Is­tra­ga USKOK-a odre­dit će i ro­ko­ve i smjer pos­tup­ka

Po­li­tič­ka vo­lja? Uz an­ga­žman MUP-a, SOA-e i pra­vo­sud­nih ti­je­la sve br­zo raš­čis­ti­ti

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN SUZANA VAROŠANEC

Po­li­tič­ka vo­lja? Uz an­ga­žman MUP-a, SOA i pra­vo­sud­nih ti­je­la sve br­zo raš­čis­ti­ti

Na­kon uklju­če­nja USKOK-a pos­ta­lo je oči­to da se u afe­ri Hot­ma­il vi­še ne ra­di sa­mo o pi­ta­nju su­ko­ba in­te­re­sa

Po­li­ci­ja pro­vje­ra­va i ana­li­zi­ra sa­dr­žaj svih re­le­vant­nih do­ku­me­na­ta ve­za­nih uz Afe­ru Hot­ma­il i ak­tiv­nos­ti gru­pe Borg”, iz­ja­vio je u sri­je­du mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Da­vor Bo­ži­no­vić. Ne mo­že, ka­že, go­vo­ri­ti “što po­li­ci­ja kon­kret­no ra­di”, ali ra­di u ko­or­di­na­ci­ji s Dr­žav­nim od­vjet­niš­tvom. Rad na tom slu­ča­ju ve­za­nom uz Ago­kor pre­uzeo je, dak­le, USKOK, a iako je pre­ra­no go­vo­ri­ti o to­me što će po­ka­za­ti iz­vi­di, mnogi već (po­lu)re­to­rič­ki pos­tav­lja­ju pi­ta­nje što ako is­traž­ne rad­nje in­di­ci­ra­ju da ci­je­li pro­ces oko na­god­be po­či­va na kaz­ne­nim dje­li­ma. No, ako je su­di­ti pre­ma uvod­ni­ku pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća na ju­če­raš­njoj sjed­ni­ci Vla­de premijer, či­ni se, još uvi­jek vje­ru­je da se iz sve­ga ne­će iz­ro­di­ti na­la­zi koji bi ugro­zi­li do­vr­še­nje na­god­be.

“Sad mo­ra­mo ulo­ži­ti do­dat­ni na­por da se do 10. sr­p­nja, ka­ko je pre­dvi­đe­no za­ko­nom, pos­tig­ne na­god­ba i ti­me omo­gu­ći bu­du­će funk­ci­oni­ra­nje kom­pa­ni­je i svih s njom po­ve­za­nih su­di­oni­ka”, re­kao je. Us­put je pod­cr­tao da slič­nu am­bi­ci­ju ima­ju i čla­no­vi pri­vre­me­nog vje­rov­nič­kog vi­je­ća i da po­dr­šku okon­ča­nju ovo­ga procesa da­je ci­je­la par­la­men­tar­na ve­ći­na. Po­zvao se, me­đu os­ta­lim, i na od­lu­ku Us­tav­nog su­da (iako se u ku­lo­ari­ma već go­vo­ri da je sa­mo dan prije bi­lo vi­še od tro­je ‘suz­dr­ža­nih’ us­tav­nih su­da­ca), kao i na to da je Vla­da u krat­kom ro­ku stvo­ri­la prav­ni ok­vir za­hva­lju­ju­ći ko­je­mu “ni­smo mo­ra­li ulo­ži­ti ni­ti ku­ne iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na” ni­ti je doš­lo do na­ci­ona­li­za­ci­je ko­ja bi po­ve­ća­la jav­ni dug.

U vrhu Vla­de oči­to igraju na kartu ispuhivanja afere i nas­tav­ka procesa uta­ba­nim sta­za­ma, po mo­guć­nos­ti i uz ubr­za­nje tem­pa i nas­to­ja­nje da se tre­nut­no naj­glas­ni­je sku­pi­ne ne­za­do­volj­ni­ka ne­ka­ko udo­bro­vo­lje. Ukrat­ko, či­ni se da premijer ne­ma na umu op­ci­ju te­me­lji­tog pre­tre­sa­nja procesa. Dio ana­li­ti­ča­ra, na­ime, sma­tra da si­tu­aci­ja u kojoj je po­sve re­al­no oče­ki­va­ti da s tok­sič­nim pre­pi­ska­ma i do­ku­men­ti­ma nije go­to­vo, od pre­mi­je­ra tra­ži po­li­tič­ku hra­brost. To bi, pre­ma ne­ki­ma, za po­če­tak po­dra­zu­mi­je­va­lo pro­du­lje­nja lex Agro­ko­ra, a po­tom i re­vi­zi­ju sa­mog mo­de­la na­god­be s no- vim eks­pert­nim ti­mom. Agro­kor se per­ma­nent­no pa­ra­lel­no prov­la­či kroz ne­ko­li­ko as­pe­ka­ta, pa je ta­ko uz oče­ki­va­nja da će na­god­ba bi­ti pos­tig­nu­ta u za­kon­skom ro­ku, pos­ta­lo oči­to i da se u afe­ri Hot­ma­il vi­še ne ra­di sa­mo o pi­ta­nju su­ko­ba in­te­re­sa. O an­ga­žma­nu svih struk­tu­ra, to zna­či i MUPa, SOAe i pra­vo­sud­nih ti­je­la, ali i o po­li­tič­koj vo­lji da se sve raš­čis­ti što prije, ovi­si is­hod ovog naj­slo­že­ni­jeg pred­me­ta za ci­je­lo druš­tvo, ka­rak­te­ris­tič­nog i po to­me što je po pr­vi put i za­ko­no­dav­na vlast uklju­če­na kroz do­no­še­nje Lexa. Spor­ni ele­men­ti pak ve­zu­ju se uz mo­ti­va­ci­ju su­di­oni­ka u pri­pre­mi u Lexa i ko­li­ko su kas­ni­je od to­ga imali ko­ris­ti, jer i zem­lje ko­je ima­ju ure­đe­no lo­bi­ra­nje drže se pra­vi­la da lo­bis­ti ne su­dje­lu­ju u di­obi do­bi­ti od ko­ris­ti koji ne­ki za­kon do­no­si. Od­vjet­ni­ci s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li u po­vo­du obja­ve da je USKOK u ak­ci­ji sma­tra­ju da je to po­s­lje­di­ca rad­nji ko­je je po­kre­nu­lo za­gre­bač­ko Žu­pa­nij­sko Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo. Te­melj za to vi­de u uka­zi­va­nju na pos­to­ja­nje po­ten­ci­jal­nog udru­ži­va­nja vi­še oso­ba za iz­vr­še­nje kaz­ne­nih dje­la.

