MULTIFUNKCIONALNI PROCARE ZA BES­PRI­JE­KOR­NU FRI­ZU­RU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Ide­alan spoj bes­pri­je­kor­no obli­ko­va­ne ko­se i mak­si­mal­ne za­šti­te mo­gu­će je uz Phi­lip­sov ProCare ure­đaj za su­še­nje i obli­ko­va­nje ko­se. Uz ke­ra­mič­ki premaz čet­ki­ca, EHD teh­no­lo­gi­ju i teh­no­lo­gi­ju iona bes­pri­je­kor­no obli­ko­va­na pri­rod­na frizura je ne­iz­bjež­na Zdra­va i nje­go­va­na pri­rod­na ko­sa os­no­va je sva­ke li­je­pe fri­zu­re, a da bi nje­no obli­ko­va­nje bi­lo što jed­nos­tav­ni­je, Phi­lips je ra­zvio ProCare ure­đaj za obli­ko­va­nje i su­še­nje ko­se HP8656 ko­ji je jed­nos­ta­van za ko­ri­šte­nje i omo­gu­ću­je pri­rod­nu fri­zu­ru bez ošte­će­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.