Cu­ra Spi­der-ma­na

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

sred­njo­škol­ca Pe­te­ra Par­ke­ra, ko­ji tek ot­kri­va svo­je su­per mo­ći. “Na sni­ma­nju fil­ma ja­ko su mi po­mo­gla vlas­ti­ta is­kus­tva. Sje­ti­la sam se ka­ko je to bi­ti za­ljub­ljen pr­vi put, pri­je ne­go što ti je it­ko slo­mio sr­ce i to je do­is­ta pi­ta­nje ži­vo­ta i smr­ti”, ot­kri­la je Em­ma, ko­ja je i u pri­vat­nom ži­vo­tu u ve­zi s glum­cem An­drewom Gar­fi­el­dom ko­ji glu­mi Spi­der- Ma­na. Ovaj par već je osvo­jio sim­pa­ti­je Hol­lywo­oda, a osim ti­tu­le jed­nog od naj­ljep­ših mla­dih pa­ro­va sva­ku po­hva­lu do­bi­va i nji­hov stil. Cha­nel re­sort, Bur­ber­ry, Bot­te­ga Ve­ne­ta, Dol­ce & Gab­ba­na, La­nvin i Guc­ci sa­mo su ne­ke od ku­ća u či­jim je kre­aci­ja­ma Em­ma u po­s­ljed­njih par tje­da­na še­ta­la po cr­ve­nom te­pi­hu. “Za sva­ki taj out­fit zas­luž­na je mo­ja sti­lis­ti­ca, ona stvar­no obo­ža­va mo­du i zna što ra­di. Ja u or­ma­ru imam hr­pu tra­pe­ri­ca, ma­ji­ca krat­kih ru­ka­va i džem­pe­ra, to je odje­ća u ko­joj me naj­češ­će mo­že­te vi­dje­ti”, ot­kri­va Em­ma. No, i van nad­zo­ra sti­lis­ti­ce Pe­tre Flan­nery (ko­ja je pro­gla­še­na jed­nom od naj­moć­ni­jih sti­lis­ti­ca u Hol­lywo­odu danas) Em­ma ri­jet­ko gri­je­ši u mod­nim oda­bi­ri­ma pa ne ču­di po­da­tak da je su­dje­lo­va­la u sti­li­zi­ra­nju Gwen u Ču­des­nom Spi­derma­nu. “Kim Bar­ret bi­la je glav­na kos­ti­mo­graf­ki­nja, ne­vje­ro­jat­na je. Dos­ta odje­će te­me­lje­no je baš na stri­po­vi­ma, a me­ni to ja­ko od­go­va­ra jer ih obo­ža­vam! Naš­le smo pra­vi na­čin za kom­bi­ni­ra­ti cr­te­že sa stvar­nim ži­vo­tom”, opi­sa­la je Em­ma. Šljo­ki­čas­ti kom­bi­ne­zo­ni, sme­đe vo­lu­mi­noz­ne ha­lji­ne, kož­ne ma­ji­ce i kož­ne ha­lji­ne ne­ke su od stva­ri ko­je Em­ma bez pro­ble­ma no­si pred ka­me­ra­ma ia­ko bi ih se i naj­sa­mo­uvje­re­ni­je fa­shi­onis­ti­ce pre­pla­ši­le, no priz­na­je ka­ko je za­pra­vo mir­na i po­vu­če­na. “Naj­vi­še vo­lim bi­ti kod ku­će i pe­ći ko­lače. Do­ne­dav­no sam ži­vje­la u New Yor­ku i ta­mo ni­kog ni­je bri­ga je­si li poz­nat ili ne, no kad sam se pre­se­li­la u Los An­ge­les odjed­nom su mi pred ku­ćom bi­li pap­pa­ra­zzi”, ot­kri­va glu­mi­ca ko­ja je po­vrh sve­ga ja­ko po­ve­za­na s maj­kom. “Kad je po­bi­je­di­la rak, napravile smo iden­tič­ne te­to­va­že na za­peš­ću - oti­sak pti­čje no­ge”, ot­kri­la je mla­da Ame­ri­kan­ka. “Mo­da lju­di­ma či­ni ne­vje­ro­jat­nu stvar - da­je im do­jam da su oni pro­du­že­tak se­be, pri­li­ku da bu­du ne­što i net­ko dru­gi”, u in­ter­v­juu za Vo­gue iz­ja­vi­la je mla­da glu­mi­ca “Sa­ma se­be na­tje­ram da sva­ki dan na­pra­vim ba­rem jed­nu stvar ko­ju ina­če ne bih s odje­ćom.To me sp­rje­ča­va da pos­ta­nem do­sad­na i uvi­jek is­to odje­ve­na”, tvr­di Em­ma

Ba­lo­ner, Man­go, 449 kn Cr­ve­ne sa­lon­ke, Miss Sixty, 812 kn Sport­ski sa­ko, Be­net­ton, 623 kn Tajice, Man­go, 99 kn Ka­ri­ra­na košulja, Pro­mod, 249 kn

Kož­na torbica, S. Oli­ver, 329 kn ‘Pen­cil’ suk­nja, S. Oli­ver, 370 kn

Si­va jak­ni­ca, Di­esel, 1590 kn

Ma­ji­ca na pru­gi­ce, New Yor­ker, 99 kn

Tra­pe­ri­ce s ‘car­go’ dže­po­vi­ma, Su­per­fi­ne, Clan, 1995 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.