S ob­zi­rom na as­pekt invol­vi­ra­nos­ti, ka­žu, vi­še služ­be­nih oso­ba u obav­lja­nju služ­be­nih rad­nji ve­za­no uz pi­sa­nje Lexa, za even­tu­al­ne zlo­upo­ra­be tog ti­pa nad­lež­no je spe­ci­ja­li­zi­ra­no tu­ži­telj­sko ti­je­lo, ko­jeg je i po re­cent­nim ini­ci­ja­ti­va­ma DORHa, po­treb­no uči­ni­ti zna­čaj­no efi­kas­ni­jim. Ka­ko bi­lo, sve će se raz­bis­tri­ti u sklo­pu za­po­če­tih iz­mje­na Za­ko­na o kaz­ne­nom pos­tup­ku, pri če­mu je sta­tis­ti­ka USKOKo­va dje­lo­va­nja, nas­pram ci­lja da se ba­vi naj­slo­že­ni­jim pred­me­ti­ma za druš­tvo, iz­ra­že­na kroz sta­tis­ti­ku da 70ak pos­to či­ne ma­li pred­me­ti po­put pri­ma­nja mi­ta služ­be­ne oso­be. S dru­ge stra­ne, u ni­jed­nom ve­li­kom slu­ča­ju DORH ne­ma ni­jed­nu pra­vo­moć­nu osu­đu­ju­ću pre­su­du.

Što se ti­če is­tra­ge ko­ja je ti­je­ku pro­tiv Ivi­ce To­do­ri­ća i os­ta­lih su­okriv­lje­ni­ka iz uprav­ljač­kih struk­tu­ra, doz­na­je se da je oko 90% svje­do­ka is­pi­ta­no, od­nos­no vi­deo lin­kom još tre­ba­ju svje­do­či­ti oso­be po­ve­za­ne s EBRDom, na­kon če­ga se oče­ku­je fi­nan­cij­sko­ra­ču­no­vod­stve­no vje­šta­če­nje. Sple­tom okol­nos­ti u Opa­ti­ji, gdje se odr­ža­va skup prav­ni­ka u gos­po­dar­stvu, svo­je su vi­đe­nje o ste­čaj­nom pla­nu s i na­god­bi pred­sta­vi­li su pro­fe­so­ri Pe­tar Mi­la­din, poz­nat i kao kri­ti­čar Lexa u fa­zi iz­ra­de, te Hr­vo­je Mar­ko­vi­no­vić. Za Agro­ko­ro­vu na­god­bu vri­je­de pra­vi­la za ste­čaj kon­cer­na, a to po nji­ma zna­či pro­ces­nu kon­so­li­da­ci­ju što zas­tu­pa iz­van­red­na upra­va. No, oso­bi­to pri­tom upo­zo­ra­va­ju da se ne na­ru­še te­melj­ni prin­ci­pi pri­vat­nog pra­va koji se od­no­se na za­seb­nu osob­nost sva­kog su­bjek­ta unu­tar kon­cer­na, tj. u pro­tiv­nom ti na­ru­ši­la pra­va i vanj­skih di­oni­ča­ra, što za­pra­vo mo­že­mo tu­ma­či­ti kao ma­njin­ske di­oni­ča­re, jer bi se ugro­zi­la prav­na si­gur­nost.

U VRHU VLA­DE ZASADA IGRAJU NA KARTU ISPUHIVANJA

AFERE, PREMIJER NE­MA NA UMU TEMELJITO PRETRESANJE PROCESA ŠTO MNOGI DRŽE NUŽNIM

PATRIK MACEK/PIXSELL

Mi­nis­tar Bo­ži­no­vić i premijer Plen­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.