SVAKODNEVICA JE KOMIČNA, NEKADA I TRAGIKOMIČNA

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - News - La­na Ču­lig

Pi­ta­ju se čes­to na­ši pro­du­cen­ti, re­da­te­lji, pa i no­vi­na­ri ko­ja je taj­na us­pje­ha se­ri­je “Lud, zbu­njen, nor­ma­lan”, tj. Fe­đe Iso­vi­ća, čo­vje­ka od­go­vor­nog za taj naj­us­pješ­ni­ji hu­mo­ris­tič­ni pro­jekt u re­gi­ji. A on je već odav­no po­nu­dio for­mu­lu i re­kao da sa­mo pre­no­si ša­le, si­tu­aci­je i stvar­ne tre­nut­ke s ko­ji­ma se sva­ki dan su­sre­će. Jer svakodnevica je smi­ješ­na, do­du­še nekada i tragikomična. Ka­že Fe­đa da on čes­to iz­vu­če mo­bi­tel pa u ka­va­ni sni­mi raz­go­vor ili sva­đu na tr­ž­ni­ci. I za­to lju­di nje­go­ve se­ri­je gle­da­ju. A ako je su­di­ti po pr­vi nas­tav­ci­ma se­ri­je “Laž­ni svje­dok” ko­ja se ovaj tje­dan pri­ka­zi­va­la na No­voj TV, gle­dat će i taj nje­gov no­vi ura­dak. Ne­ma tu sku­pe pro­duk­ci­je, za­vr­z­la­me, te­ške rad­nje. Tu su tri do­bra glum­ca, od ko­jih je je­dan Bog­dan Dik­lić, što ni­je baš ma­la stvar, i tu je svakodnevica. Glu­pas­te

Autor se­ri­je Lud, zbu­njen, nor­ma­lan ka­že da je for­mu­la hu­mo­ra u jed­nos­tav­nos­ti, pre­no­še­nju stvar­nos­ti, a tom se for­mu­lom pos­lu­žio i za no­vi se­ri­jal – Laž­ni svje­dok

po­ša­li­ce iz bir­ti­ja, tra­mva­ja, du­ća­na, sva­kod­nev­ne si­tu­aci­je ko­je su – smi­ješ­ne. Eh, sa­da pi­ta­nje je do­kad će ta for­mu­la funk­ci­oni­ra­ti i ho­će li ra­ja uvi­jek pa­da­ti na is­ti štos? Ali ako su fo­re Faz­li­no­vi­ća u “Lud, zbu­njen, nor­ma­lan” smi­ješ­ne već 10 go­di­na, i me­đu naj­gle­da­ni­jim sa­dr­ža­ji­ma u re­gi­ji, on­da tko sam ja da pro­pit­ku­jem mu­drost Fe­đe Iso­vi­ća. Ipak, us­pjeh LZN si­gur­no ne­će se po­no­vi­ti, i to iz jed­nos­tav­nog raz­lo­ga – ta­mo su ta­ko do­bro osmiš­lje­na tri glav­na li­ka i ta­ko do­bro utje­lov­lje­na da je go­to­vo ne­bit­no što u sce­na­ri­ju pi­sa­lo i što im se do­ga­đa­lo, bit­no je sa­mo da oni pos­to­je i lju­de će ra­zve­se­li­ti. A dok se če­ka­ju no­vi nas­tav­ci s Mus­ta­fom Na­da­re­vi­ćem i eki­pom, do­bro će pos­lu­ži­ti i “Laž­ni svje­dok”, da pri­kra­ti vri­je­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.