Bi­ti bo­sa!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

snowbo­ar­dam. No, u osjet­lji­vim ti­nej­džer­skim go­di­na­ma upra­vo mi je vjež­ba­nje po­mo­glo da bu­dem ma­nje usre­do­to­če­na na svoj iz­gled od dru­gih dje­vo­ja­ka, ni­sam se to­li­ko bri­nu­la što mi do­bro sto­ji, je­sam li do­volj­no li­je­pa i co­ol”, priz­na­je Je­ssi­ca. Danas je sa­svim si­gur­no svjes­na ka­ko nje­zi­nom vit­kom ti­je­lu sve do­bro sto­ji, ia­ko s modom vo­li ko­ke­ti­ra­ti. “Shva­ti­la sam da mi naj­bo­lje sto­je ‘pen­cil’ suk­nje vi­so­kog stru­ka jer mi vi­zu­al­no iz­du­žu­ju ti­je­lo. Do ne­dav­no sam no­si­la sa­mo tra­pe­ri­ce ši­ro­kih no­ga­vi­ca, no sad sam stal­no u ‘skin­ny’ mo­de­li­ma”, ot­kri­va svo­je omi­lje­ne ko­ma­de iz or­ma­ra. Ia­ko su joj na ras­po­la­ga­nju naj­ve­ća di­zaj­ner­ska ime­na, Je­ssi­ca je naj­češ­će u kre­aci­ja­ma Gi­am­bat­tis­te Val­li­ja, a priz­na­je ka­ko je sa­ma se­bi najseksi kad je u la­ga­noj, le­pr­ša­voj ha­lji­ni - bo­sa. “Znam da zvu­či glu­po, ali u tim tre­nut­ci­ma za­miš­ljam da sam u šu­mi i osje­ćam bo­ro­ve igli­ce is­pod sto­pa­la”, priz­na­je za­gri­že­na ro­man­ti­čar­ka. “Shva­ti­la sam ka­ko sam se u proš­lim ve­za­ma ja­ko la­ko iz­gu­bi­la, bi­la sam ranjiva i pri­hva­ća­la sam tu­đe ho­bi­je, in­te­re­se i na­čin ži­vo­ta, no sad sam pos­ta­la po­nos­na na stva­ri ko­je me či­ne oso­bom ko­ja je­sam. Bit­no mi je po­šti­va­ti svo­ju in­di­vi­du­al­nost i ne pos­ta­ja­ti oso­ba s ko­jom sam”, rek­la je Je­ssi­ca ko­ja u ži­vo­tu ima sa­mo jed­no ka­ja­nje. “Da mo­gu, vra­ti­la bih se u vri­je­me kad sam upi­sa­la fa­kul­tet i na­tje­ra­la se da ga za­vr­šim, ako ni­šta dru­go ra­di is­kus­tva stu­dent­skih da­na”, is­kre­na je Je­ssi­ca.

Ja­ka od eko ko­že, Ann Chris­ti­ne, 279 kn Kla­sič­ni ba­lo­ner, Pro­mod, 399 kn Sa­ko, Pro­mod, 399 kn

Tra­pe­ri­ce bo­je ci­gle,

Re­vi­ew, Pe­ek & Clop­pen­burg, 279 kn

Tam­no­pla­vi ka­put, Ann Chris­ti­ne, 379 kn

Si­va torba, Ac­ce­sso­ri­ze, 315 kn Tra­pe­ri­ce sa šljo­ki­ca­ma, Gu­ess, 1239 kn

Mre­žas­ta ma­ji­ca, Naf Naf, 289 kn Ni­ske ci­pe­le, Ann Chris­ti­ne, 129 kn Tu­ni­ka s V iz­re­zom, Man­go, 169 kn

Pru­gas­ta ma­ji­ca, Naf Naf, 199 kn

Hla­če, Man­go, 229 kn

Sun­ča­ne na­oča­le, Man­go, 149 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.