vi. Rje­še­nje vi­di u ko­ri­šte­nju us­lu­ga di­je­lje­ne eko­no­mi­je.

“Os­no­va pos­lov­nog mo­de­la je u us­pješ­nom kom­bi­ni­ra­nju na­rudž­bi i auto­mat­ske op­ti­mi­za­ci­je dos­ta­ve kroz dos­tav­ne

Bo­ris No­vak

Po­šta Slovenije plat­for­me, a u su­rad­nji s nji­ma ni­vo us­lu­ge mo­že se po­di­ći na vi­šu ra­zi­nu i omo­gu­ći­ti ko­ris­ni­ku da po­šilj­ku pre­uz­me kad mu to naj­bo­lje od­go­va­ra”, ka­že No­vak.

Re­gi­onal­ni is­ko­rak

Ku­har­ski iz Lo­co­del­sa ka­že da su us­pje­li pos­ti­ći da su cje­nov­no us­po­re­di­vi s dru­gim dos­tav­lja­ča, a da is­po­ru­ku u to­ku is­tog da­na is­pu­ne u 96 pos­to dos­ta­va. Locodels već pos­lu­je u Za­gre­bu, gdje ima 250 ak­tiv­nih dos­tav­lja­ča, ko­ji pre­ko nje­go­ve plat­for­me ra­de slič­no kao vo­za­či ko­ji pre­ko Ube­ra, za­tim u Ri­je­ci i Spli­tu te u Jed­da­hu u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji. Svo­je us­lu­ge tes­ti­ra u Ljub­lja­ni, Be­ču i Bra­tis­la­vi.

“S ob­zi­rom na usit­nje­nost re­gi­onal­nih tr­ži­šta i fo­kus na B2C dos­ta­vu, suradnja s Po­štom Slovenije pr­vi je ko­rak u po­kri­va­nju re­gi­je”, za­klju­ču­je Ku­har­ski.

PD

Ste­vi­ca Ku­har­ski (Locodels) i Bo­ris No­vak (Po­šta Slovenije)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.