Dm, Lidl i Mül­ler su naj­po­želj­ni­ji pos­lo­dav­ci za Hr­va­te

Mag­net za za­pos­le­ni­ke Rad­ni­ci­ma bit­no do­bro okru­že­nje, si­gur­nost rad­nog mjes­ta i do­bra pla­ća

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK

Idok u Eu­rop­skoj uni­ji naj­vi­še gra­đa­na sa­nja o to­me da ra­di za Go­ogle, Mi­cro­soft, L’Ore­al te ne­ku ve­li­ku kon­zul­tant­sku ku­ću ili ban­ku (pre­ma po­da­ci­ma For­be­sa i Uni­ve­sum­glo­ba­la), Hr­va­ti, či­ni se, naj­vi­še ma­šta­ju da ra­de kao tr­gov­ci u ne­koj od broj­nih dro­ge­ri­ja. Pre­ma is­tra­ži­va­nju por­ta­la MojPo­sao, pro­ve­de­nog na 10.000 is­pi­ta­ni­ka, naj­po­želj­ni­ji pos­lo­dav­ci u Hr­vat­skoj su nje­mač­ki tr­go­vač­ki lan­ci: dmDro­ge­rie Mar­kt, Lidl te Mül­ler. Go­ogle je u Hr­vat­skoj na 13. mjes­tu, Mi­cro­soft na 11., a Za­gre­bač­ka ban­ka na 17. Is­pi­ta­ni­ci kao pre­sud­ni fak­tor na­vo­de har­mo­nič­ne od­no­se, si­gur­nost rad­nog mjes­ta, pri­li­ku za na­pre­dak u stru­ci i vi­si­nu pla­će.

Go­to­vo če­t­vr­ti­na is­pi­ta­ni­ka kao pre­sud­ni fak­tor atrak­tiv­nos­ti pos­lo­dav­ca na­ve­la je har­mo­nič­ne od­no­se na rad­nom mjes­tu, a za 23 pos­to naj­važ­ni­ja je si­gur­nost rad­nog mjes­ta. Pe­ti­na is­pi­ta­nih ka­že da je pre­sud­na pri­li­ka za na­pre­dak u stru­ci, za 18 pos­to naj­važ­ni­ja je vi­si­na pla­će, a 11 pos­to je kao naj­važ­ni­ji fak­tor na­ve­lo pri­li­ku za hi­je­rar­hij­sko na­pre­do­va­nje. Tvrt­ka DM je naj­po­želj­ni­ji pos­lo­da­vac neo­vis­no o stup­nju obra­zo­va­nja, dob­noj sku­pi­ni i mjes­tu pre­bi­va­li­šta is­pi­ta­ni­ka. Na dru­gom mjes­tu se oni­ma sa sred­njom ško­lom na­la­zi Lidl, dok je is­pi­ta­ni­ci­ma s vi­so­kom i vi­šom struč­nom spre­mom na dru­gom mjes­tu tvrt­ka Ri­mac Au­to­mo­bi­li. Kan­di­da­ti­ma ko­ji se još ško­lu­ju u top de­set pos­lo­da­va­ca na­la­zi se i tvrt­ka za iz­ra­du sof­tve­ra In­fi­num, dok su Ri­mac Au­to­mo­bi­li na tre­ćem mjes­tu is­pi­ta­ni­ci­ma do 32 go­di­ne.

GO­RAN STANZL/PIXSELL

Šef dm-a Mir­ko Mra­ku­žić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.