Još uvi­jek ni­smo pos­ta­li druš­tvo s jed­na­kim mo­guć­nos­ti­ma za sve

An­ka Slonj­šak, pra­vo­bra­ni­te­lji­ca za oso­be s inva­li­di­te­tom, go­vo­ri o pre­pre­ka­ma i pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma se su­oča­va­ju oso­be s inva­li­di­de­tom, no­vim po­druč­nim ure­di­ma te mo­guć­nos­ti­ma fi­nan­ci­ra­nja iz EU

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - BORIVOJE DOKLER

Od po­čet­ka ra­da Ure­da pa sve do da­nas uoče­ne su velike raz­li­ke u po­lo­ža­ju oso­ba s inva­li­di­te­tom ovis­no o po­dru­čju u ko­jem ži­ve

Ka­da go­vo­ri­mo o po­lo­ža­ju oso­ba s inva­li­di­te­tom u hr­vat­skom druš­tvu, jed­na od naj­u­pu­će­ni­jih oso­ba za­si­gur­no je Anja Slonj­šak. Ona je 2008. od­lu­kom Hr­vat­skog sa­bo­ra ime­no­va­na prvom hr­vat­skom pra­vo­bra­ni­te­lji­cu za oso­be s inva­li­di­te­tom, a tu funk­ci­ju obav­lja i da­nas.

Proš­le go­di­ne obra­ti­lo vam se 31% vi­še građana ne­go go­di­nu ra­ni­je. Zna­či li ti da su pro­ble­mi oso­ba s inva­li­di­te­tom sve broj­ni­ji ili je pra­vo­bra­ni­telj­stvo pre­poz­na­to kao mjes­to gdje se oni mo­gu pri­ja­vi­ti, a na po­s­ljet­ku i ri­je­ši­ti?

Raz­lo­zi to­me su raz­li­či­ti i ima ih vi­še. Pre­poz­na­je­mo ih pr­vens­tve­no u kon­ti­nu­ira­nom po­ve­ća­nju svi­jes­ti i zna­nja na­ših građana, oso­ba s inva­li­di­te­tom i ro­di­te­lja dje­ce s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju, o svo­jim pra­vi­ma, kao i da­naš­njim jed­nos­tav­nim, br­zim i raz­mjer­no jef­ti­ni­jim na­či­ni­ma ko­mu­ni­ka­ci­je. Ta­ko­đer, či­nje­ni­ca je i da od usva­ja­nja UN Ko­nven­ci­je o pra­vi­ma oso­ba s inva­li­di­te­tom 2008., si­tu­aci­ja u Hr­vat­skoj još uvi­jek nije onak­va kak­va bi tre­ba­la bi­ti, od­nos­no još uvi­jek ni­smo, ka­da go­vo­ri­mo s po­zi­ci­je oso­ba s inva­li­di­te­tom, druš­tvo s jed­na­kim mo­guć­nos­ti­ma za sve. Ta­ko nam se ti­je­kom 2017. go­di­ne obra­ti­lo 1827 na­ših građana što s 266 pos­tu­pa­nja iz pret­hod­nih raz­dob­lja či­ni ukup­no 2093 raz­ma­tra­na raz­li­či­ta zah­tje­va sa­mo u 2017. go­di­ni.

Na što se od­no­sio naj­ve­ći broj pri­tuž­bi?

Kao i pret­hod­nih go­di­na naj­ve­ći broj pri­tuž­bi pra­vo­bra­ni­te­lji­ci za oso­be s inva­li­di­te­tom bio je u po­dru­čju so­ci­jal­ne za­šti­te, po­tom sli­je­de po­dru­čja ra­da i za­poš­lja­va­nja, pris­tu­pa do­bri­ma i us­lu­ga­ma, mi­ro­vin­skog osi­gu­ra­nja, zdrav­s­tva te od­go­ja i obra­zo­va­nja. Ta­ko­đer su to i po­dru­čja u ko­ji­ma su bi­le ut­vr­đe­ne po­vre­da pra­va za­jam­če­nih za­ko­nom, me­đu­na­rod­nim do­ku­men­ti­ma te Us­ta­vom Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. U ve­ći­ni su se od­no­si­le na us­kra­ći­va­nje ra­zum­ne pri­la­god­be i du­go­traj­nost pos­tup­ka. Vi­še od 300 obra­ća­nja građana s inva­li­di­te­tom pra­vo­bra­ni­te­lji­ci od­no­si­lo se na po­dru­čje so­ci­jal­ne skr­bi što upu­ću­je na to da su i da­lje oso­be s inva­li­di­te­tom pred­me­tom skr­bi, a ne no­si­te­lji pra­va. U po­dru­čju ra­da i za­poš­lja­va­nja pri­tuž­be su se od­no­si­le na pro­vo­đe­nje pos­tu­pa­ka za­poš­lja­va­nja od­nos­no na­tje­ča­ja/ogla­sa, us­kra­tu pra­va pred­nos­ti pri za­poš­lja- va­nju pod jed­na­kim uvje­ti­ma, po­tre­bu za ra­zum­nom pri­la­god­bom od­nos­no na nje­zi­nu us­kra­tu pri za­poš­lja­va­nju i na rad­nom mjes­tu, te na dru­ge obli­ke dis­kri­mi­na­ci­je po os­no­vi inva­li­di­te­ta pri za­poš­lja­va­nju i na rad­nom mjes­tu.

