Tko se bo­ji le­opar­da još?

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NA­PI­SA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

Li­di­ja Pa­lun­ko

Go­ran Či­žme­ši­ja, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL Hlad­ni­ja se­zo­na ne zna­či da se mo­ra­te odre­ći svo­jih omi­lje­nih ljet­nih ko­ma­da, no pra­vil­no ih is­kom­bi­ni­ra­ti ka­ko ne bi pre­vi­še od­ska­ka­li ipak zah­ti­je­va ma­lo tru­da. Naj­lak­šu tran­zi­ci­ju ove go­di­ne oba­vio je ne­koć oz­lo­gla­še­ni le­opard uzo­rak, ko­ji je uz pot­po­ru fa­shi­onis­ti­ca pos­tao ra­do vi­đen de­talj na svim kom­bi­na­ci­ja­ma. Trik, kao i sa svim uoč­lji­vim prin­te­vi­ma je u pra­vil­nom do­zi­ra­nju - sa­mo je­dan ko­mad je vi­še ne­go do­vo­ljan, a naj­bo­lje funk­ci­oni­ra s mo­no­kro­mat­skim do­dat­ci­ma. Ci­pe­le ili torba le­opard uzor­ka od­lič­no će iz­gle­da­ti s ma­lom cr­nom ha­lji­nom, dok ha­lji­na ili suk­nja ovog ži­vo­tinj­skog prin­ta mo­gu pos­lu­ži­ti u pos­lov­nim i ca­su­al pri­li­ka­ma - kom­bi­ni­raj­te ih s ko­šu­lja­ma i ta­njim hu­la­hop­ka­ma za ele­gant­ni­je pri­li­ke, a s gus­tim gri­lon­ka­ma i sport­skim ma­ji­ca­ma za šet­nju gra­dom. Svo­ju (umje­re­nu) lju­bav pre­ma le­opar­du po­ka­zu­ju i zvi­jez­de, ko­je će­te vr­lo ri­jet­ko vi­dje­ti u ovom uzor­ku na cr­ve­nom te­pi­hu, ali je omi­lje­ni dio nji­ho­vih ca­su­al out­fi­ta. Ap­so­lut­ni kralj ži­vo­tinj­skog car­stva, Ro­ber­to Ca­val­li, ne li­bi se ovu opa­ku mač­ku kom­bi­ni­ra­ti s dru­gim uzor­ci­ma po­put kro­ko­dil­ske ko­že, no ovaj po­tez ipak bi­smo pre­pus­ti­li sa­mo naj­sa­mo­uvje­re­ni­jim fa­shi­onis­ti­ca­ma. Lo­ok ko­ji se no­si na za­gre­bač­kim uli­ca­ma, gdje je le­opard suk­nja sa­vr­še­no spa­re­na s kož­nom jak­nom i glež­nja­ča­ma na pu­nu pe­tu, sa­svim je so­lid­no kom­bi­ni­ra­nje ovog tren­di ko­ma­da.

Ka­pa, Za­ra, 99 kn Glež­nja­če, Man­go, 799 kn Kož­na jak­na, Pull & Be­ar, 899 kn

Le­opard suk­nja, Za­ra, 399 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.