NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS - Reuters, Ar­hi­va VL

Mod­na ku­ća Fen­di svoj us­pon u mod­ne vi­si­ne za­po­če­la je u rim­skoj Via del Ple­bis­ci­to, gdje su 1925. Edo­ar­do i Ade­le Fen­di otvo­ri­li svo­ju pr­vu tr­go­vi­nu. Usko­ro su pos­ta­li poz­na­ti po kva­li­tet­nim tor­ba­ma i li­je­po iz­ra­đe­nim krz­ne­nim bun­da­ma, a ime Fen­di pos­ta­lo je si­no­nim za do­bar ukus i stil. Nji­ho­ve kće­ri nas­ta­vi­le su obi­telj­sku tra­di­ci­ju, a na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta u ku­ću do­vo­de pri­je­ko po­treb­ne mo­der­ne ide­je obra­de i di­zaj­ni­ra­nja. Svo­je pr­ve ko­ra­ke u Fen­di­ju Karl La­ger­feld na­pra­vio je 1965., ka­da je ova mod­na ku­ća an­ga­ži­ra­la ta­da mla­dog i per­s­pek­tiv­nog di­zaj­ne­ra ko­ji je u Pa­ri­zu su­ra­đi­vao s Pi­er­rom Bal­ma­inom. La­ger­feld po­ti­če stva­ra­nje danas pre­poz­nat­lji­vog Fen­di lo­ga, te mi­je­nja kon­cept krz­ne­nih bun­di - od ma­siv­nih i te­ških ko­ma­da pre­tva­ra ih u la­ga­ne, me­ka­ne bun­di­ce ko­je do­bro sto­je že­na­ma svih go­di­na. Svo­ju pr­vu žen­sku ko­lek­ci­ju Fen­di je pred­sta­vo 1977. go­di­ne, a ne­ko­li­ko go­di­na kas­ni­je u svo­ju po­nu­du do­da­je i tra­per, ša­lo­ve, sun­ča­ne na­oča­le i re­me­nje. Po­čet­kom de­ve­de­se­tih već us­pješ­noj ta­li­jan­skoj mod­noj ku­ći pri­dru­žu­je se i Sil­via Ven­tu­ri­ni Fen­di, treća ge­ne­ra­ci­ja obi­te­lji ko­ja ju je os­no­va­la. Za­do­volj­na do­ta­daš­njim ra­dom Kar­la La­ger­fel­da, Sil­via se usre­do­to­či­la na po­nu­du kož­nog Ac­ce­sso­irea, a za­tim pre­uzi­ma i di­zaj­ni­ra­nje mu­ške ko­lek­ci­je. Upra­vo je ona zas­luž­na za mo­žda naj­poz­na­ti­ji Fen­di pro­izvod - već kul­t­nu Ba­gu­et­te tor­bi­cu ko­ja je sla­vu za­pe­ča­ti­la po­jav­lji­va­njem u obo­ža­va­nom Sek­su i gra­du, a i danas je no­se zvi­jez­de po­put Ri­han­ne, Adri­ane Li­me i An­ne Del­lo Russo. Sil­via je nas­ta­vi­la niz us­pješ­nih torbica s tor­bi­ca­ma B Fen­di, Spy i Sil­va­na, a Kar­lo­ve kre­aci­je za ovu mod­nu ku­ću obo­ža­va­ju Mi­la Ku­nis i ses­tre Ol­sen.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.