Ka­ko na­pre­du­ju pla­no­vi s otva­ra­njem tri no­va po­druč­na ure­da?

Pr­vi po­druč­ni ured pla­ni­ra­mo otvo­ri­ti već ovog lje­ta u Osi­je­ku, koji bi svo­jim ra­dom po­kri­vao po­dru­čje Is­toč­ne Hr­vat­ske, od­nos­no Sla­vo­ni­je i Ba­ra­nje. U slje­de­će dvi­je go­di­ne pla­ni­ra­mo otva­ra­nje po­druč­nih ure­da u Spli­tu za po­dru­čje Split­sko­dal­ma­tin­ske, Du­bro­vač­ko­ne­re­tvan­ske, Ši­ben­skok­nin­ske i Lič­ko­senj­ske žu­pa­ni­je, a on­da i po­druč­nog ure­da na po­dru­čju Is­tar­ske ili Pri­mor­sko­go­ran­ske žu­pa­ni­je. Sma­tra­mo ka­ko sa­mo stal­nom pri­sut­noš­ću na te­re­nu i pro­ak­tiv­nim pris­tu­pom mo­že­mo do­pri­ni­je­ti sma­nji­va­nju pos­to­je­ćih ve­li­kih raz­li­ka i ujed­na­ča­va­nju dos­tup­nos­ti in­for­ma­ci­ja i us­lu­ga na cje­lo­kup­nom po­dru­čju Hr­vat­ske.

Kao ve­li­ki pro­blem u svom go­diš­njem iz­vješ­ću spo­mi­nje­te i sus­tav­no iz­dva­ja­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom u ins­ti­tu­ci­je. Ko­li­ko da­nas ima tak­vih oso­ba i što se mo­že uči­ni­ti da što ve­ći broj njih os­tva­ri pravo na neo­vis­no živ­lje­nje i ži­vot u zajednici?

Pre­ma po­da­ci­ma Mi­nis­tar­stva za de­mo­gra­fi­ju, obi­telj, mla­de i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku, za 2017., na smje­šta­ju iz­van obi­te­lji (u udo­mi­telj­skim obi­te­lji­ma, obi­telj­skim do­mo­vi­ma i do­mo­vi­ma so­ci­jal­ne skr­bi) na­la­zi se 12.347 odras­lih oso­ba.

Ka­ko bi se oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom osi­gu­ra­lo nji­ho­vo pravo na ži­vot u zajednici, što je duž­nost Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, po­treb­no im je pru­ži­ti po­dr­šku za ži­vot u zajednici, ra­zvo­jem us­lu­ga. Ove us­lu­ge mo­ra­ju se ra­zvi­ja­ti unu­tar svih sus­ta­va so­ci­jal­ne skr­bi, zdrav­s­tva, obra­zo­va­nja, pro­me­ta, a nji­ho­va dos­tup­nost treba bi­ti za­jam­če­na sva­koj oso­bi s inva­li­di­te­tom, suk­lad­no nje­zi­nim in­di­vi­du­al­nim po­tre­ba­ma, neo­vis­no o vr­sti i te­ži­ni inva­li­di­te­ta. Po­treb­no je na­pus­ti­ti ra­zvoj udo­mi­telj­stva kao obli­ka ‘zbri­nja­va­nja’ odras­lih oso­ba s inva­li­di­te­tom, na što je uka­zao i Od­bor za pra­će­nje pro­ved­be Ko­nven­ci­je o pra­vi­ma oso­ba s inva­li­di­te­tom. Me­đu­tim, iz po­da­ta­ka je vid­lji­vo ka­ko broj odras­lih oso­ba u udo­mi­telj­skim obi­te­lji­ma pos­te­pe­no ras­te. Na­da­lje, po­treb­no je tran­sfor­mi­ra­ti i do­mo­ve so­ci­jal­ne skr­bi za stal­ni smje­štaj.

