‘Do kra­ja 2018. stra­te­gi­ja ko­ja će ucr­ta­ti bu­du­ći smjer ra­zvo­ja ener­ge­ti­ke’

Mi­nis­tar Ćo­rić: Afir­mi­raj­mo do­ma­ću pro­izvod­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ener­get­ski sum­mit 2018. nas­ta­vak je ener­get­skih kon­fe­ren­ci­ja ko­je or­ga­ni­zi­ra­mo pro­tek­lih go­di­na. Ulo­ga me­di­ja mo­ra bi­ti ši­ra - otva­ra­ti druš­tve­no važ­na pi­ta­nja, me­đu ko­ji­ma je i ono ko­je se ti­če ener­ge­ti­ke i na­še ovis­nos­ti o uvo­zu”, re­kao je glav­ni ured­nik Pos­lov­nog dnev­ni­ka Vla­di­mir Ni­še­vić otva­ra­ju­ći kon­fe­ren­ci­ju u or­ga­ni­za­ci­ji Pos­lov­nog dnev­ni­ka i Ve­čer­njeg lis­ta.

Obra­ća­ju­ći se pu­noj dvo­ra­ni ho­te­la Wes­tin, mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke Tomislav Ćo­rić re­kao je da, prem­da iz per­s­pek­ti­ve mi­nis­tar­stva 2018. pred­stav­lja vr­lo iz­a­zov­nu go­di­nu u po­dru­čju gos­po­da­re­nja ot­pa­dom, u seg­men­tu ener­ge­ti­ke fo­kus je na pri­pre­mi ener­get­ske stra­te­gi­je.

“Želimo odre­di­ti smjer ra­zvo­ja ener­ge­ti­ke za bu­duć­nost. Tran­zi­ci­ja glo­bal­ne ener­ge­ti­ke iz fo­sil­nih goriva u smje­ru ob­nov­lji­vih iz­vo­ra no­si niz iz­a­zo­va”, re­kao je. Na­ja­vio je da će nje­go­vo Mi­nis­tar­stvo do kra­ja go­di­ne u Sa­bor odas­la­ti stra­te­gi­ju u kojoj će se afir­mi­ra­ti is­ko­ri­šta­va­nje do­ma­ćih ka­pa­ci­te­ta, prije sve­ga ob­nov­lji­vih iz­vo­ra. “Hrvatska ima ve­lik hi­dro­po­ten­ci­jal koji nije do­volj­no is­ko­ri­šten, i ra­dit će­mo na to­me da kroz HEP i os­ta­le al­ter­na­tiv­ne vi­do­ve ula­ga­nja po­ve­ća­mo inves­ti­ci­je”, ka­že mi­nis­tar. Na­ja­vio je da će stra­te­gi­ja otvo­ri­ti niz pi­ta­nja, ali i po­nu­di­ti od­go­vo­re. Do­dao je da će no­vi za­kon o ek­s­l­po­ata­ci­ji ug­lji­ko­vo­di­ka olak­ša­ti i omo­gu­ći­ti stra­ne inves­ti­ci­je, a potencijal za po­ve­ća­nje pro­izvod­nje vi­di po­se­bi­ce na kop­nu što bi tre­ba­lo sma­nji­ti uvoz­nu ovis­nost zem­lje. “Mo­ra­mo stre­mi­ti k ide­ji da što vi­še afir­mi­ra­mo do­ma­ću pro­izvod­nju, iz­vo­ri pos­to­je”, ka­že. Os­vr­nuo se i na za­ko­no­dav­ni ok­vir pod­sje­tiv­ši da je Vla­da do­ni­je­la za­kon o pli­nu. “Mo­ra­mo mis­li­ti na po­tro­ša­če. Ovo će iz na­še per­s­pek­ti­ve bi­ti go­di­na u kojoj ima­mo stabilne ci­je­ne pli­na i električne ener­gi­je”, ka­že. Za skok ci­je­ne goriva a ka­že da su po­s­lje­di­ca ras­ta ci­je­ne naf­te na svjet­skim tr­ži­šti­ma, no da zbog li­be­ra­li­za­ci­je Vla­da na njih ne mo­že utje­ca­ti.

CI­JE­NE PLI­NA I ELEKTRIČNE ENER­GI­JE OSTAT ĆE STABILNE, ALI NA RAST CIJENA GORIVA NE MO­ŽE­MO UTJE­CA­TI, KA­ŽE ĆO­RIĆ

DA­VOR VIŠNJIĆ/PIXSELL

Ener­get­ski sum­mit 2018. otvo­rio je mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke Tomislav Ćo­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.