Ta­li­jan­ska mla­da Gi­an­na uda­ri Ga­ela i pre­ko­ri Anel

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sapunice -

Po­ne­dje­ljak

Elo­isa ka­že Pe­dru da će, ako se ože­ni Ai­ta­nom, do­pus­ti­ti Fi­orel­li da nas­ta­vi ra­di­ti kod njih. Ai­ta­na ka­že Fi­orel­li da je Pe­dro nje­zin za­ruč­nik i uvri­je­di je. Ga­el ka­že Gi­an­ni da će mu ne­dos­ta­ja­ti, ali da će se opet vi­dje­ti na sve­uči­li­štu. Fi­orel­la ka­že Pe­dru da će ži­vje­ti s Gi­an­nom u Vit­to­ri­je­voj ku­ći, ali da će ona i Gi­an­na spa­va­ti u gos­tinj­skoj so­bi. Pe­dro je očaj­nič­ki mo­li da po­bjeg­ne s njim, a ona to od­bi­ja zbog Gi­an­ne. Pe­dro ka­že Fi­de­lu da ni­je fer da je nje­go­va ba­ka ot­pus­ti­la Fi­orel­lu. Fi­del mu ka­že da je ona iona­ko tre­ba­la oti­ći kad se za­ru­či­la za Vit­to­ri­ja. Elo­isa ka­že svo­joj obi­te­lji da će Ai­ta­na ra­di­ti u tvrt­ki.

Uto­rak

Di­ana po­ka­zu­je Vit­to­ri­ju mo­bi­tel, a Fi­orel­la joj uz­ru­ja­na ka­že da je nje­zin. Pe­dro ka­že Fi­de­lu da je oča­jan jer Fi­orel­la uop­će ne od­go­va­ra na nje­go­ve po­zi­ve i po­ru­ke. Mis­li da ga Fi­orel­la za­bo­rav­lja i da je mo­žda bo­lje da je ta­ko. Fe­de­ri­ca ka­že So­ni­ji da mo­gu uči­ni­ti da Ai­ta­na za­ža­li što ra­di on­dje te je na­tje­ra­ti da sa­ma ode. So­nia ka­že Pe­dru da je bi­la lju­bo­mor­na na Fi­orel­lu i da joj sad on mo­že po­sve­ti­ti vi­še vre­me­na. Pe­dro od­go­vo­ri da di­je­te ne­će bi­ti raz­log da njih dvo­je bu­du za­jed­no.

Sri­je­da

Fi­orel­la ka­že Vit­to­ri­ju da joj je te­ško bi­ti uz mu­škar­ca ko­ji je mno­go sta­ri­ji od nje, a on ogo­va­ra da će s njim bi­ti sret­na. Ai­ta­na, Pe­dro, Vit­to­rio i Fi­orel­la slu­čaj­no se sret­nu u res­to­ra­nu. Ai­ta­na po­ku­ša­va do­ka­za­ti da su vr­lo sret­ni, a Pe­dro ne mo­že sa­kri­ti lju­bo­mo­ru. Osval­do ka­že ba­ki da će So­nia pres­ta­ti ra­di­ti jer ne že­li da iz­gu­bi još jed­no di­je­te. Elo­isi je dra­go što se po­na­ša kao obi­telj­ski čo­vjek. Be­ni­to ka­že Roxa­ni da ne­će pod­no­si­ti da je on sus­tav­no mal­tre­ti­ra i da će tra­ži­ti dru­gi po­sao.

Če­t­vr­tak

Fi­orel­la vi­di Vit­to­ri­ja i Di­anu ka­ko se lju­be te ču­je kad joj on ka­že da vo­li je­di­no Fi­orel­lu. Ai­ta­na po­ku­ša­va za­ves­ti Pe­dra. Elo­isa ih pre­ki­da i iz­la­zi. Ai­ta­na ga po­ku­ša­va po­nov­no za­ves­ti, ali Pe­dro iz­la­zi ka­da ču­je da se Ga­el i Be­ni­to tu­ku. Pe­dro zah­ti­je­va od Ga­ela objaš­nje­nje, a on mu od­go­va­ra da ne­ma poj­ma za­što je Be­ni­to do­šao i po­čeo vi­ka­ti na nje­ga i uda­ra­ti ga. Vit­to­rio se že­li is­pri­ča­ti Fi­orel­li za po­lju­bac, a ona mu ka­že da zna da ju je od­ba­cio.

Pe­tak

Gi­an­na se is­pri­ča Ga­elu jer ga je oša­ma­ri­la. Ga­el je uvje­ra­va da je ni­kad ne­će pre­va­ri­ti jer je vo­li. Vit­to­rio ka­že Fi­orel­li i Gi­an­ni da su mu pre­po­ru­či­li kar­di­olo­ga za Gi­an­nu. Gi­an­na ka­že Vit­to­ri­ju da ne ra­zu­mi­je za­što ne mo­že i da­lje vi­đa­ti dr. Eli­zal­dea, a Vit­to­rio od­go­vo­ri da je ovaj li­ječ­nik struč­njak i da že­li naj­bo­lje za nju. So­nia se sa­vi­ja od bo­li i za­vr­ši u bol­ni­ci. Elo­isa je za­bri­nu­ta, a Ju­li­eta i Ser­gio je po­ku­ša­ju smi­ri­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.