Ne­il Pa­trick Har­ris po­nov­no u ulo­zi vo­di­te­lja

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - News -

Poz­na­tom glum­cu, či­ni se, pu­no bo­lje le­ži do­dje­la ka­za­liš­nih na­gra­da ne­go Os­ca­ra

Do­dje­la pres­tiž­nih ka­za­liš­nih na­gra­da Tony za­ka­za­na je za na­do­la­ze­ći vi­kend, a vo­di­te­lju Ja­me­su Cor­de­nu po­moć na po­zor­ni­ci pru­žit će i Ne­il Pa­trick Har­ris, poz­nat po ulo­zi ti­nej­džer­skog dok­to­ra Do­ogi­eja Howse­ra, ali i Bar­neya Stin­so­na u se­ri­ji „Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku“, ko­ja se pri­ka­zu­je u pro­gra­mu RTL-a 2. Na im­pre­siv­noj lis­ti poz­na­tih ime­na ko­ja će uve­li­ča­ti sve­ča­nost već su Cla­ire Da­nes, Ja­ke Gyl­len­ha­al, Da­ni­el Dae Kim, Lucy Liu te mno­gi dru­gi glum­ci. Tra­di­ci­onal­na do­dje­la odr­žat će se u Be­acon The­atreu u New Yor­ku, dok će iz­ra­van te­le­vi­zij­ski pri­je­nos bi­ti na CBS-u. Ovo Har­ri­su ne­će bi­ti pr­vi put da vo­di na­gra­du Tony. Vo­dio ju je i pri­je tri go­di­ne. Glu­mac je la­ni bio i vo­di­telj do­dje­le Os­ca­ra, no či­ni se ka­ko ni­je baš bri­lji­rao jer su nje­go­ve ša­le do­ži­vje­le lo­še kri­ti­ke. Ta­da je ka­zao ka­ko vi­še ne­će vo­di­ti Os­car. Či­ni se da mu pu­no bo­lje le­ži do­dje­la Tonyja.

Lo­še kri­ti­ke Ne­il Pa­trick Har­ris na­kon tri go­di­ne po­nov­no će vo­di­ti do­dje­lu Tonyja. Na­kon proš­lo­go­diš­njih lo­ših kri­ti­ka vi­še ga ne­će­mo gle­da­ti kao vo­di­te­lja Os­ca­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.