Ka­da la­že­mo dru­gi­ma, la­že­mo i sa­mi se­bi

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Uve­zi sam tri go­di­ne, a u po­s­ljed­nje vri­je­me sme­ta mi ne­što na što u po­čet­ku ve­ze ni­sam obra­ća­la paž­nju. Na­ime, ka­da smo se po­če­li vi­đa­ti i zbli­ža­va­ti, pri­mi­je­ti­la sam da mi part­ner la­že, no ta­da ni­sam to­me pri­da­va­la oso­bi­to zna­če­nje jer to ni­su bi­le ve­li­ke la­ži ne­go naj­češ­će sit­ni­ce. Ta­da mi ni­je bi­lo jas­no za­što to či­ni, no re­kao je ka­ko me ne že­li po­vri­je­di­ti pa mi za po­je­di­ne stva­ri jed­nos­tav­no ne ka­že pot­pu­nu is­ti­nu u skla­du s či­nje­ni­ca­ma. To me s vre­me­nom po­če­lo sve vi­še ner­vi­ra­ti, a sad me iz­lu­đu­je. Part­ner mi i da­lje la­že ia­ko smo mno­go pu­ta raz­go­va­ra­li. Rek­la sam mu da se ne tre­ba ta­ko po­na­ša­ti već da mo­že bi­ti jed­nos­tav­no otvo­ren i is­kren. Una­toč to­me, za­što to ra­di i da­lje, ni­je mi jas­no. Mo­že­te li mi objas­ni­ti uz­ro­ke i raz­lo­ge za­što lju­di la­žu i ima li ne­kih raz­li­ka iz­me­đu la­ga­nja kod mu­ška­ra­ca i že­na?

Sil­vi­ja

Naj­no­vi­ja is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da dnev­no iz­go­vo­ri­mo dvi­je-tri la­ži, a naj­vi­še la­že­mo oni­ma do ko­jih nam je sta­lo i s ko­ji­ma pro­vo­di­mo naj­vi­še vre­me­na. U ko­jim si­tu­aci­ja­ma lju­di naj­češ­će la­žu? Od­go­vor na to pi­ta­nje mo­že­mo na­ći u is­tra­ži­va­nju psihologa Sha­ula Shal­vi­ja sa Sve­uči­li­šta u Am­s­ter­da­mu te Ori­ja El­da­ra i Yo­el­la Be­re­bi­ja Meye­ra sa Sve­uči­li­šta Ben-Gu­ri­on, či­ji re­zul­ta­ti go­vo­re ka­ko lju­di češ­će la­žu ka­da su pod vre­men­skim pri­ti­skom i ka­da mo­ra­ju od­lu­či­ti o ne­če­mu što bi im mo­glo do­ni­je­ti fi­nan­cij­sku do­bit. A za­što la­že­mo? Sma­tra se da lju­di la­žu iz ne­ko­li­ko raz­lo­ga, a naj­češ­će ka­ko bi za­šti­ti­li se­be i osje­ća­li se bo­lje. Naj­češ­će oprav­da­nje ko­je ko­ris­ti­mo u la­ži­ma jest ka­ko bi­smo za­šti­ti­li dru­gu oso­bu, od­nos­no sa­mi se­bi la­že­mo go­vo­re­ći onu fra­zu: „Ako ka­žem is­ti­nu, mo­gao/mo­gla bih je/nje­ga po­vri­je­di­ti“. Pri­tom opet sa­mi se­be nas­to­ji­mo za­šti­ti jer ne že­li­mo pre­uze­ti od­go­vor­nost za ono što ka­že­mo, od­nos­no na­pra­vi­mo. U če­mu la­žu? Psi­ho­lo­zi Sha­ul Shal­vi sa Sve­uči­li­šta u Am­s­ter­da­mu te Ori El­dar i Yo­el­la Be­re­bi Meyer sa Sve­uči­li­šta Ben-Gu­ri­on: – Pre­ma na­šoj te­ori­ji, lju­di pr­vo ra­de na za­do­vo­lja­va­nju vlas­ti­tih ins­tin­ka­ta, a tek kas­ni­je raz­miš­lja­ju o to­me što je za­is­ta druš­tve­no pri­hvat­lji­vo po­na­ša­nje. Ka­da lju­di mo­ra­ju re­agi­ra­ti br­zo, u krat­kom vre­men­skom pe­ri­odu, uči­nit će sve da osi­gu­ra­ju do­bit, uklju­ču­ju­ći i kr­še­nje etič­kih pra­vi­la i la­ga­nje. Ako ima­ju vi­še vre­me­na za raz­miš­lja­nje, lju­di on­da ogra­ni­če ko­li­či­nu la­ži i suz­dr­ža­va­ju se od va­ra­nja, iz­ja­vio je Shal­vi. Naj­vi­še la­ži ima u lju­bav­nim ve­za­ma, a one naj­go­re ti­ču se pri­je­va­re i nov­ca. Ali, do­bra vi­jest jest da se u ve­ći­ni slu­ča­je­va iz­go­va­ra­ju ta­ko­zva­ne bi­je­le la­ži, ko­je upo­treb­lja­va­mo ka­ko ne bi­smo po­vri­je­di­li ne­ko­ga. Pos­to­je raz­li­ke u la­ga­nju iz­me­đu mu­ška­ra­ca i že­na. Že­ne la­žu ka­ko bi se onaj ko­me la­žu osje­ćao do­bro, a mu­škar­ci ka­ko bi se oni osje­ća­li do­bro. Mu­škar­ci laž de­fi­ni­ra­ju kao ne­što što ni­je is­ti­na, a že­ne kao ne­što što bo­li. Oko 40 pos­to mu­ška­ra­ca la­že da za­ra­đu­je vi­še ne­go što to či­ne, dok to is­to či­ni 33 pos­to že­na, ot­kri­va is­tra­ži­va­nje Be­auti­fulPe­ople. Naj­češ­će la­žu o vi­si­ni, te­ži­ni i do­bi. Op­će­ni­to naj­vi­še lju­di la­žu na in­ter­ne­tu. Čak 75 pos­to mu­ška­ra­ca i 71 pos­to že­na po­vre­me­no la­žu part­ne­ru. Is­to­dob­no part­ne­ru vje­ru­je 39 pos­to že­na i 53 pos­to mu­ška­ra­ca. Čak i me­đu iz­nim­no sret­nim pa­ro­vi­ma 69 pos­to njih u ne­kom je tre­nut­ku la­ga­lo sa­mo ka­ko bi za­šti­ti­li part­ne­ro­ve osje­ća­je. Pri­tom je vr­lo vi­sok udio onih ko­ji la­žu o osje­ća­ji­ma – to je uči­ni­lo čak 59 pos­to mu­ška­ra­ca i 56 pos­to že­na. Mu­škar­ci naj­češ­će la­žu o vjež­ba­nju, ve­li­či­ni spol­nog or­ga­na, sek­su­al­nim part­ne­ri­ca­ma, ma­šta­nju o ne­koj dru­goj že­ni i por­no­gra­fi­ji dok že­ne naj­češ­će la­žu o ki­lo­gra­mi­ma, go­di­na­ma, ko­li­ko su nov­ca po­tro­ši­le te ka­da ne že­le po­vri­je­di­ti part­ne­ra.

Is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da naj­vi­še la­ži ima u lju­bav­nim ve­za­ma. Mno­gi se oprav­da­va­ju da ta­ko šti­te dru­gu oso­bu, ali pri­tom nas­to­je za­šti­ti­ti i se­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.