Sma­tra­te li da država iz­dva­ja ne­do­volj­no za us­lu­ge u zajednici i ko­li­ko je is­ko­ri­šte­na mo­guć­nost nji­ho­va fi­nan­ci­ra­nja iz EU fon­do­va?

Pre­ma na­šim saz­na­nji­ma do kra­ja 2017. go­di­ne ni­smo u do­volj­noj mje­ri is­ko­ris­ti­li mo­guć­nos­ti fi­nan­ci­ra­nja iz EU fon­do­va, ko­ji­ma su pre­dvi­đe­na sred­stva za de­ins­ti­tu­ci­ona­li­za­ci­ju. Sred­stva Europ­skog so­ci­jal­nog fon­da va­žan su dos­tu­pan iz­vor za po­kri­va­nje tro­ško­va pri­je­la­za s ins­ti­tu­ci­onal­ne skr­bi na ra­zvoj us­lu­ga za ži­vot u zajednici.

Ka­ko ocje­nju­je­te sta­nje u sus­ta­vu od­go­ja i obra­zo­va­nja, da li ono ide na­bo­lje i gdje su naj­ve­će pre­pre­ke?

U sus­ta­vu od­go­ja i obra­zo­va­nja još uvi­jek za­pri­ma­mo pri­tuž­be ko­je uka­zu­ju na ne­dos­tup­nost pred­škol­skog od­go­ja za dje­cu s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju i prak­su dje­čjih vr­ti­ća da se uklju­či­va­nje dje­te­ta uvje­tu­je pret­hod­nim osi­gu­ra­va­njem asis­ten­ta. Uko­li­ko dje­te­tu nije omo­gu­će­no uklju­či­va­nje u re­dov­nu od­goj­no­obra­zov­nu us­ta­no­vu sa­mo zbog nje­go­vih te­ško­ća u ra­zvo­ju i zbog neo­si­gu­ra­va­nja po­dr­ške, to pre­ma va­že­ćem za­ko­no­dav­s­tvu pred­stav­lja dis­kri­mi­na­ci­ju zbog pro­pu­šta­nja ra­zum­ne pri­la­god­be. Us­mje­re­nost na po­dr­šku asis­ten­ta za­mjet­na je i u os­nov­no­škol­skom obra­zo­va­nju što skre­će po­zor­nost s po­tre­be da se ja­ča ka­pa­ci­tet sus­ta­va od­go­ja i obra­zo­va­nja za dru­ge obli­ke pro­fe­si­onal­ne po­dr­ške uče­ni­ci­ma s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju kao što su eki­pi­ra­nje ško­la struč­nja­ci­ma re­ha­bi­li­ta­cij­skog pro­fi­la, edu­ka­ci­ju sa­mih nas­tav­ni­ka i stva­ra­nje cen­ta­ra pot­po­re za po­dr­šku re­dov­nom sus­ta­vu obra­zo­va­nja. U sus­ta­vu sred­njo­škol­skog obra­zo­va­nja uče­ni­ci s te­ško­ća­ma su­oča­va­ju se s pro­ble­mi­ma u pos­tup­ku pro­fe­si­onal­nog ori­jen­ti­ra­nja, a ne­dos­ta­ju pri­mje­ne mje­re po­dr­ške u re­dov­nim sred­njim ško­la­ma. Sma­tra­mo da od­goj i obra­zo­va­nje uče­ni­ka s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju treba bi­ti dio je­dins­tve­nog obra­zov­nog sus­ta­va i pod in­ge­ren­ci­jom mi­nis­tar­stva nad­lež­nog za obra­zo­va­nje ko­je bi tre­ba­lo za­kon­ski re­gu­li­ra­ti po­dr­šku na ko­ju uče­ni­ci s te­ško­ća­ma i stu­den­ti s inva­li­di­te­tom ima­ju pravo na svim ra­zi­na­ma obra­zo­va­nja.

PRAVO NA ŽI­VOT U ZAJEDNICI JE UNIVERZALNO PRAVO I POJEDINA OSO­BA S INVA­LI­DI­TE­TOM NE MO­RA PROLAZITI ‘TEST PODOBNOSTI’ DA BI GA OSTVARILA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.