Buf­fett ‘po­du­plao’ svoj udjel u Te­vi

Ti­je­kom ove go­di­ne Te­va je na Nju­jor­škoj bur­zi po­sku­pi­la se­dam pos­to, ali je cijena i da­lje 36 pos­to ni­ža ne­go prije go­di­nu da­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Do­bra pri­li­ka Ču­ve­ni inves­ti­tor dr­ži 40,5 mi­li­ju­na di­oni­ca iz­ra­el­skog far­ma­ce­uta

Iz­ra­el­ska far­ma­ce­ut­ska kom­pa­ni­ja Te­va oči­to je do­bra ula­gač­ka pri­li­ka, ako je su­di­ti po po­te­zi­ma ame­rič­kog inves­ti­to­ra War­re­na Buf­fet­ta či­ja se ula­ga­nja go­di­na­ma pom­no pra­te. Ka­ko pre­no­se agen­ci­je, nje­go­va kom­pa­ni­ja Ber­k­shi­re Hat­haway obja- vi­la je da je udvos­tru­či­la udjel u Te­vi. “Pro­rok iz Oma­he” dr­ži 40,5 mi­li­ju­na Te­vi­nih vri­jed­nos­ni­ca vri­jed­nih 31. ožuj­ka 693 mi­li­ju­na do­la­ra. Za us­po­red­bu, tri mje­se­ca ra­ni­je Ber­k­shi­re Hat­haway - kom­pa­ni­ja s di­onič­kim por­t­fe­ljom vri­jed­nim 173 mi­li­jar­de do­la­ra - po­sje­do­vao je 18,9 mi­li­ju­na Te­vi­nih di­oni­ca. Ti­je­kom ove go­di­ne Te­va je na Nju­jor­škoj bur­zi po­sku­pi­la vi­še od se­dam pos­to na 20,3 do­la­ra, ali je cijena i da­lje 36 pos­to ni­ža ne­go prije go­di­nu da­na.

Udvos­tru­čen udjel u Te­vi mi­no­ran je dio 14,8 mi­li­jar­di do­la­ra “te­ških” Buffettovih ula­ga­nja u di­oni­ce u prvom tromjesečju. Ve­ći­na tog nov­ca otišla je za kup­nju Ap­ple­ovih di­oni­ca. Pod­sje­ti­mo, Buf­fett je 7. svib­nja iz­ja­vio ka­ko bi vo­lio po­sje­do­va­ti “100 pos­to Applea”. Tre­nut­no dr­ži 239,6 mi­li­ju­na di­oni­ca vri­jed­nih pre­ko 40 mi­li­jar­di do­la­ra. To mu da­je pri­bliž­no pet pos­to udjela, po­ka­zu­ju Re­uter­so­vi po­da­ci, či­me je nad­ma­šio ve­li­ki ame­rič­ki fond Blac­kRock.

Za­nim­lji­vo je i da je pro­dan pre­os­ta­li udjel u tvrt­ki Gra­ham, ne­ka­daš­njem iz­da­va­ču dnev­nog lis­ta Wa­shin­g­ton Post. Ra­di se u ula­ga­nju za ko­je se Buf­fett od­lu­čio još sre­di­nom 70ih go­di­na, a na vr­hun­cu je vri­je­di­lo mi­li­jar­du do­la­ra. Ama­zon je Wa­shin­g­ton Post ot­ku­pio od Gra­ha­ma 2013. go­di­ne.

VE­ĆI­NA BUFFETTOVIH ULA­GA­NJA U PRVOM TROMJESEČJU OTIŠLA JE NA KUP­NJU APPLEA

Ula­ga­nja War­re­na Buf­fet­ta pom­no se pra­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.