Naj­bo­je na NOK TI­MA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

LJE­PO­TA

Ve­se­li V li mul­ti­ko­lor l ik l na nok­ti­ma ki ul­ti­ma­ti­van je ljet­ni hit. Bo­je su iz­nim­no ra­skoš­ne i sjaj­ne, po­seb­nim čet­ki­ca­ma la­ko­vi se na­no­se u se­kun­di i br­zo se su­še, a tra­ju i do de­set da­na

Ot­kad su bo­je sla­do­le­da i voć­nih sor­be­ta zav­la­da­le mod­nim pis­ta­ma, da­ka­ko da se slat­ka epi­de­mi­ja u tren oka pro­ši­ri­la na šmin­ku. Pas­tel­ne ni­jan­se bre­sk­ve, va­ni­li­je, ru­ži­čas­tih slat­ki­ša, men­te... neo­do­lji­ve su! La­ko­vi za nok­te s vi­so­kom kon­cen­tra­ci­jom pig­me­na­ta ko­ji stva­ra­ju “pu­ne” i iz­ra­žaj­ne bo­je ne­za­obi­la­zan su mod­ni za­čin! No­ve for­mu­le do­no­se i vi­so­ki sjaj, od fi­nih, si­ćuš­nih me­ta­lik šljo­ki­ca i ta­ko­zva­nih mi­kroz­r­ca­la ko­ja re­flek­ti­ra­ju svje­tlost, do bes­pri­je­kor­no “ugla­ča­nih” la­ko­va ko­ji pod­sje­ća­ju na ke­ra­mič­ke gla­zu­re. Za sa­vr­še­no gla­dak i ujed­na­čen sloj bo­je zas­luž­ne su i po­seb­no obli­ko­va­ne čet­ki­ce me­đu ko­ji­ma je sve vi­še onih ko­je obo­je no­kat u jed­nom po­te­zu, go­to- vo u se­kun­di, pa su nok­ti po­sve ure­đe­ni već pr­vim pre­ma­zom. Užur­ba­nom na­či­nu ži­vo­ta pri­la­go­đe­no je i krat­ko­traj­no vri­je­me su­še­nja, a la­ko­vi se hva­le iz­nim­nom du­go­traj­noš­ću - ne­ki pro­izvo­đa­či obe­ća­va­ju pos­to­ja­nost i do de­set da­na. No­vi la­ko­vi oja­ča­ni su vi­so­ko­teh­no­lo­škim po­li­me­ri­ma i gel-for­mu­la­ma ko­je la­ko i elas­tič­no pri­anja­ju uz nok­te, po­ve­ća­va­ju­ći ot­por­nost na pu­ca­nje i lju­šte­nje. Za još ve­ću ot­por­nost i za­šti­tu, la­ko­vi su obo­ga­će­ni nje­gu­ju­ćim bilj­nim ulji­ma i vi­ta­mi­ni­ma.

1.L’Oréal lak za nok­te Co­lor Ric­he Le Ver­nis, ni­jan­sa 602 Per­le De Ja­de (35,90 kn, dm) 2.Bo­ur­jo­is 1 Se­con­de lak za nok­te s po­seb­no obli­ko­va­nom četkicom ko­ja obo­ji ci­je­li no­kat jed­nim po­te­zom, ni­jan­sa 05 Co­ra­il Fée­rique (47 kn, Koz­mo) 3. Di­or lak za nok­te u ni­jan­si Sa­int-Tro­pez, ko­lek­ci­ja Cro­iset­te (171 kn, Iris) 4. Ca­tri­ce lak za nok­te Ul­ti­ma­te Na­il Lacqu­er, ni­jan­sa 700 Bir­dy Re­lo­aded! (19,90 kn, Koz­mo) 5. Lan­côme lak za nok­te Ver­nis In Lo­ve, ni­jan­sa 311 M Jo­lie Ro­sa­lie (123 kn, Mül­ler)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.